Cu privire la încetarea contractului individual de muncă

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.77

      din 04 septembrie 2020

Cu privire la încetarea

contractului individual de muncă

        În temeiul cererii depuse de către xxx, conform  contractului individual de muncă nr.xxx din xxx şi în conformitate cu prevederile art. 85 din Codul Muncii, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se desface contractul individual de muncă nr.xxx din xxx.

2.Se eliberează xxx din funcţia de  xxx la primăria com.Chetrosu  de la 05 septembrie  2020, din proprie iniţiativă.

3.Contabilitatea  va  efectua  calculul final,  cu eliberarea lui în termen şi integral.

4.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI