Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.71  din 22 august 2020

Dispoziţiile primarului

                                                  D I S P O Z I Ţ I E   NR.75

                                           din 01 septembrie 2020

 Cu privire la modificarea Dispoziţiei

nr.71  din 22 august 2020

          Având în vedere necesitatea apărută, în baza art.59, art.60 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se modifică Dispoziţia primarului nr.71 din 22 august 2020 “Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă”, după cum urmează:

– în textul părţii dispositive se modifică punctul 1, care va avea următorul conținut:

„1.A achita sporul pentru performanță pentru luna iulie anul 2020 în sumă totală de  1779,00 lei”.

– anexa se modifică şi va avea următorul conţinut:

  1. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-1 asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI