Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

                                              D I S P O Z I Ţ I E   NR.76

                                              din 01 septembrie 2020

 Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

             1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.5  la 5 septembrie 2020 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la rectificarea bugetului. Raportor: L.Brailean,contabil șef;

            2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa extraordinară a consiliului local la 05.09.2020 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi