Cu privire la numirea  în funcţie de şef de birou la Căminul cultural s.Chetrosu

Concursuri Dispoziţiile primarului

                                                                       D I S P O Z I Ţ I E   NR.72

                                                                           din 26 august 2020

 Cu privire la numirea  în funcţie de

şef de birou la Căminul cultural s.Chetrosu

          În temeiul procesului-verbal nr.2 din 13.08.2020 al Comisiei de concurs, conform prevederilor art. 54 al Codului Muncii al  RM, în  baza  art.29 lit.c)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

Se numeşte în funcţie de şef de birou la Căminul cultural s.Chetrosu dl Cecan Ion, învingătorul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante , începînd cu 01 septembrie 2020.

  1. Salariatul va presta muncă  conform  contractului  individual de muncă  pe perioadă  nedeterminată, încheiat  cu primăria Chetrosu în persoana  primarului Leonid Zalevschi.

3.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid  ZALEVSCHI