Cu  privire la  modificarea Contractului individual de muncă

Dispoziţiile primarului

                                                            D I S P O Z I Ţ I E   NR.69

                                                                 din 21 august 2020

 Cu  privire la  modificarea

 Contractului individual de muncă

În temeiul cererii-acord depuse de către xxx, xxx la Primăria com.Chetrosu, conform prevederilor art. 68, alin.(2) punct. e) din Codul Muncii al RM, în  baza  art.29, 32  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se modifică Contractul individual de muncă nr.xxx încheiat la data de xxx,  a salariatului xxx cu stabilirea 0,5 unităţi de xxx începând cu data de 22.08.2020.

  1. Contabilitatea va calcula şi va achita salariul în termen.

3.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid  ZALEVSCHI