Cu  privire  la cumularea de funcții

Dispoziţiile primarului

                                                                      D I S P O Z I Ţ I E   NR.70

                                                                           din 21 august 2020

 Cu  privire  la cumularea de funcții

  Având în vedere lipsa temporară de la locul de muncă în temeiul concediului medical al cet.xxx, xxx la Primăria com.Chetrosu, conform art.156 din Codul Muncii al R.Moldova nr.154 din 28.03.2003, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 alin.(1) lit.c) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se numește cet. xxx, xxx la Primăria com.Chetrosu, responsabilă pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale cet.xxx, xxx, pe durata aflării acestuia în concediul medical.

2.Sporul pentru cumularea de funcții va constitui 100 la sută din salariul tarifar al xxx.

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI