Consultare publică a Proiectului de decizie ”Cu privire la executarea bugetului  comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020”

Bugetul comunei Consultări publice Proiecte de decizii

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

 Primăria comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, iniţiază, începând cu 10 august 2020,

consultarea publică a proiectului de decizie 5/1

Cu privire la executarea bugetului  comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020”

Având în vedere că bugetul local reprezintă totalitatea veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate exercitării funcţiilor care sunt în competenţa autorităţilor administrtaţiei publice locale conform legislaţiei, pentru a asigura transparenţa în gestionarea eficientă a finanţelor publice şi în  activitatea  instituţiilor subordonate, cu scopul ca fiecare locuitor al comunei să cunoască cum sunt cheltuiţi banii publici şi ce venituri au fost înregistrate în bugetul local în perioada primului semestru al anului 2020, Vă propunem spre studiere proiectul de decizie 5/1 ”Cu privire la executarea bugetului  comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020”:

Proiect de decizie 5-1

Raport jumatate an 2020

Recomandările  pot fi expediate până la data de 24 august 2020, inclusiv, pe adresa electronică: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com sau la sediul Primăriei, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137, 026532246 .

Proiect de decizie 5/1 a.2020

Cu privire la executarea bugetului 

comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020

 Analizând informaţia privind executarea bugetului comunal pe prima jumătate a anului 2020 şi constatând că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din hotărârile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a Deciziei nr.3/2 din 20.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020 în a doua lectură, în temeiul prevederilor art. 29 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, conform pct.17 din Regulile interne de organizare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

 1. Se ia act de Raportul privind  executarea bugetului comunal Chetrosu pe  prima jumătate a anului 2020.

2.Se aprobă Raportul privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe prima jumătate a anului 2020 la capitolul “Venituri” în sumă de  4209,1 mii lei (anexa nr.1).

3.Se aprobă Raportul privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe prima jumătate a anului 2020 la capitolul “Cheltueli” în sumă de 3267.7 mii lei ( anexa nr.2,3).

 1. Contabilitatea primăriei, în persoana dnei Larisa BRAILEAN, contabil-şef va asigura:

-neadmiterea   mobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare  şi  creditoare;

-realizarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielilor bugetare  şi valorificarea mijloacelor alocate în limita alocaţiilor prevăzute.

 1. Dl Leonid ZALEVSCHI, primarul com.Chetrosu, va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în  teritoriu  întru  colectarea deplină a veniturilor proprii  aprobate în bugetul local pentru anul 2020.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui …, consilier.

Anexa  nr.1

la Proiect de decizie 5/1 a.2020

Analiza

Încăsării veniturilor în bugetul local a primăriei Chetrosu

la situaţia 30.06.2020 (mii lei)

Clasif.

Buget.

      Denumirea Venitului   Planul anual

aprobat

Planul

Precizat

      la

30.06.2020

Execut.

   la

30.06.20

Devieri In % Executarea

anului precedent

+,- la

plan.

prec.

 
Venituri -total 8244.2 8555.1 4209.1 -4346.0 49.2 5200.2
Venituri proprii 2692,2 2692,2 1546,6 -1145,6 57,4 1037,3
111110 Impozit pe venit din salariu 1700.0 1700.0 938.7  -761.3 55.2 559.6
111121 Alte impozit pe venit 50,0 50,0 91.1    41.1 182.1 29.3
111124 Impozit pe venit pers.fizice ce desf.activ.domeniu comerţului 9.0 9.0 8.9 -0.1 99.5 5.7
111130 Impozit .pe venit aferent oper. de predare în posesie a proprietăţii imobiliare 2.0 2.0 2.1 0.1 107.2 1.0
113161 Impozit funciar al pers.juridice şi fizice 44.0 44.0 1.2 -42.7
113171 Impozit funciar de la persoane fizice 39.6 39.6 27.6 -12.0 69.7
113210 Impozit pe bunurile imobiliare ale pers.juridice 4.0 4.0 1.4 -2.6 35.9 0.5
113220 Impozit pe bunurile imobiliare pers.fizice 22.0 22.0 12.5 -9.6 56.6 18.6
113230 Impozit pe bunurile imobiliare achitate de pers. juridice 50.0 50.0 19.4 -30.6 38.7 17.6
113240 Impozit imob. din valoarea estimată de piaţă 48.0 48.0 41.7 -6.3 86.8 34.0
113313 Impozitul privat 6.10
114411 Taxa de piaţă 12.4 12.4 3.8 -8.7 30.3 6.2
114412 Taxa pentru amenajarea teritoriului 48.0 48.0 23.2 -24.7 48.5 20.6
114414 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 0 0 0 0 0 0.2
114415 Taxa pentru dispozitive publicitare 2.0 2.0 1.7 -0.3 82.7 1.7
114418 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 317.0 317.0 184.4 -132.6 58.2 152.6
114421 Taxa pentru cazare 1.2 1.2 0.8 -0.4 66.7 0.4
114522 Plata pentru patenta de întreprinzător 12.0 12.0 5.6 -6.5 46.0 9.6
141522 Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul I 10.0 10.0 24.9 14.8 200 5.1
141533 Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I 20.0 20.0 69.1 49.1 200
142211 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT 0.1 0,1
142215 Plata pentru certificate de urbanism şi autorizaţiile de construire sau desfiinţare în bugetul local de nivelul I 4.0 4.0 2.0 -2.0 48.8 2.1
142310 Incasări de la prestarea serviciilor cu plată 281.0 281.0 65.2 -215.8 23.2 131.6
142320 Plata pentru locaţiunea patrimoniului public 4.0 4.0 -4.0 3.9
143130 Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 2.0 2.0 -2.0
145142 Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I 10.0 10.0 21.3 11.3 200 2.6
Total transferuri primite din cadrul bugetului naţional 5552,0 5862,9 2662,5 -3200,4 45,4 4162,9
191211 Transferuri curente cu dest. specială de nivelul I pentru învăţământul preşcolar 4145,6 4145,6 2052,0 -2093,0 49.5 1911,0
191216 Transferuri curente cu dest.specială pentru infrastructura drumurilor 455.9 455.9 -455.9
191231 Transferuri pentru cheltuielile curente  cu destinaţie generală 950.5 950.5 570.3 -380.2 60.0 517.7
191239 Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală 160.9 40.2 -120.7 25.0 108.3
191420 Transferuri capitale primite cu dest.specială între instituţiile bug.de stat şi instit.bugetelor locale de nivel.I 1500,0
193111 Transferuri curente cu dest.specială între bugete de nivelul II şi nivelul I 100,0 -100,0
193320 Transferuri capitale primite cu dest.specială între instituţiile bugetare ale bugetelor locale de nivelul I al unei UAT 50,00 -50.0

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

                                                                                                                                        Anexa  nr.2

la Proiect de decizie 5/1 a.2020

Executarea bugetului comunal la partea de cheltuieli pe instituţii la data 30.06.2020  (mii lei)

Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

30.06.20

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

Cheltuieli total 8244.2 8555.1 4209.1 -4346.0 49.2
0169 Actiuni generale 50,0 50,0 0 -50,0
0111 Autorităţi legislative şi executive 1075.1 1112.1 429.0 -683.1 38,5%
0911 Educatie timpurie Todireşti 2412.0 2531.2 1098.6 -1432.6 43.4%
0911 Educaţie timpurie Chetrosu 2314.6 2405.9 1018.6 -1387.3 42.3%
0820 Biblioteca Chetrosu 161.4 161.4 30.1 -131.3 18.7%
0820 Biblioteca Todireşti 161.4 161.4 35.6 -125.8 22.1%
0820 Cămin cultural Chetrosu 149.6 149.6 5.0 -144.6 3.3%
0820 Cămin culturalTodireşti 159.8 406.8 22.6 -384.2 5.5%
0812 Servicii de sport şi cultura fizică 63.0 205.5 116.3 -89.2 56.6%
0813 Activitaţi pentru tineret 20.0 31.0 -31.0     0%
1099 Alte servicii de protecţie socială 150.0 105.0 -45.0 70.0%
0451 Drumuri 455.9 616.8 0 -616.8     0%
0640 Iluminarea străzilor 420.0 470.0 182.0 -288.0 38.7%
0620 Dezvoltarea comunală şi amenanjare 651.4.0 817.9 223.9 -594.0 27.4%
0630 Aprovizianarea cu apă 150.0 265.0.0 72.0 -193.0 27.2%

Sold la 01.01.2020                971.0 mii lei

Sold la 30.06.2020                1912.4 mii lei

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

Anexa  nr.3

la Proiect de decizie 5/1 a.2020

Executarea  bugetului pe semestrul I anul 2020 la cheltuieli  pe articole

Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

30.06.20

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

Total 8244.2 9526.1 3267.7 -6258.4 34.3
211180 Remunerarea muncii 3262.7 3262.7 1509.5 -1753.2 46.3
212100 Contribuţii de asigurări sociale 750.5 750.5 344.9 -406.6 45.9
212210 Prime de asigurare medicală 146.6 146.6 57.5 -89.1 39.2
222110 Energia electrică 276.0 276.0 133.0 -143.0 48.2
222120 Gaze 268.0 268.0 72.5 -195.5 27.0
222140 Apă şi canalizare 26,0 26,0 10,7 -15,3 41,3
222190 Alte servicii comunale 12,0 12,0 -12,0
222210 Servicii informaţionale 31,8 31,8 11,4 -20.4 35,8
222220 Servicii de telecomunicaţie 16,0 16,0 4,2 -11.8 26,5
222300 Servicii de locaţiune 14,0 14,0 -14,0
222400 Servicii de transport 14.0 10.2 1,7 -8,5 16,9
222500 Servicii de reparaţie curente a încăperilor 869,9 494,6 8.0 -486,6 1.6
222710 Deplasari 5.0 5,0 -5.0
222970 Servicii bancare 20.0 20.0 7.7 -12.3 38,4
222980 Servicii poştale 8.0 8,0 1,1 -6,9 13,7
222990 Alte cheltueli neatribuite altor aliniate 590.4 557.4 136,6 -420,8 24.5
272500 Compensaţii 24,0 24.0 24,0 100,0
272600 Ajutoare bănesti 150,0 105,6 -44,4 70,4
273500 Îndemnizaţia p/u incapacitate de muncă 13,0 13,0 5,3 -7,7 40,4
281120 Cotizaţii în organizaţii din ţară 17,0 4,0 2,0 -2,0 50,0
281900 Alte cheltueli curente 68,0 98,0 0 -98,0 0
311120 Reparaţii capitale ale  clădirilor 424,0 61,0 -363,0 14,4
312110 Procurarea construcţiilor speciale 86,2 86,2 100,0
312120 Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale 79,5 -79,5
313120 Reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie 198,0 72,0 -126,0 36,3
314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor 16,5 16,5 100
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 96,0 96,0 29,7 -66,3 30,9
318110 Procurarea altor mijloace fixe 40,0 40.0 -40.0
331110 Procurarea combustibilului 10,0 6,0 1,8 -4,2 30,0
332110 Procurarea pieselor de schimb 5,0 1,9 -3,1 37,0
333110 Procurarea produselor alimentare 842,0 848,2 163,4 -684,7 19,3
334110 Procurarea medicament. pentru prim ajutor 4,0 4,0 -4,0
335110 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice 38,0 20,0 -20,0
336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou 170,0 155,0 55,6 -99,4 35,9
337110 Procurarea materialelor de construcţie 411,3 1162,9 305,3 -857,6 26,3
338110 Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte 50,0 68,2 23,0 -45,2 33,7
339110 Procurarea altor materiale 150,0 137,3 22,0 -115.3 16,0

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

Raportul

„Cu privire la executarea bugetului local pe primul semestru al anului 2020”

I.Introducere

Bugetul local pentru anul 2020 a fost aprobat la capitolul „Venituri” în sumă de 8244.2 mii lei şi la capitolul „Cheltuieli” în sumă de 8244.2 mii lei .

Indicatorii sintetici executați a bugetului local pe anul 2020 se prezintă astfel:

 mii lei

Aprobat Precizat Executat % față de precizat
Venituri 8244.2 8555.1 4209.1 49.2
Cheltuieli 8244.2        9526.1 3267.7 34.3

 

 

II.Compartimentul ,,Venituri

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate unele rectificări de buget în temeiul Deciziilor  Consiliuui Local  în urma cărora s-au efectuat precizări. Astfel, bugetul comunal la capitolul „Venituri” a fost majorat cu 310.9mii lei, planul precizat fiind în sumă de 8555,1 mii lei, inclusiv s-au majorat veniturile la următoarele capitole:.

 • La „Alte transferurile curente primite cu destinatie generala între bugetul de stat şi bugetul local de nivel I” total cu 160.9 mii lei.
 • La “Transferuri primite între bugetele locale cadrul UAT” cu 150,0 mii lei.

În anul 2020 în bugetul comunal au fost acumulate venituri în sumă totală de 4209.1 mii lei, ce constituie o îndeplinire a planului anual precizat la nivel de 49,2 la sută. Comparativ  cu anul precedent, veniturile sunt în sub creştere cu 991,1 mii lei  Executarea bugetului la capitolul „Venituri” este relatată în tabelul nr.1.

În structura veniturilor bugetului comunal 68.5 la sută sau 5862.9 mii lei o constituie suma transferurilor, 21,7 % impozitul pe venit, 2.4% impozite pe proprietate, 4,6 %  la ipozite si taxe pe marfuri si servicii și 3.8 % alte venituri.

Din veniturile proprii (fără transferuri) cele mai considerabile sânt încasările la impozitele pe venitul persoanelor fizice 56,6 la sută. Defalcările în proporţie de 100,0 la sută din suma acumulată de la agenţii economici din comuna constituie total 1040,9 mii lei, fiind în crestere faţă de anul precedent cu 559,6 mii lei sau cu 67,7 la sută.

Din totalul impozitului pe venit, acumulat din comuna  în sumă de 1040.9 mii lei, 90,0 la sută sau 938,7 mii lei sânt încasările de la impozitul pe venit reţinut din salariu,  de la agenţi economici si instituţiile bugetare.

Impozit pe venitul PF spre plata acumulat in suma de 91,1 mii lei fiind în creştere faţă de anul precedent cu 61,8 mii lei.

 Impozit pe venitul PF ce desf.activitati individuale in domeniul comert acumulat in suma de 9,0 mii lei fiind în creştere faţă de anul precedent cu 5,7 mii lei sau cu 156,6 la suta

Impozit pe venitul aferent operatiunior de predare in folosinta a imobilulu. acumulat in suma de 2,1 mii lei fiind în creştere faţă de anul precedent cu 1,0mii lei sau cu 200,0 la suta

Veniturile din impozite pe proprietate, alcătuiesc 103,7  mii lei sau 4.6 la sută din veniturile proprii şi au fost executate la nivel de 50,0la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă  o deminuare de 5,3 mii lei ,din ele:

1) La „impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice înregistrate în calitate de intreprinzător” au fost acumulate 1,2 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 2,7 la sută,cu devieri fata de planul precizat -42.8mii lei

2)La „impoztul funciar  incasat de la pers.fizice” veniturile constituie 27,6 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 69,7 la sută sau cu 12.0 mii lei mai putin faţă de planul anual .

3)La impozitul pe bunurile imobiliare ale pers.jrid constitue 1.4mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 60.4 la suta sau cu 2.6 mii lei mai putin fata de planul  anual .

4)La impozitul pe bunurile imobiliare ale pers.fizice constitue 12.5mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 56.6 la suta sau cu 9.5 mii lei mai putin fata de planul  anual .

5)La impozitul pe bunurile imobiliare achitate pers.fizice si juridice inrejistr. in calitate de intreprinzator din valoarea estimata constitue 19.4mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 38.7 la suta sau cu 30.6 mii lei mai putin fata de planul anual .

6)La impozitul pe bunurile imobiliare achitate de pers.fizice din valoarea estimata constitue 41,7mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 86.8 la suta sau cu 6.3 mii lei mai putin fata de planul  anual şi sunt în dcreştere cu 22.6 mii lei comparativ cu anul precedent.

Veniturile din impozite si taxe pe marfuri si servicii, alcătuiesc 219,4  mii lei sau 4.6 la sută din veniturile proprii şi au fost executate la nivel de 55,9la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă  o creştere de 28,1 mii lei sau  14,7 la sută, din ele

1) La „taxa de piata” au fost acumulate 3,8 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 30,3 la sută, în descreştere cu  2.5 mii lei, faţă de anul precedent.

2) La „taxa pentru amenajarea teritoriului” au fost acumulate 23,3 mii lei,        planul anual fiind realizat la nivel de 48,5 la sută, în reştere cu  2,8 mii lei, faţă de anul precedent

3) La „taxa pentru dispozitivele publicitare” au fost acumulate 1,7 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 82,7 la sută, în deminuare cu  0,3 mii lei, faţă de anul precedent

4) La „taxa pentru unitatile comerciale” au fost acumulate 184,4 mii lei, planul      anual fiind realizat la nivel de 58,2 la sută, în creştere cu  31,7 mii lei, faţă de anul precedent

5) La „taxa pentru cazare” au fost acumulate 0,8 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 66,7 la sută, în creştere cu  0,3 mii lei, faţă de anul precedent

6) La „taxa pentru patenta de intreprinzator” au fost acumulate 5,5 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 46,0 la sută, în descreştere cu  4,1 mii lei, faţă de anul precedent

7) alte venituri, alcătuiesc 182.6  mii lei sau 3.8 la sută din veniturile proprii şi au fost executate la nivel de 55,2la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă  o creştere de 37,2 mii lei sau  25,6 la sută, din ele:

a) La „arenda teren cu destinatie agricola incasata in BL” au fost acumulate 24,9 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 200,0 la sută, în creştere cu 19,9 mii lei, faţă de anul precedent,din contul datoriilor anilor precedenţi.

b) La „arenda teren cu alta destinatie decint cea agricola incasata in BL” au fost acumulate 69.1 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 200,0 la sută, în creştere cu 69,1 mii lei, faţă de anul precedent,din contul datoriilor anilor precedenţi.

c) La „plata pentru certificate de urbanism” au fost acumulate 2.0 mii lei, planul anual fiind indeplinit la nivel de 48,8 la sută, în deminuare cu  0,2 mii lei, faţă de anul precedent

d) La „incasari de la prestarea serviciilor cu plata” sunt plata parintilor pentru alimentati de către instituţiile educatie timpurie şi  au fost acumulate 65.2 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 23,2 la sută, în descreştere cu  66,4 mii lei, faţă de anul precedent din motivul situaţiei pandemiei şi sistarea activităţii instituţiilor de educatie timpurie.

e ) La „plata pentru locatiune bunului patrimon.public” au fost acumulate  0 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 0 la sută, în descreştere cu  3,9 mii lei, faţă de anul precedent

   v ) La „amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in BL” au fost acumulate 0 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 0 la sută.

8 ) La „alte vnituri ” au fost acumulate 21.3 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 200 la sută.

Transferurile primite în cadrul bugetului public naţional constituie 2662.5 mii lei, inclusiv transferurile primite de la Bugetul de Stat în sumă de 2662.5 mii lei şi transferurile curente primite de la bugetele locale de nivelul II – 0 mii lei, planul anual fiind executat corespunzător la nivel de 46,6%.

De la Bugetul Stat au fost primite următoarele transferuri:

 • Transferuri cu destinaţie specială pentru învăţământul preşcolar, în sumă de 2052.0 mii lei, fiind executate la nivel de 44.6 la sută în raport cu planul anual şi cu 140.1 mii lei sau 7,3 la sută în creştere faţă  de anul 2019.
 • Transferurile curente cu destinaţie specială pentru infrasctructura drumurilor, planificate în sumă de 455, 9 mii lei, nu au fost executate .
 • Transferuri curente primite cu destinaţie generală în sumă de 610.5 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 54.9%.
 • Transferurile primite intre bugetele locale în cadrul unei UAT   planificate în suma de 150.0 mii lei, fiind executate la nivel de 0% care urmeaza sa fie executate in sim II.

Compartimentul ,,Cheltuieli

 Partea de cheltuieli a bugetului local în anul 2020 a fost aprobată inițial în sumă de 8244.2 mii lei, pe parcursul  a şase luni a fost majorată cu 1282.0 mii lei, inclusiv: 310,9mii lei din contul majorării veniturilor și 970,9 mii lei din contul alocării mijloacelor financiare din soldul disponibil. Astfel, cheltuielile bugetului local pe anul 2020 cu modificările efectuate au fost precizate în sumă de 9526,1 mii lei, fiind executate în sumă totală de 3267,7 mii lei sau la nivel de 34,3 la sută din prevederile anuale.Deci, nu au fost executate cheltuieli în sumă de 6258,4 mii lei. Comparativ cu anul 2019, cheltuielile bugetului local sunt în subcreștere cu 1429,2 mii lei,conform clasificației funcționale, dintre care cele mai esențiale:

– Învățământ

Structura cheltuielilor bugetului local conform clasificaţiei funcţionale este reflectată în tabelul nr.2 la prezentul raport. Astfel, cele mai considerabile cheltuieli se atestă la următoarele ramuri:

 • „Învăţământ” – ponderea majoră în volumul total al cheltuielilor bugetare aparține nemijlocit acestei ramuri și constituie 41,7 la sută. Pentru instituțiile de învățământ pe parcursul anului gestionar s-au valorificat 2052,0 mii lei, nivelul de executare în raport cu planul anual este de 44,1 %.

La categoria„Educaţie timpurie” pe parcursul sim I anului2020 au fost acumulate venituri în sumă de 65,2 mii lei din încasările de la prestarea serviciilor cu plată (alimentaţia copiilor) .

Inclusiv:Grădinita Chetrosu

1) Cheltuielile de personal  la 20,05unitati de personal au fost valorificate în sumă de 753,1mii lei, cu o realizare de 47,8 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 60,7%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 47,2 mii lei din 212,0 mii lei planificate sau la nivel 22,3 la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 5,1%.

3) Prestaţiile sociale constituie 14.8 mii lei.

4) Activele nefinanciareconstituie 179,1 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

a) procurarea produselor alimentare – 79,3 mii lei;

b) procurarea mașinilor și utilajelor – 16,5 mii lei;

c) procurarea materialelor de construcţie – 50,2 mii lei;

d) procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou – 13,3mii lei;

e)procurarea acesorilor de pat,îmbrăcăminte 13,2mii lei

f)procurarea altor materiale  –  6,7mii lei

 

La instituţia  Gradinita Todiresti . Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 20,05 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 747,9mii lei,cu realizare de 47,3 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuiel. respective în total cheltuiel. insttutiei date alcătuieşte 57,3%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 101,4 mii lei din 204,4 mii lei planificate sau la nivel 49,6la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 6,6%.

3) Prestaţiile sociale constituie 13,6 mii lei.

4) Activele nefinanciareconstituie 195,3 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

a) procurarea produselor alimentare – 84,2 mii lei;

b) procurarea materialelor de construcţie – 24,3 mii lei;

c) procurarea materialelor de uz gospodăr. şi rechizit de birou – 24,2mii lei;

d)Reparatii capitale ale cladirilor – 61,0mii lei

e)procurarea altor materiale  –  1,6mii lei

 

      „Servicii în domeniul economiei”nu au fost executate cheltuielile planificate inc. Transportul rutier nu au fost valorificate cheltuielile în limita sumei transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor.

„Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” au fost executate cheltuieli în sumă de 461,4 mii lei. Ponderea acestora constituie 4,3 la sută din volumul total al cheltuielilor. La acest grup valorificarea cheltuielilor constituie 74,6 la sută în raport cu planul precizat. Inclusiv:

La instituţia  biblioteca Todiresti au fost executate cheltuieli în sumă de 35,4 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 22,0 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 1,25 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 34,2mii lei, cu o realizare de 44.8 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 67,8%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 1,2 mii lei cu o realizare la nivel 1,7la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 2,8%.

3)  Activele nefinanciare constituie 66,0 mii lei planificate. Din ele nu s-au realizat cheltuieli .

La instituţia  biblioteca Chetrosu au fost executate cheltuieli în sumă de 30,1 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 18,8 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 1,25 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 27,6mii lei, cu o realizare de 36,2 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 30,7%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 2,2 mii lei cu o realizare la nivel 1,1la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 4,4%.

3)  Activele nefinanciare constituie 66,0 mii lei planificate. Din ele nu s-au realizat cheltuieli.

La instituţia  Camin Cultural Chetrosu au fost executate cheltuieli în sumă de 5,0 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 3,3 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 0 unitati de personal  nu au fost valorificate.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii nu  au fost executate

3)  Activele nefinanciare constituie 5,0 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la felicitarea angajaţilor instituţiilor sucordonate primariei cu 8 Martie.

La instituţia  Camin Cultural Todiresti au fost executate cheltuieli în sumă de 22,6 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 14,1 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 0,5 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 17,5mii lei, cu o realizare de 11,0 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 53,9%.

2) Activele nefinanciare constituie 5,0 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la felicitarea angajaţilor instituţiilor sucordonate primariei cu 8 Martie

Pentru  servicii de sport şi cultură fizică au fost utilizate surse financiare în sumă de 108,3ii lei,ce constituie 56,6 la sută din prevederile anuale.  pentru activitățile sportive au fost executate cheltuieli:

– Servicii de transport                                     -1,6mii lei

-Cotizatii in organiz.din ţara                            – 1,6 mii lei

– procurarea materialelor de constructie             -105,1 mii lei

Active intrate cu titlu gratuit executate în suma de 203,0mii lei

 

Cheltuielile serviciilor pentru tineret  nu au fost executate.

Cheltuielile pentru Dezvoltarea conunala şi amenjare au fost executate la nivel de 34,3 la sută sau în sumă totală de circa 223,9 mii lei. La acest grup sunt incluse:

1.cheltueli pentru servicii neatribuite altor cheltueli au fost executate în sumă     de 105,6,1 mii lei sau la nivel de 30,0la sută din sumele precizate.

 1. Cheltuielile planificate pentru procurarea combustibilului au fost executate în sumă totală de 1,8 mii lei sau la nivel de 36,0 la sută în raport cu alocaţiile prevăzute în buget.
 2. Procurarea materialelor de constructie au fost valorificate în sumă de 25,1 mii lei, sau la nivel de 11,3% .

      „Iluminarea străzilor” au fost executate cheltuieli  în sumă de 182,0 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 38,8%, comparativ cu planul anual.

a)cheltueli pentru energie electrică       –  86,9mii lei

e)procurarea materialelor de constructie   95,1mii lei

      „Aprovizionarea cu apă” au fost executate cheltuieli  în sumă de 72.0 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 27,2%, comparativ cu planul anual precizat,inc.

   –reparatii capitale ale constructiilor speciale executate în sumă de 72,0 mii lei din contul surselor financiare din BL

   

„Alte servicii de protecţia socială” au fost executate cheltuieli  în sumă 105,6 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 70,4%, comparativ cu planul anual precizat,inc.acordarea ajutoarelor baneşti(,p/u alimentatie a copiilor din gimnazii,grădiniţa).

Cheltuielile pentru „autorităţile legislative şi executive ” au fost executate ăîn sumă de 429,0 mii lei, sau la nivel de 38,7 %, ponderea cărora constituie 10,5 ă sută din volumul total al cheltuielilor.:

1) Cheltuielile de personal la 9,5 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 331,3mii lei, cu o realizare de 47.3 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 62,9%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 42,0 mii lei , sau la nivel 23,1la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 18,2%.

3) Prestaţiile sociale constituie 1.0 mii lei,executate la nivel 33,3la sită fată de planul precizat

4) Activele nefinanciareconstituie 53,0 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

a) procurarea materialelor de construcţie – 5,7 mii lei;

b) procurarea materialelor de uz gospodăr. şi rechizitelor de birou – 14,3 lei;

c) procurarea altor materiale  –  1,4mii lei

d) procurarea uneltelor si sculelor,inventarului de uz gospodar.  29,7mii lei

Examinând structura cheltuielilor bugetului local sub aspectul clasificaţiei economice (tabelul nr.3) se constată următoarele:

1.Cheltuielile de personal constituie 3501,3mii lei, fiind executate la nivel de 95,8 la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 32,6 la sută din totalul cheltuielilor.

2.Pentru bunuri şi servicii au fost valorificate 1838,2 mii lei, cu o executare de 89,1 % din sumele planificate, ponderea cheltuielilor menționate constituie 17,1 la sută din totalul cheltuielilor. Cele mai esențiale cheltuieli s-au înregistrat la servicii energetice şi comunale – 347,1 mii lei, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii – 38,6 mii lei, servicii de locaţiune – 14,0 mii lei, servicii de transport – 9,7 mii lei, servicii de reparaţii curente – 1096,5 mii lei, formarea profesională – 1,7 miilei, deplasări de serviciu – 1,2 mii lei, alte servicii – 329,4 mii lei.

3.Cheltuielile pentru prestaţii sociale alcătuiesc 238,7 mii lei, fiind executate la nivel de 97,8 la sută, inclusiv la indemnizaţii alesului local la expirarea mandatului s-au utilizat surse financiare în sumă de 98,5mii lei,  compensaţiile constituie – 18,0 mii lei, ajutoare băneşti – 94,7 mii lei, prestaţiile sociale ale angajatorilor constituie 5,2 mii

4.Alte cheltuieli au fost valorificate în sumă de 59,0 mii lei, sau la nivel de 66,8 la sută în raport cu sumele planificate

5.Cheltuieli ce ţin de activele nefinanciare ale bugetului local constituie 5010,9 mii lei. Din ele:

 • La mijloacele fixe sunt înregistrate cheltuieli în valoare de 3613,0 mii lei, inclusiv, la reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor speciale au fost utilizate surse financiare în sumă de 3434,3 mii lei. Pentru procurarea maşinilor şi utilajelor – 90,6 mii lei, procurarea uneltelor, inventarului gospodăresc – 88,1 mii lei, cheltuieli pentru alte mijloace fixe – 26,0 mii lei ş.a.
 • Pentru stocuri de materiale şi circulante au fost valorificate 1372,6 mii lei, cele mai considerabile fiind utilizate la procurarea produselor alimentare în sumă de 721,4 mii lei, materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou – 97,3 mii lei, materiale de construcţie – 392,2 mii lei, combustibil, carburanţi şi lubrifianţi – 2,10 mii lei, accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte – 29,5 mii lei, alte materiale – 107,1 mii lei, procurarea materialelor pentru scopuri didactice – 20,6 mii lei, ş.a

IV . Fondul de rezervă

Pentru activitățile fondului de rezervă, inițial au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 50,0 mii lei. În perioada gestionară  fondul  de rezervă nu a fost utilizată.

 

Contabil şef                                      L.Brailean