Cu privire la  acordarea  unei părţi din concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.60

      din 31 iulie 2020

 Cu privire la  acordarea  unei părţi

din concediului ordinar

 În temeiul   art.112, art.113, 115 alin.(5)  al  Codului Muncii,  art.43 aln.(1) al Legii 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, contractul colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, cererii  depuse    de  către  xxx, xxx,  de a i se acorda partea din   concediul ordinar pentru perioada lucrată a a.2019-2020, având în vedere art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.Se  acordă  partea  din concediul ordinar  pentru perioada lucrată a a.2019-2020 xxx, xxx, de la 03 august 2020  pînă  la  23 august 2020, inclusiv (21 zile).

2.Contabilitatea  va  efectua  calculul respectiv cu achitarea  lui la timp şi integral.

3.Controlul  executării prezentei decizii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                    Leonid ZALEVSCHI