Decizie 4/1 Cu privire la rectificarea bugetului

Deciziile consiliului local

  D E C I Z I E  nr.4/1                                              

                                                                        din 21 iulie 2020

 Cu privire la rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform Dispoziţiei nr.52 din 08 iulie 2020 ”Cu privire la rectificarea bugetului”, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

              1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 233000 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): grădiniţa Chetrosu

-333110     Procurarea produselor alimentare                      -85000lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): grădiniţa Todireşti

-333110     Procurarea produselor alimentare                      -60000lei

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0620)P1P2(7502)P3(00333): Dezvoltarea comunală şi amenajarea teritoriului

337110 Procurarea materialelor de construcţie                     -88000lei

 

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 233000 lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): grădiniţa Chetrosu

-211180 Remunerarea muncii angaj.conf.statelor                          -20000lei

-212100 Contrib.asig.sociale de stat obligatorii                             -5000lei

-212210 Primele de asig.oblig.asistenta medicală                          -1000lei

-314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor                                      -30000lei

-334110 Procurarea medicamentelor                                              -2000lei

-336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc                      -8000lei

-337110 Procurarea materialelor de construcţie                             -2000lei

-338110 Procurarea accesoriilor de pat,îmbracăminte                    -10000lei

-339110 Procurarea altor materiale                                                 -7000lei

 

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): gradinita Todiresti

-211180 Remunerarea muncii angaj.conf.statelor                          -20000lei

-212100 Contrib.asig.sociale de stat obligatorii                             -5000lei

-212210 Primele de asig.oblig.asistenţa medicală                          -1000lei

-222990 Servicii neatribuite altor aliniate                                       -2000lei

-314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor                                      -30000lei

-334110 Procurarea medicamentelor                                              -2000lei

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0451)P1P2(6402)P3(00395): dezvoltarea drumurilor

-337110 Procurarea materialelor de construcţie                             -88000  lei.

3.Se majorează alocaţiile bugetare la partea de Venituri pentru anul 2020 în sumă de 1213000 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)S3S4(296)Org2 (10747),F1F3(0630):

-191420 Transferuri capitale primite cu destinstie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul   I                                          –  1213000lei

 

4.Se majoreaza alocaţiile bugetare la partea de Cheltueli pentru anul 2020 în sumă de 1213000 lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0630)P1P2(7503)P3(00431): Aprovizionarea cu apă

-313120 Reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie                – 1213000lei

5.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.BRAILEAN, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dnei L.COSTEŢCHI, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Liudmila COSTEŢCHI

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena DIACIOC