Cu privire la încetarea contractului individual de muncă

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.56

      din 23 iulie 2020

Cu privire la încetarea

contractului individual de muncă

        În temeiul cererii depuse de către xxx, conform  contractului individual de muncă nr. 44 din 01.04.2019 şi în conformitate cu prevederile art. 85 din Codul Muncii, Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se desface contractul individual de muncă nr.44 din 01.04.2019.

2.Se eliberează xxx din funcţia de  xxx  de la 24 iulie  2020, din proprie iniţiativă.

3.Se numeşte xxx  xxx interimar , începând cu data de 24 iulie 2020.

4.xxx, xxx, v-a preda documentaţia prin Act xxx, xxx interimar.

5.Contabilitatea  va  efectua  calculul final,  cu eliberarea lui în termen şi integral.

6.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid ZALEVSCHI