Cu privire la  acordarea unei părţi din concediul  ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.55

      din 20 iulie 2020

 Cu privire la  acordarea unei părţi

din concediul  ordinar

             În temeiul   art.112, art.113, 115 alin.(5)  al  Codului Muncii,  art.43 aln.(1) al Legii 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, contractul colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, cererii  depuse    de  către  xxx, xxx la primăria Chetrosu,  de a i se acorda o parte  din   concediul ordinar pentru perioada lucrată a a.2019-2020, având în vedere art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.Se  acordă o   parte  din concediul ordinar  pentru perioada lucrată a a.2019-2020 xxx, xxx, de la 21 iulie 2020  până  la   4 iulie 2020, inclusiv (15 zile).

2.Contabilitatea  va  efectua  calculul respectiv cu achitarea  lui la timp şi integral.

3.Controlul  executării prezentei decizii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                       Leonid ZALEVSCHI