Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă

Dispoziţiile primarului

                                                                                 D I S P O Z I Ţ I E   NR.53

                                                                                        din 15 iulie 2020

 Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă

Având în vedere cererea depusă de XXX privind eliberarea din funcţia de XXX,  în temeiul prevederilor   art.85 al Codului Muncii  al RM,  art.29, 32 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală,  primarul  comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se desface contractul individual de muncă nr.44 din 31.07.2019.

2.Se eliberează XXX din funcţia de  XXX  de la 16 iulie 2020, din proprie iniţiativă.

3.Contabilitatea  va  efectua  calculul final,  cu eliberarea lui în termen şi integral.

4.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţiei mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid  ZALEVSCHI