Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

                                     D I S P O Z I Ţ I E   NR.54

                                              din 16 iulie 2020

 Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

             1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.4  la 21 iulie 2020 cu  începutul la ora 15.00 cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la rectificarea bugetului. Raportor: L.Brailean,contabil șef;

            2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa extraordinară a consiliului local la 21.07.2020 ora 15.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi