Cu privire la  instituirea Grupului de lucru

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.51

      din 01 iulie 2020

 Cu privire la  instituirea

Grupului de lucru

Având în vedere necesitatea apărută de procurare a materialelor de construcţie pentru repararea drumurilor locale conform Deciziei nr.3/15 Cu privire la identificarea străzilor  pentru reparare în anul 2020 , conform art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  Grupul de lucru în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:   Leonid Zalevschi           – primar

Secretar:                            Elena Diacioc                -secretar

Membrii comisiei:          Larisa Brailean             – contabil-şef

                                           Ion Grosu                     -consilier

                                           Ion  Cecan                    – consilier

  2.Grupul de lucru va întocmi actele necesare în procedura de achiziţii publice pentru achiziţionarea materialelor de construcţie.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al com.Chetrosu                                                          Leonid ZALEVSCHI