Cu privire la recuperarea zilelor declarate libere

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.48

      din 29 iunie 2020

Cu privire la recuperarea

 zilelor declarate libere

În scopul recuperării zilelor declarate libere prin Dispoziţiile nr. 6 din 26.03.2020, nr.14 din 06.04.2020, nr.17 din 13.04.2020, nr.21 din 24.04.2020 a Comisiei pentru Situaţii Exepţionale a Republicii Moldova, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.332 din 03.06.2020 cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situaţii Exepţionale a Republicii Moldova, conform art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.Se stabilesc pentru recuperare pe parcursul anului 2020, pentru angajaţii preturii următoarele zile lucrătoare: 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 15 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie, 31 octombrie şi 14 noiembrie.

2.In zilele indicate la pct.l, activitatea angajaţilor cu durata normală a timpului de muncă se va organiza după următorul regim de muncă: de la ora 8.00 până ora la 16.30, cu pauza de masă de la ora 12.30 până la ora 13.00.

3.Orele de lucru echivalente cu 10 zile libere vor fi recuperate de angajaţi, începând cu 1 iulie 2020 până la 23 octombrie 2020, în zilele de luni până vineri, şi va avea următorul regim de muncă: de la ora 8.00 până la ora 17.30, cu pauza de masă de la ora 12.30 până la ora 13.00.

4.In caz de încetare a raporturilor de serviciu /contractului individual de muncă până la recuperarea deplină a zilelor declarate libere, se va reţine salariul achitat pentru zilele/orele nerecuperate.

5.Prevederile pct. 1-3 nu se aplică angajaţilor care, în zilele de 30 martie – 3 aprilie, 7 aprilie—17 aprilie, 21 aprilie-24 aprilie şi 27 aprilie -30 aprilie 2020:

  1. a) nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză;
  2. b) aveau suspendate raporturile de serviciu/ contractele individuale de muncă;
  3. c) s-au aflat în concediu medical, concediu de odihnă anual, concediu neplătit;
  4. d) au activat în regim special la distanţă sau cu prezenţa în oficiu.

Angajaţii enumeraţi în prezentul punct nu au obligaţia de a se prezenta la muncă în zilele/orele declarate lucrătoare, iar salariul de funcţie lunar al acestora nu va fi diminuat.

6.În caz de necesitate, atragerea la muncă a angajaţilor respectivi în zilele enumerate în pct.l şi 3 poate fi dispusă de angajator, această muncă fiind considerată muncă prestată în zile de repaus, pentru care, cu consimţământul salariatului, poate fi acordată o altă zi liberă sau oferită retribuţie în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova.

7.Pentru angajaţii remuneraţi cu salarii de funcţie lunare, munca efectuată în zilele prevăzute la pct. 1, precum şi orele recuperate în zilele de luni până vineri nu se remunerează şi nu se consideră muncă suplimentară.

8.Secretara Elena Diacioc va aduce la cunoştinţă angajaţiilor primăriei prevederile prezentei dispoziţii.

9.Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-1 asum.

10.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării, cu respectarea procedurii prealabile prevăzute de art. 164-165 din Codul administrativ.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid Zalevschi