Cu privire la prelungirea concursului pentru funcţia vacantă: şef de birou la căminului cultural Chetrosu şi căminului cultural Todireşti

Concursuri

Primăria comunei Chetrosu,

cu adresa juridică: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Mihail Frunze nr.18

Anunţ

Cu privire la prelungirea concursului pentru funcţia vacantă:

şef de birou la căminului cultural Chetrosu şi căminului cultural Todireşti

Obiectivele prioritare ale funcţiei

Organizarea vieţii culturale a localităţii;

Conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil, ca factor de consolidare etico-morală a societăţii;

Contribuirea la buna desfăşurare a activităţii Căminului cultural prin implementarea formelor şi metodelor moderne de lucru în domeniul culturii, activităţii artistice de amatori;

Depistarea şi promovarea tinerelor talente;

Dezvoltarea şi promovarea creaţiei populare în cadrul localităţii, raionului;

Asigurarea respectării şi aplicării legislaţiei în vigoare în domeniul culturii;

Formarea culturală a populaţiei;

Organizarea procesului de gestionare financiară a instituţiei.

 

Atribuţii de bază:

Asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul culturii;

Asigură conducerea activităţii Căminului cultural;

Gestionează patrimoniul Căminului cultural;

Crează condiţii pentru activitatea formaţiilor artistice de amatori, a cercurilor de creaţie, a atelierelor meşteşugăreşti şi a meşterilor populari din cadrul localităţii;

Elaborează şi propune programe de activităţi şi cheltuieli necesare pentru dotarea instituţiei cu instrumente muzicale, costume naţionale, aparataj de sonorizare, instalaţii de lumini, mobilier şi echipament special etc;

Reprezintă Căminul cultural în raport cu persoanele fizice şi juridice;

Asigură respectarea disciplinei muncii şi a obligaţiunilor funcţionale;

Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale;

Prezintă organelor ierarhic superioare dări de seamă textuale şi statistice, informaţii referitor la situaţia din domeniu.

Stabileşte şi evaluează, anual, principalii indici economici, sociali şi culturali ce reflectă starea tineretului în localitate.

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: studii superioare, medii de specialitate sau de profil.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu oamenii, planificare,organizare, analiză şi sinteză, elaborarea a documentelor, instruire, motivare, comunicare eficientă.

Atitidini/comportamente: respect faţă de oameni, comportament diplomatic în rezolvarea situaţiilor de conflict, spirit de iniţiativă, disciplină, punctualitate, responsabilitate.

 

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1) cunoaște limba de stat, scris şi vorbit;

2) nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul muncii al Republicii Moldova;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

5)are studii superioare, medii de specialitate sau de profil;

 

Candidații depun dosarul de participare la concurs, care va conține:

1)cererea de înscriere pentru participare la concurs;

2)copia actului de identitate;

3)copiile diplomelor de studii;

4)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

5)curriculum vitae;

6) descrierea principalelor intenții privind candidarea la funcţia respectivă (scrisoare de intentie/de motivare);

7) plan de activitate pentru următorii 5 ani.

 

Persoanele interesate, până la 03.08.2020, ora 17.00  vor depune dosarul de participare la concurs  în Primăria Chetrosu, et.II, la secretarul Comisiei de concurs  Elena Diacioc sau pe e-mail: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

Pentru detalii: tel.0265-32-137; 0265-32-141; 0265-32-246.

 

Primar

Al com.Chetrosu                                                                                   L.Zalevschi