Decizii aprobate în şedinţa nr.3 din 10.06.2020

Deciziile consiliului local

                                                             D E C I Z I E  nr.3/3                                                

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu privire la constituirea

Comisiei administrative

 Având în vedere necesitatea examinării anumitor încălcări depistate pe teritoriul com.Chetrosu şi avizul Comisiei de specialitate, în conformitate cu Regulamentul comisiei administrative aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.55 din 25.03.2010, art.393, art.397 din Cod Contravențional nr.218 din 24.10.2008, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

           1.Se constituie Comisia administrativă în următoarea componență:

– Președinte: Zalevschi Leonid, primar;

– Secretar:     Brailean Larisa, contabil-șef;

– Membri:      Costețchi Liudmila, consilier;

Ciuntu Anna, consilier;

Ipatov Nicolai, consilier;

Braila Lidia, consilier;

Nigai Ghenadie, consilier.

 1. Se abroga Decizia nr.1/4 din 30.06.2015 ”Cu privire la constituirea comisiei administrative”.
 2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

                                                            D E C I Z I E  nr.3/4                                    

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu privire la constituirea

Comisiei de licitație

 Având în vedere necesitatea de a vinde sau de a da în locațiune/arendă prin licitație bunurile imobile proprietate publică ale APL şi avizul Comisiei de specialitate conform Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136 din 20.02.2009, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

           1.Se constituie Comisia de licitație în următoarea componență:

– Președinte: Nigai Ghenadie, consilier;

– Secretar:     Iamblea Tatiana, specialist în reglementarea regimului funciar;

– Membri:      Grosu Ion, consilier;

Iachimenco Valentina, consilier;

Costeţchi Liudmila, consilier;

Cecan Ion, consilier;

Nigai Malvina, consilier.

 1. Se abroga Decizia nr.1/5 din 30.06.2015 ”Cu privire la constiruirea comisiei de licitaţie”.
 2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

                                                                D E C I Z I E  nr.3/5                                                

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu privire la constituirea

Comisiei de concurs

 Având în vedere necesitatea suplinirii funcțiilor vacante, conform avizului Comisiei de specialitate, în temeiul alin.(5) art.58 din  Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, conform Legii nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.l4 alin.(2) lit w) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se constituie Comisia de concurs în următoarea componență:

– Președinte: Zalevschi Leonid, primar;

– Secretar:     Diacioc Elena, secretar;

– Membri:      Brailean Larisa, contabil-șef;

Caramanuța Valeriu, consilier;

Cliovan Serghei, consilier;

Nigai Bogdan, consilier;

Reprezentantul președintelui raionului.

 1. Se abroga Decizia nr. 1/6 din 30.06.2015 ”Cu privire la constiruirea comisiei de concurs”.
 2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

  Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

      D E C I Z I E  nr.3/6                                    

                                                                         din 10 iunie  2020

  Cu privire la acordarea

 ajutorului financiar unic

 Având în vedere situația grea financiară, în temeiul cererilor depuse, în contextul sărbătorii de 1 iunie- Ziua copilului și în condițiile pandemiei de COVID-19, ținând cont de Decizia nr.1/2 din 13.03.2020 ”Cu privire la modificarea bugetului”, având în vedere avizul  Comisiei de specialitate, în temeiul  Legii nr. З97 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.l4 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se acordă ajutor financiar unic în sumă de 12000 lei, din alocaţiile bugetare ale soldului disponibil, persoanelor cu grad de dizabilitate sever, după cum urmează:

2.Executarea prezentei decizii se pune în seama doamnei Larisa Brailean, contabl-șef.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

                                                                D E C I Z I E  nr.3/7                        

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu privire la examinarea petițiilor

 Analizând informaţia prezentată de primarul L.Zalevschi, conform cererilor depuse,  în temeiul pct.7 din Dispoziţia Comisiei pentru Situații Excepționale Chetrosu nr.1 din 24.03.2020, conform art.73 din Cod Administrativ al R.Moldova nr.116 din19.07.2018, art.10 alin.(2) din Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se ia act de cererea depusă de SRL ”xxx”, administrator xxx cu nr. de intrare 21 din 24.03.2020 privitor la solicitarea amânării plății pentru arenda terenului.

1.1 Se modifică Graficul de reeșalonare a sumei restante la plata pentru arenda terenului  prin transferarea a trei rate lunare (din lunile martie, aprilie, mai) în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2020.

2.Se ia act de demersul depus de managerul ÎM „GC Chetrosu” Iurie Doloşcan cu nr. de înregistrare 95 din 27.04.2020, privitor la acordarea susținerii financiare în sumă de 32195,58 lei, cu scopul achitării energiei electrice pentru luna martie 2020.

2.1 Având în vedere că până acum au fost acumulate surse financiare suficiente pentru achitarea energiei electrice, se respinge demersul ca fiind inoportun.

 1. Se ia act de cererea depusă de un grup de părinți ai copiilor din grădinița de copii ”Romanița” s.Todirești cu nr. de intrare 18 din 13.03.2020, privitor la starea nesatisfăcătoare a intrărilor în instituție (din str.Ștefan cel Mare și din str.M.Eminescu).

3.1. Intrările în clădirea grădiniței de copii sunt prevăzute în Devizele de cheltuieli și urmează a fi reparate în cadrul proiectului ”Lucrări de termoizolare a fasadei, schimbarea tâmplăriei şi reparaţia intrării principale a grădiniţei de copii Romaniţa s.Todireşti”.

3.2 Problema reparării intrării din str.Mihai Eminescu se va ține la control de către ordonatorul principal de credite L. Zalevschi, primar, pentru a fi rezolvată pe parcursul anului 2020.

4.Se respinge cererea depusă de către cet.xxx, înregistrată cu nr. de intrare 34 din 09.06.2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru necesităţi medicale costisitoare, din motivul lipsei surselor financiare.

 1. Se respinge demersul înaintat de către ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”, administrator dl Iurie Doloșcan, înregistrat cu nr.de intrare 57 din 12.02.2020, cu privire la procurarea compresorului de aer electric GTB5022, DN50 costul căruia constituie 66870 lei, din motivul lipsei surselor financiare.

5.1.Compresorul de aer electric GTB5022, DN50, va fi procurat în cadrul proiectului “Construcţia reţelelor de canalizare din s.Chetrosu r-nul Anenii Noi (Etapa 1)”, costul acestuia fiind introdus în suma alocată de către APL sub formă de contribuţie.

6.Se respinge cererea depusă de către cet.xxx, înregistrată cu nr. de intrare 33 din 05.06.2020 cu privire la extinderea prin procurarea terenului cu suprafaţa 0,03 ha, adiacent lotului proprietate privată cu nr.cadastral 1017108106, din motiv că terenul pe care se solicită extinderea este teren cu destinaţie păşuni, din domeniul public. Conform art.10 alin.(2) din Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, bunurile din domeniul public nu pot fi înstrăinate.

7.Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în termenul prevăzut conform legislaţiei.

8.Executarea deciziei  va fi asigurată de  primarul Leonid Zalevschi.

9.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

 

D E C I Z I E  nr.3/8                        

                                                              din 10 iunie  2020

 

 

Cu  privire la  Notificarea  Oficiului  Teritorial  al

Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-152 din 06.04.2020

 

Având în vedere abaterile de la pevederile legislației în vigoare constatate în cadrul controlului de legalitate, conform avizului Comisiei de specialitate, în temeiul art.64, art.68  din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu

 

 

D E C I D E:

 

 1. Se acceptă Notificarea Oficiului Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-152 din 06.04.2020 privind abrogarea p.161 din Statutul ÎM „GC Chetrosu” aprobat prin Decizia nr.1/5 din 13.03.2020 ”Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „GC Chetrosu” în redacție nouă”.
 2. Se abrogă p.161 din Statutul ÎM „GC Chetrosu” aprobat prin Decizia nr.1/5 din 13.03.2020 ”Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „GC Chetrosu” în redacție nouă”.
 3. Responsabil pentru informarea părților interesate despre modificarea survenită se numește E.Diacioc- secretar.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

                                                          D E C I Z I E  nr.3/9            

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu  privire la  Notificarea  Oficiului  Teritorial  al

Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-153 din 06.04.2020

 Având în vedere abaterile de la pevederile legislației în vigoare constatate în cadrul controlului de legalitate, conform avizului Comisiei de specialitate, în temeiul art.64, art.68  din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se acceptă Notificarea  Oficiului  Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-153 din 06.04.2020 privind reexaminarea şi abrogarea Deciziei nr.1/13 din 13.03.2020 ”Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor proprietate publică”.

 1. Se abrogă Decizia nr.1/13 din 13 marte 2020 ”Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor proprietate publică”.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

 

                                                          D E C I Z I E  nr.3/10                      

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu  privire la  Notificarea  Oficiului  Teritorial  al

Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-154 din 06.04.2020

 Având în vedere abaterile de la pevederile legislației în vigoare constatate în cadrul controlului de legalitate, conform avizului Comisiei de specialitate,  în temeiul art.64, art.68  din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, conform  prevederilor art.31, art.118 din Cod Administrativ nr.116 din 17.08.2018, art.55 din Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se acceptă Notificarea Oficiului Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-154 din 06.04.2020 privind abrogarea p.10 din Decizia nr.1/22 din 13.03.2020 ”Cu privire la examinarea petițiilor”.

 1. Se abrogă p.10 din Decizia nr.1/22 din 13.03.2020 ”Cu privire la examinarea petițiilor”.
 2. Responsabil pentru informarea părților interesate despre modificarea survenită se numește E.Diacioc- secretar.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

 

                                                                 D E C I Z I E  nr.3/11                      

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu  privire la  Notificarea  Oficiului  Teritorial  al

Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-156 din 06.04.2020

 Având în vedere abaterile de la pevederile legislației în vigoare constatate în cadrul controlului de legalitate, conform avizului Comisiei de specialitate, în temeiul art.64, art.68, art.77 alin.(3)  din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, conform  prevederilor art.31, art.118 din Cod Administrativ nr.116 din 17.08.2018, Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se acceptă Notificarea Oficiului Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-156 din 06.04.2020 privind abrogarea Deciziei nr.1/11 din 13.03.2020 ”Cu privire la încheierea contractului de comodat cu ÎS Poșta Moldovei”.

 1. Se abrogă Decizia nr.1/11 din 13.03.2020 ”Cu privire la încheierea contractului de comodat cu ÎS Poșta Moldovei”.
 2. Responsabil pentru informarea părților interesate despre modificarea survenită se numește E.Diacioc- secretar.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

                                                           D E C I Z I E  nr.3/12                      

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu privire la darea în locaţiune

a unor încăperi proprietate publică

 Având în vedere că ÎS „Poşta Moldovei” foloseşte 2 încăperi pe teritoriul com.Chetrosu, în temeiul art.17 din Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, conform Anexei nr.9 (Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică) la Legea bugetului de Stat pentru anul 2020, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, art.14 alin.(2) lit.c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, conform Capitolului VIII din Codul Civil al R.Moldova nr.1107 din 06.06.2002, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se acceptă darea în locaţiune Întreprinderii de        Stat „Poşta Moldovei”a unei încăperi din clădirea primăriei com.Chetrosu, cu nr.cadastral 1017117157, cu  suprafaţa de 15 m2, cu plata de locaţiune anuală în sumă de 2060,55 lei (borderoul de calcul se anexează).

 1. Se acceptă darea în locaţiune Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”a unei încăperi din ograda gimnaziului Todireşti, cu nr.cadastral 1046118216, cu suprafaţa de 15 m2, cu plata de locaţiune anuală în sumă de 2060,55 lei (borderoul de calcul se anexează).

3.Se împuterniceşte dl Leonid Zalevschi, primar, cu dreptul de a semna contractele de locaţiune.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

                                                            D E C I Z I E  nr.3/13                      

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu privire la folosirea terenului cu destinaţie păşuni

din fondul de rezervă al primăriei

 Având în vedere productivitatea scăzută a păşunilor din teritoriul com.Chetrosu, în scopul utilizării durabile a păşunilor naturale din teritoriu, în legătură cu faptul că de mai mulţi ani terenurile cu destinație păşuni nu sunt prelucrate şi semănate, conform avizului Comisiei de specialitate, în conformitate art.25 al Legii zootehniei nr.421-XIV din 27.05.1999, cu prevederile Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.667 din 23.07.2010,  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.b), lit.r) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

           1.Se aprobă suprafaţa de teren în mărime de  100 ha cu destinaţie păşuni din fondul de rezervă (din suprafaţa totală de 329 ha), proprietate a UAT Chetrosu, în scopul de a fi folosită pentru păşunat în perioada anului 2020.

2.Suprafaţa de 100 ha teren, amplasată în s.Todireşti  (după stâna cet.Luşmanschi spre pădure), va fi folosită  pentru păşunatul ovinelor  proprietate privată a cet.Luşmanschi Victor.

 1. Se stabileşte termenul de păşunat pe sectorul  indicat  în p.2 al prezentei decizii pînă la 10 noiembrie 2020.
 2. Se interzice păşunatul animalelor neexaminate diagnostic şi nevaccinate, atât pentru animalele din gospodăriile locuitorilor comunei, cât şi pentru animalele crescute de către întreprinzători în scopul obţinerii profitului financiar.
 3. Prezenta decize va fi adusă la cunoştinţa deţinătorului de ovine dlui Luşmanschi Victor sub semnătură.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

                                                            D E C I Z I E  nr.3/14                      

                                                              din 10 iunie  2020

   Cu privire la expunerea la licitaţie

a bunurilor  proprietate publică 

 Urmare a necesității de a asigura valorificarea eficientă a terenurilor proprietate UAT, având în vedere Rapoartele de evaluare nr.109/20 şi 108/20 din 04.05.2020, conform avizului Comisiei de specialitate,  în baza prevederilor Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 136 din 10.02.2009, în conformitate cu art. 14 alin.(2) lit.d), art. 77 alin.(5) a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se permite expunerea la licitaţie  pentru obţinerea dreptului de vânzare  la următoarele bunuri  imobile proprietate publică din domeniul privat al UAT Chetrosu:

–  terenul  cu suprafaţa 0,15 ha, destinaţie – construcţie, amplasat  în intravilanul s.Todireşti, nr.cadastral 1046117318, preţ normativ de vânzare 19376,07 lei; valoarea de piaţă 201727,00 lei; preţ de expunere 225 000,00 lei.

– terenul  cu suprafaţa 0,15 ha, destinaţie –construcţie, amplasat  în intravilanul s.Todireşti, nr.cadastral 1046117319, preţ normativ de vânzare 19376,07 lei; valoarea de piaţă 201727,00 lei;  preţ de expunere 225 000,00 lei.

2.Primarul L.Zalevschi va asigura pregătirea documentației necesare și va organiza licitația în conformitate cu legislația în vigoare.

3.Taxa de participare la licitaţie se stabileşte în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice.

4.Primarul L.Zalevschi va încheia cu cîștigătorul licitației contractul de vînzare-cumpărare conform legislației.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

                                                         D E C I Z I E  nr.3/15                      

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu privire la identificarea străzilor

 pentru reparare în anul 2020

    Având în vedere necesitatea iniţierii procesului de selectare a sectoarele de drum care urmează a fi reparate în anul 2020; având în vedere Sinteza recomandărilor parvenite şi avizul Comisiei de specialitate, conform Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, aprobate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018; în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; conform art.14 alin.(2) lit.b), f) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se identifică şi se propune de a fi reparate în anul 2020 următoarele străzi:

-în s.Chetrosu Bîc- str.Sfântul Vasile (conform schemei anexate);

-în s.Chetrosu Neamţ- drumul public amplasat perpendicular de pe str.Mihail Frunze şi până la str.Livezilor (conform schemei anexate);

-în s.Todireşti- o porţiune din drumul public de la intersecţia cu strada Nicolai Nigai (Centrul Medicilor de Familie Todireşti) până la intersecţia cu strada Tineretului (conform schemei anexate).

2.Strada Bîc, din s.Chetrosu, va fi reparată pe parcursul anului 2020 din contul alocaţiilor pentru amenajarea teritoriului.

3.Executarea deciziei se pune în seama dlui L.ZALEVSCHI, primar.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

                                                             D E C I Z I E  nr.3/16                      

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu privire la desemnarea unui reprezentant al

 Consiliului comunal în instanța de judecată

   Având în vedere citația nr.4602 din 21.05.2020 la dosarul civil nr.2-20042182-08-3-15042020(3-5/20) expediată de către Judecătoria Anenii Noi, conform căreia este solicitată implicarea în calitate de pârât a Consiliului com.Chetrosu, rl.Anenii Noi în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Iniutocichin Iurie către Consiliul comunal Chetrosu privind controlul legalităţii actelor administrative ale autorităţilor publice din comună, sat, oraş; în conformitate cu art.62 alin.(2) al Codului nr.225 din 30.05.2003 de Procedură Civilă al Republicii Moldova, cu modificările și completările ulterioare; în baza art. 14 alin.(2) lit. w) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se desemnează dna Elena Diacioc, secretar al consiliului local, pentru a reprezenta Consiliul comunal Chetrosu în instanța de judecată în calitate de pârât în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Iniutocichin Iurie către Consiliul comunal Chetrosu privind controlul legalităţii actelor administrative ale autorităţilor publice din comună, sat, oraş.

2.Se împuterniceşte primarul L.Zalevschi pentru a semna procura pe numele secretarului E.Diacioc.

3.Decizia va fi prezentată la Judecătoria Anenii Noi în termen legal.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC

 

D E C I Z I E  nr.3/17                      

                                                              din 10 iunie  2020

 Cu privire la  rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 79500 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0812)P1P2(8602)P3(00230):Sportul

-222990  Servicii neatribuite altor aliniate                                 – 10000lei

-281120  Cotizatii în organizaţiile din ţară                                 -12000 lei.

-281900  Cheltueli curente                                                          -3000lei

-331110  Procurarea combustibilului                            – 4000lei

-335110  Procurarea materialelor p/u scopuri didactice          -8000lei

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0813)P1P2(8603)P3(00239): Tineretul

-222400 Servicii transport                                                       – 4000lei

-222990 Servicii neatribuite altor aliniate                               – 10000lei

 

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0620)P1P2(7502)P3(00333):Dezvoltarea comunala si amenajarea teritoriului

337110 Procurarea materialelor de construcţie                        -28500lei

 

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  79500 lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0812)P1P2(8602)P3(00355): întreţinerea stadioanelor şi complexelor sportive

-312120 Lucrari capitale ale construcţiilor speciale                     -79500  lei.

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Serghei Cliovan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Serghei CLIOVAN

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena DIACIOC