Cu privire la  acordarea unei părţi din concediul  ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.44

din 15 iunie 2020

 Cu privire la  acordarea unei părţi

din concediul  ordinar

             În temeiul   art.112, art.113, 115 alin.(5)  al  Codului Muncii,  art.43 aln.(1) al Legii 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, contractul colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, cererii  depuse    de  către  xxx, xxx,  de a i se acorda o parte rămasă  din   concediul ordinar pentru perioada lucrată a a.2019-2020, având în vedere art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.Se  acordă o   parte  din concediul ordinar  pentru perioada lucrată a a.2019-2020 xxx, xxx, de la 16 iunie 2020  până  la   30 iunie 2020, inclusiv (15 zile).

2.Contabilitatea  va  efectua  calculul respectiv cu achitarea  lui la timp şi integral.

3.Controlul  executării prezentei decizii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                     Leonid ZALEVSCHI