Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.42

     din 05 iunie 2020

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  xxx, xxx, privind acordarea concediului ordinar pentru perioada lucrată a a.2019-2020, în temeiul  contractului colectiv  de nr.20 din 01.07.2019, conform  Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, conform prevederilor  art.29 alin.(2) al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  aministraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

 

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a.2019-2020 xxx, xxx pe termen de 32 zile calendaristice, în perioada 09 iunie 2020- 10 iulie 2020 (inclusiv).

2.Contabilitatea  va  efectua  achitarea  la timp şi integral.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI