Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

Dispoziţiile primarului

                                   D I S P O Z I Ţ I E   NR.41

                                          din 01 iunie 2020

  Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

  În scopul executării Deciziei nr.1/2 din 13 martie 2020 ”Cu privire la modificarea bugetului”, având în vedere cererile depuse, conform prevederilor art.26  al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 alin.(1) lit.f) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se alocă suma de 93600,0 lei din alocaţiile bugetului la linia bugetară  ”Protecţia socială”,  conform anexei.
  2. Contabilitatea va întocmi documentele necesare pentru ridicarea numeralului.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI