Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar

Dispoziţiile primarului

                                              D I S P O Z I Ţ I E   NR.39

                                             din 27 mai 2020

 Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar

În temeiul  art.112, 113 al  Codului Muncii  al  RM, conform  convenţiei colective  nr.20 din 01.07.2019, având în vedere cererea depusă de  x,  x, şi acordul x, x în instituţia respectivă,  conform art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă 52 zile concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a.2019-2020 x, x, începând cu 02.06.2020 pînă la 23.07.2020, inclusiv.

2.Pentru perioada concediului x responsabil de activitatea x se numeşte  x, x la aceeaşi instituţie.

3.Prevederile prezentei dispoziţii  vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.

  1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI