Decizii adoptate în şedinţa nr.2 din 15 mai 2020

Deciziile consiliului local

                                                            D E C I Z I E  nr.2/1                                                          

                                                              din 15 mai  2020

 Cu privire la corelarea bugetului comunal

Chetrosu cu bugetul de stat pe anul 2020

 Având în vedere necesitatea aducerii în concordanţă a indicilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020 cu prevederile Legii nr.61 din 23 aprilie 2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19 decembrie 2019, avizul Comisiei de specialitate, în temeiul prevederilor art. 23 alin.(5) al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1. Se aprobă corelarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020, aprobat prin Decizia nr.3/2 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020  în a doua  lectură” cu bugetul de stat pentru anul 2020 şi se stabilesc la venituri suma de 1 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat în sumă de 5712.9 mii lei şi la cheltuieli suma de 8405.1 mii lei.

2.Anexele nr.1,2,3 la Decizia nr.3/2 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2020  în a doua  lectură” se expun în redacţie nouă  (anexele 1-3 la prezenta decizie).

3.Contabilitatea primăriei în persoana contabilului şef  Brailean Larisa va efectua modificările ce se impun în bugetul comunei Chetrosu pe anul 2020.

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dnei Anna Ciuntu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Anna Ciuntu

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

                                                             D E C I Z I E  nr.2/2                                                          

                                                              din 15 mai  2020

 Cu privire la  modificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se majorează cheltuelile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  6180 lei   la următoarea linie bugetară din contul realizarii produselor alimentare:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0448)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Chetrosu

-333110 Procurarea produselor alimentare                               –      3467lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Todiresti

-333110 Procurarea produselor alimentare                  –               2713lei

2.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dnei Anna Ciuntu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Anna Ciuntu

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

                                                              D E C I Z I E  nr.2/3                                                          

                                                              din 15 mai  2020

 Cu privire la  modificarea Deciziei nr.1/2 din 13 martie 2020

“Cu privire la  modificarea bugetului”

 În legătură cu necesitatea apărută, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se modifică Decizia nr.1/2 din 13 martie 2020 ”Cu privire la modificarea bugetului”, după cum urmează:

– În punctul 2 se modifică Cod ECO 193120-Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul I- 50000 lei, în Cod ECO 193320 – Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale- 50000 lei.

-În punctul 3 se modifică Cod ECO 312110 – Procurarea unei staţii auto-50000 lei, în Cod ECO 312120 Reparaţie capitală ale construcţiilor capitale-50 000 lei.

După modificare, punctele 2 şi 3, integral, vor avea următorul conţinut:

2.Se majorează alocaţiile bugetare la compartimentul Venituri pentru anul 2020 la următorul capitol:

Cod ECO 193320 – Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale– 50 000 lei.

3.Se majorează alocaţiile bugetare la compartimentul Cheltueli pentru anul 2020 la următoarea linie bugetară:

S1S2(21), Org.2(10747), F1F3(0620)P3(00333), P1P2(7502):

Cod ECO 312120 Reparaţie capitală ale construcţiilor capitale-50 000 lei.

2.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dnei Anna Ciuntu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Anna Ciuntu

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

                                                              D E C I Z I E  nr.2/4                                                          

                                                              din 15 mai  2020

 Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare

socio-economică a comunei Chetrosu, r-nul Anenii Noi 2020-2025,

cu introducerea ulterioară a modificărilor

 Cu scopul atragerii investiţiilor în comună şi asigurării dezvoltării ascendente durabile pentru o perioadă îndelungată, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.p) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se aprobă Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Chetrosu, r-nul Anenii Noi 2020-2025 (conform anexei), cu introducerea ulterioară a modificărilor.

2.Se numeşte L.Zalevschi, primar, responsabil pentru implementarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Chetrosu, r-nul Anenii Noi 2020-2025.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dnei Anna Ciuntu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Anna Ciuntu

  CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

                                                          D E C I Z I E  nr.2/5                                                          

                                                              din 15 mai  2020

 Cu privire la aprobarea propunerii de proiect

investițional și asigurarea cofinanțării

 În conformitate cu art.14 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476 din 18.10.2019, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se aprobă propunerea de proiect investițional „Lucrări de termoizolare a fasadei, EPS100, schimbarea tâmplăriei, reparaţia acoperişului şarpant bl.A şi plat.bl.2A cu galerie, demontarea parasolarelor şi reparaţia intrării principale pentru clădirea Grădiniţei de copii „Romaniţa” din satul Todireşti, com.Chetrosu, raionul Anenii Noi” cu finanţare din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

2.Se asigură cofinanțarea în proporție de 20% din valoarea proiectului investițional „Lucrări de termoizolare a fasadei, EPS100, schimbarea tâmplăriei, reparaţia acoperişului şarpant bl.A şi plat.bl.2A cu galerie, demontarea parasolarelor şi reparaţia intrării principale pentru clădirea Grădiniţei de copii „Romaniţa” din satul Todireşti, com.Chetrosu, raionul Anenii Noi” din  bugetul local, în cazul eligibilității proiectului.

3.Se împuternicește dl L.Zalevschi, primar, să depună cererea de proiect investițional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenției în avans și alte acte necesare.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dnei Anna Ciuntu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Anna Ciuntu

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc