Cu privire la instituirea curatelei

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.36

     din 19 mai 2020

 Cu privire la instituirea curatelei

          Conform prevederilor art.6, art.13 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,  art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 al Codului Civil al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse şi actelor prezentate, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

    1.Se numeşte cet.x  a/n x, IDNP x, locuitoare a s.Todireşti,  curator  asupra minorei x, a.n. x, IDNP x.

  1. Curatela se acordă pentru o perioadă nedeterminată şi fără a fi achitată indemnizaţia pentru întreţinerea copilului.
  2. Minora va fi luată la evidenţă de către autoritatea tutelară locală Chetrosu, conform prevederilor legale.

   4.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al comunei Chetrosu                                                   Leonid  Zalevschi