Cu privire la  desemnarea reprezentanţilor Comisiei de delimitare a terenurilor proprietate publică a UAT Chetrosu

Dispoziţiile primarului

                                           D I S P O Z I Ţ I E   NR.35

                                           din 18 mai 2020

 Cu privire la  desemnarea reprezentanţilor

Comisiei de delimitare a terenurilor

proprietate publică a UAT Chetrosu

           În  scopul  folosirii eficiente a terenurilor proprietate publică a comunei Chetrosu, conform pct.16, subpct.3) al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019, în conformitate cu  art.29  lit. g) al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se desemnează ca reprezentanţi în Comisia de delimitare  a terenurilor proprietate publică a UAT Chetrosu după cum urmează:

Preşedintele  comisiei: – Leonid Zalevschi, primar;

Membrul comisiei:      – Tatiana Iamblea, specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare;

2.Comisia nominalizată îşi va executa atribuţiile conform pct.12 din Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

  Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI