Proiecte de decizii propuse pentru şedinţa extraordinară nr.2 din 15.05.2020 a Consiliului local Chetrosu

Proiecte de decizii

                                       

Proiect de decizie 2/1, Raportor – L.Brailean, contabil şef

Cu privire la corelarea bugetului comunal

Chetrosu cu bugetul de stat pe anul 2020

Având în vedere necesitatea aducerii în concordanţă a indicilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020 cu prevederile Legii nr.61 din 23 aprilie 2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19 decembrie 2019, avizul Comisiei de specialitate, în temeiul prevederilor art. 23 alin.(5) al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune Consiliului comunal Chetrosu următorul proiect de decizie:

  1. 1. Se aprobă corelarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020, aprobat prin Decizia nr.3/2 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020  în a doua  lectură” cu bugetul de stat pentru anul 2020 şi se stabilesc la venituri suma de 1 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat în sumă de 5712.9 mii lei şi la cheltuieli suma de 8405.1 mii lei.

2.Anexele nr.1,2,3 la Decizia nr.3/2 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2020  în a doua  lectură” se expun în redacţie nouă  (anexele 1-3 la prezenta decizie).

3.Contabilitatea primăriei în persoana contabilului şef  Brailean Larisa va efectua modificările ce se impun în bugetul comunei Chetrosu pe anul 2020.

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama …., consilier.

      Au votat: pentru-_____, contra – _______, s-au abţinut – ______.

  

Anexa nr.1

la Proiect de decizie nr.2/1 din 15.05.2020

Cu privire la corelarea bugetului comunal Chetrosu

Cu bugetul de stat pentru  anul  2020

 

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului comunal Chetrosu

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 8405.1
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 5712.9
II. CHELTUIELI, total 2+3 8405.1
II.1. Cheltuieli, total 2
II.2. Active nefinanciare, total 3
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910
Sold mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 930

 

Secretar al consiliului                                                                       E.Diacioc

Contabil şef                                                                                        L.Brailean

 

 Anexa nr.2

la Proiect de decizie nr.2/1 din 15.05.2020

Cu privire la corelarea bugetului comunal Chetrosu

Cu bugetul de stat pentru  anul  2020

 Componenţa veniturilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020

Denumirea Cod Eco (k6) Suma,

mii iei

Venituri total: inclusiv
Impozit pe venit persoane fizice, total 1111 1761.0
–          Impozit pe venit din salariu 111110 1700.00
–          Impozit pe venit conform declaraţiilor 111121 50.0
–          Impozitul pe venit pers.fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului 111124 9.0
–          Impozitul pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111130 2.0
Impozitul funciar,total 1131 83.60
–          Impozit funciar al persoanelor juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător 113161 44.0
–          Impozitul funciar al persoanelor fizice cetaţeni 113171 39.6
–          Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 124.0
–          Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 4.0
–          Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelo fizice 113220 22.0
–          Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată a bunurilor 113230 50.0
–          Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către  persoanele fizice cetăţeni din valoarea estimată a bunurilor imobiliare 113240 48.0
Taxele locale total 1144 380.6
–          Taxa de piaţă 114411 12.4
–          Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 48.0
–          Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 2.0
–          Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 317.0
–          Taxa pentru cazare 114421 1.2
Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 12.0
Plata pentru chiria/ arenda , total 1415 30.0
–          Plata pentru arendă pentru terenurile cu destinaţie agricolă 141522 10,0
–          Plata pentru arendă pentru terenurile cu altă destinaţie decât cea agricolă 141533 20,0
Plata pentru certificate de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local 142215 4,0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale, total 143130 2,0
Alte venituri

 

145142

 

 

10.0
Veniturile generale, total 2407.2
Denumirea Cod Eco (k6) Suma,

mii iei

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 285.0
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 281.0
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 4,0
Veniturile colectate, total   285.0
Total venituri   2692.20
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 191 5552.0
–          Transferuri cu destinaţie specială 191211 4145.60
–          Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 455.9
–          Transferuri cu destinaţie generală 191231 950.50
–          Alte transferuri curente cu destinaţie generală 191239 160,9
Total general 8405,1

 

Secretar al consiliului                                                                       E.Diacioc

Contabil şef                                                                           L.Brailean

 

 

 

Anexa nr.3

la Proiect de decizie nr.2/1 din 15.05.2020

Cu privire la corelarea bugetului comunal Chetrosu

Cu bugetul de stat pentru  anul  2020

Resursele și cheltuielile bugetului comunal Chetrosu conform clasificaţiei funcționale și pe programe

Denumirea Cod Suma,

mii lei

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 8405,1
Cheltuieli de personal, în total 21 4159.8
Investiții capitale, în total 3192
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 1075.1
Resurse generale 1 1071.1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4.0
Cheltuieli, total 1075.1
 Exercitarea guvernării 0301 1075.1
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 50,0
Servicii în domeniul economiei                     04  
Resurse generale 1 616,8
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  
Cheltuieli, total 616,8
Dezvoltarea drumurilor 6402 616,8
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
 Resurse generale 1 1221.4
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 1221.4
Dezvoltararea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 651.4
Iluminarea stradală 7505 420.0
Apă şi canalizare 7503 150.0
Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă        08
Resurse generale 1 715.20
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 715.20
Dezvoltarea culturii 8502 632.2
Tineret 8603 20.0
Sport 8602 63.0
 Învăţământ                                                      09 4726.6
Resurse, total 4726.6
Resurse generale 1 4445.6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 281.0
Cheltuieli, total 4726.6
Educaţie timpurie 8802 4726.6

Secretar al consiliului                                                                       E.Diacioc

Contabil şef                                                                                         L.Brailean

 

Proiect de decizie 2/2, Raportor – L.Brailean, contabil şef

Cu privire la  modificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune Consiliului comunal Chetrosu următorul proiect de decizie:

1.Se majorează cheltuelile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  6180 lei   la următoarea linie bugetară din contul realizarii produselor alimentare:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0448)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Chetrosu

-333110 Procurarea produselor alimentare                               –      3467lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Todiresti

-333110 Procurarea produselor alimentare                  –               2713lei

2.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama …., consilier.

Au votat: pentru-_____, contra – _______, s-au abţinut – ______.

Proiect de decizie 2/3, Raportor – L.Brailean, contabil şef

Cu privire la  modificarea Deciziei nr.1/2 din 13 martie 2020

“Cu privire la  modificarea bugetului”

În legătură cu necesitatea apărută, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune Consiliului comunal Chetrosu următorul proiect de decizie:

1.Se modifică Decizia nr.1/2 din 13 martie 2020 ”Cu privire la modificarea bugetului”, după cum urmează:

– În punctul 2 se modifică Cod ECO 193120-Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul I- 50000 lei, în Cod ECO 193320 – Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale- 50000 lei.

-În punctul 3 se modifică Cod ECO 312110 – Procurarea unei staţii auto-50000 lei, în Cod ECO 312120 Reparaţie capitală ale construcţiilor capitale-50 000 lei.

După modificare, punctele 2 şi 3, integral, vor avea următorul conţinut:

2.Se majorează alocaţiile bugetare la compartimentul Venituri pentru anul 2020 la următorul capitol:

Cod ECO 193320 – Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale– 50 000 lei.

3.Se majorează alocaţiile bugetare la compartimentul Cheltueli pentru anul 2020 la următoarea linie bugetară:

S1S2(21), Org.2(10747), F1F3(0620)P3(00333), P1P2(7502):

Cod ECO 312120 Reparaţie capitală ale construcţiilor capitale-50 000 lei.

Au votat: pentru-_____, contra – _______, s-au abţinut – ______.

Proiect de decizie 2/4, Raportor: L.Zalevschi, primar

Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare

socio-economică a comunei Chetrosu, r-nul Anenii Noi 2020-2025

Cu scopul atragerii investiţiilor în comună şi asigurării dezvoltării ascendente durabile pentru o perioadă îndelungată, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.p) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune Consiliului comunal Chetrosu următorul proiect de decizie:

  1. Se aprobă Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Chetrosu, r-nul Anenii Noi 2020-2025, conform anexei.
  2. Se numeşte L.Zalevschi, primar, responsabil pentru implementarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Chetrosu, r-nul Anenii Noi 2020-2025.
  3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama …., consilier.

Au votat: pentru-_____, contra – _______, s-au abţinut – ______.

PDSE Chetrosu 2020-2025 (1)

 

Proiect de decizie 2/5, Raportor: L.Zalevschi, primar

Cu privire la aprobarea propunerii de proiect

investițional și asigurarea cofinanțării

În conformitate cu art.14 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476 din 18.10.2019, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, se propune Consiliului comunal Chetrosu următorul proiect de decizie:

1.Se aprobă propunerea de proiect investițional „Lucrări de termoizolare a fasadei, EPS100, schimbarea tâmplăriei, reparaţia acoperişului şarpant bl.A şi plat.bl.2A cu galerie, demontarea parasolarelor şi reparaţia intrării principale pentru clădirea Grădiniţei de copii „Romaniţa” din satul Todireşti, com.Chetrosu, raionul Anenii Noi” cu finanţare din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

2.Se asigură cofinanțarea în proporție de 20% din valoarea proiectului investițional „Lucrări de termoizolare a fasadei, EPS100, schimbarea tâmplăriei, reparaţia acoperişului şarpant bl.A şi plat.bl.2A cu galerie, demontarea parasolarelor şi reparaţia intrării principale pentru clădirea Grădiniţei de copii „Romaniţa” din satul Todireşti, com.Chetrosu, raionul Anenii Noi” din  bugetul local, în cazul eligibilității proiectului.

3.Se împuternicește dl L.Zalevschi, primar, să depună cererea de proiect investițional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenției în avans și alte acte necesare.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama …., consilier.

Au votat: pentru-_____, contra – _______, s-au abţinut – ______.