Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

                                       D I S P O Z I Ţ I E   NR.34

                                             din 11 mai 2020

 Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

             1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.2  la 15 mai 2020 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la corelarea bugetului comunal Chetrosu cu bugetul de stat pe  anul  2020. Raportor: L.Brailean,contabil șef;
  2. Cu privire la modificarea bugetului. Raportor: L.Brailean,contabil șef;
  3. Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/2 din 13 martie 2020 Cu privire la modificarea bugetului. Raportor: L.Brailean,contabil șef;

4.Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Chetrosu, r-nul Anenii Noi 2020-2025 Raportor: L.Zalevschi, primar;

  1. Cu privire la aprobarea propunerii de proiect investiţional şi asigurării cofinanţării. Raportor: L.Zalevschi, primar.

            2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa extraordinară a consiliului local la 15.05.2020 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi