Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.30

                 din  28 aprilie 2020           

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  xxx, xxx, privind acordarea zilelor rămase din concediului ordinar pentru anul 2019-2020, conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art.29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă 13 zilele nefolosite din concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a.2019-2020 xxx, xxx începând cu 29 aprilie 2020, pînă la 13 mai 2020, inclusiv.

  1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI