Cu privire la stabilireasporului pentru performanță

Dispoziţiile primarului

                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.24

                                                    din 27 martie 2020

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.A achita sporul pentru performanță pentru luna martie anul 2020 în sumă totală de  3791,00 lei.

2.Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează (Anexa nr.1).

3.Valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanță de la începutul anului constituie 15101,00 lei, ceea ce reprezintă 10 % din valoarea mijloacelor băneşti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanță.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                           Leonid Zalevschi