Cu privire la instituirea Comisiei pentru Situații Excepționale Chetrosu

Dispoziţiile primarului

                                 D I S P O Z I Ţ I E   NR.28

                                       din  27 martie 2020

Cu privire la  instituirea Comisiei

pentru Situaţii Excepţionale

Având în vedere situaţia epidemiologică din ţară, în temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 art.(29) alin. ( I ), litera(x) privind Administraţia Publică Locală primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se formează Comisia pentru Situaţii Excepţionale în cadrul primăriei com.Chetrosu cu următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:   -Leonid Zalevschi, primar;

Secretarul comisiei:       -Diacioc Elena

Membrii comisiei:

-Liuba Grosu, şef CMF Ţînţăreni;

-Iurie Tarnovschi, poliţist;

-Ostrovari Valentina, asistent social comunitar;

-Cecan Ion-consilier;

-Dubina Angela, asistent medical;

-Nagarniuc Nina, asistent medical;

-Iachimovici Liudmila, asistent medical.

  1. Comisia pentru Situalii E,xcepţionale se va convoca de către preşedinte şi va acţiona în scopul gestionării situaţiei epidemiologice locale din comuna Chetrosu.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                       Leonid ZALEVSCHI

CSM Chetrosu