Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

                                  D I S P O Z I Ţ I E   NR.25

                                       din  27 martie 2020       

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  xxx, xxx, privind acordarea concediului, conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a.2019-2020 xxx începând cu 01 aprilie 2020, pentru perioada de 28 de zile, pînă la 28 aprilie 2020, inclusiv.

  1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI