Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

Dispoziţiile primarului

                                 D I S P O Z I Ţ I E   NR.26

                                       din  27 martie 2020

 Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

În temeiul  cererii depuse de  dna Ludmila Doloşcan, bibliotecar principal la BPT Chetrosu, privitor la acordarea  concediului neplătit, în temeiul art.120 al  Codului Muncii  a RM,   art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă  concediul neplătit cu durata de 30 zile calendaristice bibliotecarului principal Doloşcan Ludmila începînd cu data de 01 aprilie 2020.

2.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                            Leonid ZALEVSCHI