Decizii adoptate in sedinta Consiliului comunal nr.1 din 13.03.2020

Deciziile consiliului local

                                                                  D E C I Z I E  nr.1/1                                                          

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la executarea bugetului 

comunal  Chetrosu pe  anul  2019

 Analizând informaţia privind executarea bugetului local pe anul 2019 şi, constatând că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din hotărârile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a deciziei consiliului privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, conform avizului comisiei de specialitate, în temeiul prevederilor art. 29 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, în baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se ia act de raportul contabilităţii privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019.

2.Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019 la capitolul “Venituri” în sumă de  10405,6 mii lei (anexa nr.1).

3.Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019 la capitolul “Cheltueli” în sumă de 10748,1 mii lei ( anexa nr.2,3).

 1. Contabilitatea primăriei, în persoana contabilului-şef dna Larisa Brailean, va asigura:

–  neadmiterea   mobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare  şi  creditoare;

– realizarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielilor bugetare  şi valorificarea mijloacelor alocate în limita alocaţiilor prevăzute.

 1. Dl L.Zalevschi, primarul com.Chetrosu, va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în  teritoriu  întru  colectarea deplină a veniturilor proprii  aprobate în bugetul local pentru anul 2019.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

  Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

  

Anexa  nr.1

la Decizia nr.1/1 din 13.03.2020

Analiza

Încăsării veniturilor în bugetul local a primăriei Chetrosu

la situaţia 31.12.2019 (mii lei)

Clasif.

Buget.

  Denumirea Venitului   Planul anual

aprobat

Planul

Precizat

      la

31.12.2019

Execut.

   la

31.12.19

Devieri In % Executarea

anului precedent

+,- la

plan.

prec.

 
  Venituri -total 6562.9 9930.0 10405,6 475,6 104,8 6755,0
  Venituri proprii 1807.8 1807,8 2314,7 506,9 128,0 2328,3
111110 Impozit pe venit din salariu 927,0 927,0 1264,7  337,7 136,4 1294,6
111121 Alte impozit pe venit 37,5 37,5 37,5 -0,1 99,9 27,6
111124 Impozit pe venit pers.fizice ce desf.activ.domeniu comertului 3,0 3,0 7,2 4,2 >200 1,1
113110 Impozit func.pe teren cu destin.agric. 20.7 20.7 111.7 91.0 200 48.8
113130 Impozit funciar pe teren cu alte dest. 1.5 1.5 1,6 0,1 107,2 0,9
113110 Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola 20,7 20,7 38,2 17,5 184,0 111,7
113130 Impozit funciar pe terenurile cu alta destinatie 2,5 2,5 2,4 -0,1 97,6 -2,2
113140 Impozit funciar de la persoane fizice 34,0 34,0 44,7 10,7 131,6 32,5
113150 Impozit funciar pe păşuni 2.5 2.5 3,2 0,7 126.3 2.5
113210 Impozit bun.imobile pers.juridice 4,0 4,0 3,2 -0,8 79,6 12,6
113220 Impozit pe bun. imobile pers.fizice 18,6 18,6 22.1 3,5 118,8 17.3
113230 Impozit pe bun.imobil achitate de pers juridice 50,0 50,0 20,1 -23.9 52,1 40.3
113240 Impozit imob. din valoarea estimată de piaţă 48,0 48,0 48.3 0,3 100,5 44.4
113313 Impozitul privat 1,0 1,0 -1,0 0,5
114411 Taxa de piaţă 12 12.0 11,9 -0,1 99,2 11,9
114412 Taxa p-n amenajarea teritoriului 40,0 40,0 42,1 2,1 105,4 56,9
114414 Taxa de plasare a publicitatii 0.3 0.3   0.3
114415 Taxa pentru dispozitive publicitare 4,1 4,1 1,7 -2,4 40,2 1,7
114418 Taxa p/u obiect de comerţ 310,0 310,0 322.0 12,0 103,9 316,9
114421 Taxa pentru cazare 3,0 3,0 0,9 -2,1 29,0 0,8
114522 Plata pentru patent.intreprin 3,0 3,0 10,4 7,4 >200 11,6
142211 Taxa pentru dreptul organ.licitaţii/ loterii 2.0 2.0 0 -1,0 2,5
142215 Plăţi p/u certif.de urbanism 2,0 2,0 3,8 1,8 190 4,0
142249 Mijl.incas exclud.terenului din circuit 94,1 94,1 24,8
142310 Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 230.0 230.0 256,8 26.8 111.7 222.8
142320 Plata p/u locatiunea patrim.public 4.4 4.4 5,8 1,4 132,0 3,5
143130 Amenzi si sanctiuni contrav 2,0 2,0 1,0
145142 Alte venituri 3,0 3,0 12,1 9,1 >200 25,6
Total transferuri primite din cadrul bugetului naţional 4755,1 8122.2 8090,9 -31,3 99,6 4426,7
191231 Transferuri pentru cheltuielile curente  cu destinatie generală 862.9 862.9 862.9 100 787.5
191211 Transferuri curente cu dest. speciala de nivelul I p/u învăţămintul prescolar 3256,8 3764,0 3764,0 100 3116,6
191216 Transferuri curente cu dest.speciala pentru infrastructura drumurilor 454,8 454,8 450,7 -4,1 99,1 447,6
191239 Transferuri curente cu dest.generala 180,6 180,6 100
191420 Transfer.capitale primite cu dest.speciala între instituţ.buget,de stat şi instit.bugetelor locale de nivel.I 2618.9 2591.9 -27,0.0 99,0
193120 Transf.primite cu dest.speciala de la BL 241.0 240,8 -0,2 99,9

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

 

                                                                                       Anexa  nr.2

la Decizia nr.1/1 din 13.03.2020

Executarea bugetului comunal la partea de cheltuieli pe institutii la data 31.12.2019  (mii lei)

  Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

31.12.19

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

  Cheltuielile total 6562.9 11218.6 10748,1 -470,5 95,8
0169 Actiuni generale 50,0 50,0 -2,6 -52,6
0111 Autorităţi legislative şi executive 1034,0 1249,7 1130,9 -118,8 90,5%
0911 Educatie timpurie Todireşti 1830,5 2379,1 2335,0 -44,1 98,1%
0911 Educaţie timpurie Chetrosu 1806,4 2187,1 2125,0 -62,1 97,2%
0921 Invatamint gimnazail 214,0 203,1 -10,9 94,9%
0820 Biblioteca Chetrosu 105,7 106,2 84,8 -21,4 79,8%
0820 Biblioteca Todireşti 116,6 115,6 114,1 -1,5 98.7%
0820 Camin cult. Chetrosu 121,3 198,2 147,5 -50.7 77,4%
0820 Camin cult.Todireşti 140,8 140,8 79,5 -61.3 56,5%
0812 Servicii de sport şi cultura fizică 41.9 41,8 29,0 -12.8 69,4%
0813 Activitaţi p/u tineret 3,4 6,5 6,5 100.0%
1099 Alte servicii de protectie sociala 97.0 94,7 -2,3 97,6%
0451 drumuri 454,8 454,8 450,7 -4,1 99,1%
0640 Iluminarea strazilor 240,0 390,0 385,3 -4,7 98,8%
0620 Dezvoltarea comunală şi amenanj 628,5 576,3 570,9 -5,4 99.1
0769 Ocrotirea sanataţii 50,0 50,0
0630 Aprovizianarea cu apa 2971,5 2943.7 -27,8 99,1%

Sold la 01.01.2019                1313.4 mii lei

Sold la 01.01.2020                970,9 mii lei,inc.mij.spec.24,0 mii lei

 

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

                                                                                                                            

Anexa  nr.3

la Decizia nr.1/1 din 13.03.2020

Executarea  bugetului pe anul 2019 la cheltuieli  conform clasificaţiei bugetare pe articole

 

  Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

31.12.19

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

  Total 6562,9 11218,6 10748,1 -470,5 95.8
211180 Remunerarea muncii 2338,2 2826,8 2747,6 -79,2 97,2
212100 Contribuţii de asigurări sociale 527,1 666,7 630,6 -36,1 94,6
212210 Prime de asigurare medicală 105,2 132,9 123,1 -9,8 92,6
222110 Energia electrică 236,0 236,0 209,8 -26,2 88,8
222120 Gaze 310.0 210.0 106.5 -103,5 50,7
222140 Apa si canalizare 16,0 25,0 22,8 -2,2 91,2
222190 Alte servicii comunale 4,8 8,2 8,0 -0,2 97,5
222210 Servicii informaţionale 30,2 26.1 24,1 -2.0 92,3
222220 Servicii de telecomunicaţie 18.5 17.0 14.5 -2,5 85,3
222300 Servicii de locatiune 14,0 14,0 0 100
222400 Servicii de transport 10,9 16,3 9,7 -6,6 59,5
222500 Servicii de reparaţie curente a încăp. 724,8 1104,3 1096,5 -7,8 99,3
222600 Formare profesionala 5.0 1,7 1.7 0 100.0
222710 deplasari 5.0 2,3 1,2 -1,1 52,2
222970 Servicii bancare 16.0 17.0 14.1 -2.9 82,9
222980 Servicii poştale 11.0 9.4 8,7 -0,7 92,6
222990 Alte cheltueli neatribuite altor aliniate 363,9 374,8 306,8 -68,0 81,9
251200 Subsidii acordate intrep.munucip 50,0 50,0 100
254000 Subsidii acordate inst.publice la autogest 50,0 50,0   100.0
272500 compensatii 20,0 18,0 18,0   100
273200 Indemniz la incetare actiunii contr.munca 22,4 22,3 -0,1 99,6
272600 Prestaţii de asistenţă socială 97.0 94.7 -2,3 97,6
273500 Îndemniz.p/u incapacit.muncă 11.5 8.5 5,2 -3,3 61,2
281900 Alte cheltueli curente 75.0 71,6 42,2 -29,4 58,9
281120 Cotizaţii în organiz.din ţară 16,8 16,8
311120 Reparatii capitale ale clădirilor 490,9 490,6
312120 Reparaţii capitale a construcţiilor speciale 2971,5 2943,7 -27,8 99,1
314110 Procurarea masinelor si utilajelor 90,7 90,6 -0,1 99,9
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor,inventarului de producere şi gospodăresc 85,0 88,1 88,1 100,0
318110 Procurarea altor mijloace fixe 40,0 26.0 26,0 0 100,0
331110 Procurarea combustibilului 15,0 3,7 2,1 -1,6 56,7
333110 Procurarea produselor alimentare 700,0 726,0 721,4 -4,6 99,4
334110 Procurarea medicament. p/u prim ajutor 4,0 2,4 2,4 0 100
335110 Procurarea materialelor p/u scopuri didactice 45,0 25,60 20,6 -5,0 80,5
336110 Procurarea materialelor de uz gospod.şi rechizite de birou 149,9 115,1 97,3 -17.8 84,5
337110 Procurarea material.de construcţie 579,9 423,4 392,2 -31,2 92,6
338110 Procurarea accesorilor de pat,înbrăcăminte 25,0 30,0 29,5 -0,5 98,3
339110 Procurarea altor materiale. 100,0 112,1 107.1 -5,0 95,5
371210 Realizarea terenului -10.0 -8.0 -0,6 -7,4

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

 

 

                                                               D E C I Z I E  nr.1/2                                              

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la  modificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se aloca mijloace finaciare bugetare din soldul disponibil la situaţia din 01.01.2020  în sumă de 979,0   mii lei la următoarele linii bugetare:

 S1S2(21)Org.2(10747),F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):

Aparatul primarului Chetrosu

Cod ECO281900 –    35000lei p/u indemnizaţia alesului local p/u participarea la şedintele cons.

CodECO281120   –    2000lei p/u cotizatiile la CALM

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0620)P1P2(7502)P3(00333):

Dezvoltarea comunală şi amenanjarea  teritoriului

Cod ECO222990 –        53000 lei pentru servicii amenj.terit./3per x 10luni x 1769,0lei/

Cod ECO337110    –     100000lei pentru amenajarea a patru stații p/u călători

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0640)P1P2(7505)P3(00335):

Iluminarea străzilor

Cod ECO337110   –       50000  lei p/u procurarea materialelor de construcţie (corp de iluminat)

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(1099)P1P2(9012)P3(00291):

Protecţia socială

Cod ECO272600  –  150000 lei p/u ajutoare băneşti  (alimentaţie a 44 elevi, alimentaţie a 7 copii,  participanţii la Transnistria, Cernobil, văduve, stingerea datoriilor istorice pentru alimentaţie la grădiniţa Todireşti)

S1S2(21)Org.2( 05573), F3(0820)P1P2(8502)P3(00234):

Camin Cultural Todireşti

Cod ECO 311120 –  247000lei pentru elaborarea proiectului şi devizelor de cheltueli la construcția unui centru multifuncţional

S1S2(21)Org.2(055564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):

Gradiniţa Chetrosu

Cod ECO311120 –      86000lei  p/u elaborarea devizilor de cheltuieli  pentru lucrarile de termoizolare a clădirilor cu EPS100,

S1S2(21)Org.2(055566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):

Gradiniţa Todireşti

Cod ECO311120 –      116000lei  p/u elaborarea devizilor de cheltuieli  pentru lucrarile de termoizolare a clădirii cu EPS100,

 S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0813)P1P2(8603)P3(00239):

Tineret

CodECO338110 – 25000lei p/u procurarea costumelor naționale a echipei de dans s.Chetrosu.

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0630)P1P2(7503)P3(00431):

Aprovizionarea cu apă şi canalizare

CodECO312120 – 115000lei p/u elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz pentru sistemul de canalizare Chetrosu.

 

2.Se majorează alocaţiile bugetare la compartimentul Venituri pentru anul 2020 la următorul capitol:

Cod ECO 193120 -Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între  bugetele locale de nivelul I – 50 000 lei.

3.Se majorează alocaţiile bugetare la compartimentul Cheltueli pentru anul 2020 la următoarea linii bugetare:

S1S2(21), Org.2(10747), F1F3(0620)P3(00333), P1P2(7502):

Cod ECO 312110 – Procurarea unei staţii auto -50 000 lei.

 

4.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

                                                            D E C I Z I E  nr.1/3                                                          

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la  stabilirea mărimei

indemnizaţiei pentru alesul local

 Pentru restituirea cheltuielilor aferente în cazul prezenței alesului local în ședința consiliului, în conformitate cu prevederile art.24  alin.(3) al Legii nr.768-XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale,  art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, conform avizului comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se stabileşte indemnizatia pentru alesul local pentru fiecare zi de participare la şedinţele ordinare ale consiliului local pentru a.2020  în mărime de  400 lei pentru o şedinţă.

2.Se stabileşte indemnizatia pentru alesul local pentru fiecare zi de participare la şedinţele extraordinare ale consiliului local pentru a.2020 în mărime de  300 lei pentru o şedinţă.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

                                                             D E C I Z I E  nr.1/4                                                          

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind

constituirea fondului de rezervă şi utilizarea

mijloacelor acestuia pentru a.2020

 În scopul asigurării bunei gestionări a mijloacelor fondului de rezervă a primăriei  com.Chetrosu, conform prevederilor Hotărârei Guvernului nr. 1427 din  22.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora,  art.18  al Legii nr.397 din16.10.2003 privind finanţele publice locale,  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m),n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, conform avizului comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se aprobă Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei com.Chetrosu, r-l Anenii Noi şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2020 ( se anexează).

2.Utilizarea fondului de rezervă se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat în p.1 al prezentei decizii.

 1. Executarea prezentei decizii va fi asigurată de către dl L.Zalevschi, primar.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

Anexă 

la Decizia nr.1/4 din 13.03.2020

REGULAMENTUL

privind constituirea fondului de rezervă al

primăriei com.Chetrosu  raionul  Anenii  Noi

şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2020

I.Dispoziţii generale

 1. Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei Chetrosu şi utilizarea mijloacelor acestuia (în continuare – Regulamentul) determină modul de constituire, utilizare, evidenţă şi control al fondului de rezervă al primăriei com.Chetrosu pentru a.2020.
 2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra Consiliului local şi  al  primăriei  Chetrosu.
 3. Constituirea fondului de rezervă al primăriei Chetrosu, utilizarea şi alocarea mijloacelor acestuia
 4. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de către Consiliul local Chetrosu şi destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibil, care nu sânt prevăzute în bugetul primăriei şi care ţin de competenţa autorităţii publice locale.
 5. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către Consiliul local  la aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului, în conformitate cu prevederile articolului 18 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
 6. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:
 7. a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni;
 8. b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase;
 9. c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi,
 10. d) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate primăriei (în caz de necesitate);
 11. e) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în conformitate cu legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale.
 12. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele aprobate în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, fondul de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, în limita stabilită de consiliul local Chetrosu, dar nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget.
 13. Alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului local Chetrosu, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor justificative.
 14. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (lit. a) pct.5 din prezentul Regulament) primarul va aloca, în baza dispoziţiei sale, mijloace din fondul de rezervă, cu aprobarea ulterioară obligatorie de către  Consiliul  local.

III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor Consiliului  local  privind utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă

 1. Primarul examinează cererile, demersurile, solicitările (în continuare – cereri) parvenite de la persoanele fizice şi juridice privind alocarea de mijloace din fondul de rezervă şi le remite pentru examinare personalului abilitat cu acest drept (comisiei de specialitate).
 2. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia cazului expus în p.5 lit.a), comisia de specialitate elaborează un aviz şi proiectul de decizie, care se prezintă în modul stabilit Consiliului local.
 3. Consiliul local examinează cererea, avizul sau proiectul de decizie, precum şi alte materiale justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din fondul de rezervă.
 4. Modul de alocare a mijloacelor din fondurile de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale
 5. Contabilitatea, în baza deciziei Consiliului local şi a documentelor justificative, alocă mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea planului de cheltuieli.
 6. Mijloacele fondurilor de rezervă ale primăriei alocate persoanelor fizice se achită nemijlocit în mijloace băneşti, în funcţie de solicitarea beneficiarului.
 7. Finanţarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării veniturilor în bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie distinctă.
 8. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă
 9. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor, prevăzută în decizia Consiliului comunal Chetrosu.
 10. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în informaţiile despre mersul executării bugetului primăriei com.Chetrosu.
 11. Primarul prezintă Consiliului local raportul despre utilizarea mijloacelor fondului împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului primăriei sau la altă dată, la solicitarea Consiliului.
 12. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul primăriei com.Chetrosu, conform situaţiei la 31 decembrie.
 13. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor fondului de rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.
 14. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul primăriei com.Chetrosu şi tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
 15. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine primarului.

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

                                                              D E C I Z I E  nr.1/5                                                          

                                                            din 13 martie  2020

Cu privire la aprobarea Statutului

ÎM „GC Chetrosu” în redacție nouă

 Având în vedere că unele prevederi din Statutul ÎM „GC Chetrosu” au devenit inactuale, în temeiul art.2 pct.(4) din Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, conform avizului comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se aprobă Statutul ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu” în redacție nouă (se anexează).

2.Se împuternicește dl Leonid Zalevschi, primar, de a semna Statutul aprobat.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

APROBAT

___________________________

(fondatorul întreprinderii municipale)

___________________________

(semnătura, ştampila, data)

Întreprinderea este înregistrată

la Agenția Servicii Publice

______ _______________ 20___

 

 

 

Departamentul înregistrare şi

licenţiere a unităţilor de drept

IDNO                            

 

Registrator                   __________________/_________

(numele, prenumele, semnătura)

 

STATUTUL

 Întreprinderii municipale

Gospodăria Comunală Chetrosu”

ÎM”GC Chetrosu”

(denumirea întreprinderii, inclusiv abreviată)

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE

 

 1. Denumirea: Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” , abreviat- Î.M. ”GC Chetrosu”, în continuare – Întreprindere.

                                     

 1. Sediul Întreprinderii: Rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Plopilor nr.4.

(adresa juridică)

 1. Întreprinderea este creată în temeiul Hotărârii Consiliului com.Chetrosu nr.21/1 din 03.05.2001.

                

 1. Fondator al Întreprinderii este Consiliul Comunal Chetrosu, în continuare – Fondator.

 

 1. Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii:

 

-Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate;

-Asanare, salubritate şi activităţi similare;

-Captarea , epurarea şi distribuţia apei;

-Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile;

-Transport auto al pasagerilor.

 

 1. Întreprinderea este persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale transmise ei în administrare şi/sau ca aport în capitalul social şi în baza proprietăţii obţinute de aceasta în rezultatul activităţii economico-financiare.

 

 1. Activitatea Întreprinderii este reglementată de Codul civil al Republicii Moldova 1107/2002, Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, de acte normative şi de statut.

 

 1. Întreprinderea se înregistrează la Agenţia Servicii Publice conform Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

 

 1. Întreprinderea dobîndeşte dreptul de persoană juridică din momentul înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice.

 

 1. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea sub o anumită denumire, care include cuvintele „întreprindere municipală” sau abrevierea „Î.M.” și se individualizează prin numărul de identificare de stat (IDNO). Pe blancheta cu antet se indică denumirea, sediul şi numărul de identificare de stat.

 

 1. Întreprinderea poate încheia contracte în numele său, îşi poate asuma obligaţii, poate fi reclamant sau pîrît în instanţele judecătoreşti.

 

 1. Întreprinderea este în drept, cu notificarea fondatorului, să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate, iar cu acordul fondatorului, să instituie filiale, reprezentanţe și să participe la constituirea asociațiilor şi a concernelor.

 

 1. Întreprinderea nu poate fi fondator al societăţii comerciale.

 

 1. La statut se anexează procesul-verbal privind rezultatele inventarierii şi listele de inventariere a activelor şi datoriilor. Pentru bunurile imobile, suplimentar, se va indica adresa poştală şi, după caz, numărul cadastral.

 

 1. Suprafaţa terenului transmis în gestiune Întreprinderii constituie _______ ha. Planul terenurilor se anexează.

 

 1. Întreprinderea poartă răspundere pentru obligaţiile sale împreună cu toate bunurile ce le deţine cu drept de proprietate. Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligațiile Întreprinderii, iar Întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligațiile fondatorului.

 

 1. 161. Se instituie Comisie de control formată din membri delegați de către Fondator, în număr de 5 persoane. Dintre aceștia 4 consilieri și contabilul-șef al Primăriei.
 2. BUNURILE ÎNTREPRINDERII

 

17.Bunurile Întreprinderii se constituie din bunurile domeniului privat al unității administrativ-teritoriale depuse ca aport în capitalul social al Întreprinderii şi bunurile obţinute ca rezultat al activităţii desfăşurate şi aparţin acesteia cu drept de proprietate.

 

18.Bunurile domeniului public al unității administrativ-teritoriale aflate în administrarea Întreprinderii nu aparţin acesteia cu drept de proprietate. Aceste bunuri nu pot fi urmărite pentru datoriile Întreprinderii, nu pot fi înstrăinate sau supuse executării silite nici chiar în cazul insolvabilităţii, nu pot constitui obiect al gajului şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale, nu pot fi dobîndite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra lor. Evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct de evidenţa activelor Întreprinderii. Lista bunurilor domeniului public al statului aflate în administrarea Întreprinderii se anexează la statut.

 

19.Întreprinderea este obligată să utilizeze raţional şi eficient bunurile de care dispune şi să asigure integritatea lor.

 

20.Modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunurilor Întreprinderii se stabilește de legislație. Transmiterea, comercializarea, darea în locațiune/arendă sau comodat și casarea bunurilor Întreprinderii se efectuează în modul stabilit de Guvern.

 

III. CAPITALUL SOCIAL

 

21.Capitalul social al Întreprinderii constituie___________________lei.

 

22.Capitalul social al Întreprinderii este constituit din bunurile domeniului privat al unității administrativ-teritoriale în valoare de ____________ lei și aporturi în numerar _____________ lei.

 

23.Aporturi la capitalul social nu pot fi:

1) bunurile a căror circulaţie este interzisă sau limitată prin lege;

2) creanţele Întreprinderii;

3) bunurile imobile neînregistrate;

4) bunurile instituţiilor de învăţămînt, medicale, ale patrimoniului cultural şi cele din sfera locativ-comunală.

 

24.Capitalul social al Întreprinderii poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui.

 

25.Decizia de modificare a capitalului social al Întreprinderii se adoptă de către fondator.

26.Sursă de majorare a capitalului social poate fi capitalul propriu al Întreprinderii, în limita părţii ce depăşeşte capitalul social şi/sau aporturile primite de la fondator.

 

27.Modificarea capitalului social se va reflecta în statutul şi bilanţul Întreprinderii după înregistrarea în ordinea stabilită de Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

 

 1. PROFITUL NET

 

28.Profitul net poate fi îndreptat pentru:

1) acoperirea pierderilor din anii precedenţi;

2) formarea rezervei pentru dezvoltarea Întreprinderii;

3) defalcări în bugetul local;

4) plata recompenselor pentru membrii organelor de conducere şi control;

5) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislaţiei.

 

29.Decizia de repartizare a profitului net anual se aprobă de fondator.

 

30.Defalcările stabilite de fondator se transferă de Întreprindere la bugetul local pînă la data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune.

În același termen Întreprinderea va prezenta Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind calculul defalcării din profitul net al acesteia.

Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul local constituie încălcare fiscală, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu titlul V din Codul fiscal nr.1163/1997.

 

31.Din profitul net Întreprinderea formează un capital de rezervă, a cărui mărime va constitui ________ lei (nu mai puţin de 10% din capitalul social al Întreprinderii).

 

32.În cazul în care fondatorul decide repartizarea profitului în conformitate cu pct.28subpct. 5), mărimea recompensei anuale a organului de conducere și de control respectiv se stabilește în creștere/descreștere față de recompensa aprobată de fondator în anul precedent celui gestionar, direct proporțională creșterii/descreșterii profitului net al anului de gestiune față de cel precedent.

 

33.Profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi şi/sau pentru dezvoltarea Întreprinderii în cazul în care:

1) Întreprinderea este insolvabilă sau plata defalcărilor în buget va conduce la insolvabilitatea ei;

2) valoarea activelor nete, conform situaţiei financiare anuale, este mai mică decît capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plăţii defalcărilor în buget.

 

34.Dacă, la expirarea a 3 ani consecutivi de administrare, valoarea activelor nete ale Întreprinderii va fi mai mică decît mărimea capitalului social, fondatorul va adopta una dintre următoarele hotărîri:

1) de reducere a capitalului social, dar nu mai mic de 5000 lei;

2) de transmitere a unor bunuri sau mijloace băneşti în calitate de aport la capitalul social;

3) de dizolvare a Întreprinderii, dacă activele nete sînt sub limita de 5 000 lei.

 

 1. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII

 

35.Organele de conducere ale Întreprinderii sînt:

1) fondatorul;

2) consiliul de administraţie;

3) administratorul – organ executiv;

4) comisia de cenzori.

 

36.Membrii consiliului de administraţie, ai comisiei de cenzori şi administratorul sînt responsabili de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, de actele normative ce reglementează domeniul administrării proprietăţii publice și de statut. Atribuţiile lor nu pot fi delegate altor persoane.

 

 1. FONDATORUL

 

37.Fondatorul,  împreună cu autoritatea executivă, în limitele competențelor atribuite, îşi exercită drepturile de gestionar al Întreprinderii prin intermediul consiliului de administraţie şi al administratorului Întreprinderii (organul executiv).

 

38.Fondatorul are următoarele atribuţii principale:

1) aprobă statutul Întreprinderii, regulamentul consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori;

2) decide referitor la modificarea capitalului social al Întreprinderii, la propunerea consiliului de administraţie;

3) desemnează, în conformitate cu prezentul Statut şi revocă preşedintele şi membrii consiliului de administraţie, președintele și membrii comisiei de cenzori, stabileşte componenţa numerică a consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori, cuantumul remunerării lunare a administratorului, a preşedintelui, a membrilor consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori;

4) exprimă acordul prealabil la vînzarea activelor neutilizate ale Întreprinderii;

5) exprimă acordul la transmiterea în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate în activitatea Întreprinderii, decide modul de selectare a locatarului şi coordonează contractele de locaţiune/arendă şi contractele de comodat;

6) exprimă acordul la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe;

7) exprimă acordul prealabil la gajarea bunurilor Întreprinderii în vederea obţinerii creditelor bancare;

8) exprimă acordul prealabil la achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor situaţii financiare anuale, sau depăşesc 400 000  lei;

9) asigură supravegherea activităţii economico-financiare a Întreprinderii, fără a interveni nemijlocit în activitatea acesteia;

10) exprimă acordul la instituirea de către Întreprindere a filialelor și reprezentanțelor, precum și la participarea Întreprinderii la constituirea asociațiilor;

11) confirmă entitatea de audit selectată de consiliul de administraţie și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

12) aprobă nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate, cu excepţia celor stabilite de actele normative;

13) apreciază activitatea consiliului de administraţie şi a administratorului în baza dării de seamă anuale cu privire la activitatea consiliului de administraţie, a administratorului şi la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;

14) aprobă repartizarea profitului net anual al Întreprinderii;

15) aprobă Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor,  lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat;

16) în statut pot fi prevăzute și alte drepturi și obligații ale fondatorului, care nu contravin legislației.

 

39.Fondatorul selectează prin concurs și împuternicește autoritatea executivă să transmită atribuţiile de administrare a patrimoniului şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător administratorului în baza contractului individual de muncă aprobat. Comisia de concurs se instituie de fondator din reprezentanții săi și ai autorității executive.

 

40.Contractul individual de muncă al administratorului stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv restricţiile privind drepturile de folosinţă şi dispunere a patrimoniului Întreprinderii,  prevede modul şi condiţiile de remunerare a administratorului, stabileşte obiectivele de performanţă ale acestuia, răspunderea părţilor, precum şi condiţiile de încetare şi reziliere a contractului.

 

41.Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a Întreprinderii după încheierea şi înregistrarea contractului individual de muncă cu administratorul, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de contract.

 

VII. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

42.Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a Întreprinderii, alcătuit din 5 persoane, care reprezintă interesele autorității deliberative ale administrației publice locale  şi îşi exercită activitatea în conformitate cu Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală şi cu regulamentul consiliului de administraţie, aprobat de fondator.

 

43.Membrul consiliului de administraţie se desemnează de fondator pe termen de 2 ani şi poate fi orice persoană fizică care întruneşte cerinţele minime stabilite de autoritatea deliberativă, cu excepţia persoanelor indicate la pct.44. Membrii consiliului pot fi desemnaţi pentru un nou termen. Preşedintele consiliului de administraţie este membru al consiliului de administraţie.

 

44.Membru al consiliului de administraţie al Întreprinderii nu poate fi:

1) membrul autorităţii deliberative;

2)conducătorul autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale;

3) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;

4) administratorul şi contabilul-şef ai Întreprinderii;

5) membrul comisiei de cenzori;

6) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la

art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi persoana căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

 

45.Membrii consiliului de administraţie al Întreprinderii îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.

 

46.Membrii consiliului de administraţie poartă răspundere faţă de Întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, de la statut şi de la regulamentul consiliului de administraţie. Membrul consiliului de administraţie al Întreprinderii care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat laprocesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului de administraţie este scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale dacă el a acţionat conform indicaţiilor în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.

 

47.Demisia sau revocarea membrului consiliului de administraţie nu îl scuteşte pe acesta de obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

 

48.Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

1) aprobă anual planul de afaceri al Întreprinderii şi monitorizează executarea acestuia;

2) stabileşte indicatorii de performanţă ai Întreprinderii şi criteriile de evaluare,ţinînd cont de specificul şi domeniul de activitate;

3) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătăţirea managementului şi eficientizarea activităţii Întreprinderii;

4) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;

5) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;

6) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor Întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale Întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;

7) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă preţul minim de expunere la vînzare a bunului neutilizat, a cărui valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii;

8) monitorizează derularea situaţiilor litigioase şi asigură informarea fondatorului;

9) examinează rapoartele organelor de control, inclusiv cele aferente controlului/auditului intern al Întreprinderii, raportul auditorului şi scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;

10) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, statul de personal al Întreprinderii şi fondul de salarizare;

11) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;

12) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancţionarea administratorului;

13) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, modificarea statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;

14) coordonează şi prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii, precum și normativele de repatrizare a profitului net;

15) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului Întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs;

16) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale;

17) asigură transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor destinate acoperirii necesităţilor de producere şi asigurării bazei tehnico-materiale;

18) aprobă achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi  serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depăşeşte 400000 lei;

19) aprobă regulamentele interne ce ţin de activitatea Întreprinderii;

În statutul Întreprinderii şi în regulamentul consiliului de administraţie pot fi prevăzute şi alte atribuţii ale consiliului de administraţie care nu contravin legislaţiei.

 

49.Consiliul de administraţie al Întreprinderii nu are dreptul să intervină în activitatea operaţională a administratorului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de regulamentul consiliului de administraţie.

 

50.Împuternicirile de membru al consiliului de administraţie încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de către fondator, la iniţierea procedurii de insolvabilitate/lichidare a Întreprinderii, precum şi la cererea acestuia.

 

51.Membrul consiliului de administraţie al Întreprinderii se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 şedinţe consecutive, al încălcării legislaţiei sau a regulamentului consiliului de administraţie, cu informarea membrului consiliului în cauză.

 

52.Şedinţa consiliului de administraţie al Întreprinderii se convoacă de preşedinte şi/sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din membri, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele şedinţei se aduc la cunoştinţa membrilor consiliului de administraţie de către secretarul consiliului de administraţie cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei.

 

53.Şedinţa consiliului de administraţie poate avea loc cu prezenţa nemijlocită a membrilor sau prin corespondenţă şi este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia.

 

54.Hotărîrile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului.

 

55.Şedinţele consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toţi membrii consiliului participanţi la şedinţă şi se păstrează la secretarul consiliului.

56.Procesul-verbal al şedinţei consiliului de administrație se întocmeşte în  termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, şi va cuprinde:

1) data şi locul ţinerii şedinţei;

2) numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv ale preşedintelui şi secretarului şedinţei;

3) ordinea de zi;

4) tezele principale  ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui şi prenumelui vorbitorilor;

5) rezultatul votului şi deciziile luate;

6) anexele la procesul-verbal.

 

VIII. ADMINISTRATORUL

 

57.Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al Întreprinderii şi are următoarele atribuţii:

1) conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a Întreprinderii;

2) acţionează fără procură în numele Întreprinderii;

3) reprezintă interesele Întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile publice, cu organele de drept şi acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanţi ai Întreprinderii;

4) asigură executarea deciziilor fondatorului şi ale consiliului de administraţie al Întreprinderii;

5) asigură efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie contractul de audit cu entitatea de audit selectată de consiliul de administraţie;

6) prezintă consiliului de administraţie informaţia despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv despre deficienţele depistate, precum şi planul de acţiuni privind corectarea abaterilor şi înlăturarea deficienţelor identificate;

7) prezintă trimestrial consiliului de administraţie darea de seamă privind rezultatele activităţii Întreprinderii;

8) prezintă fondatorului şi consiliului de administraţie darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare a Întreprinderii, raportul comisiei de cenzori şi raportul auditorului;

9) prezintă consiliului de administraţie proiectul devizului de venituri şi cheltuieli ale Întreprinderii, precum și proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;

10) prezintă spre coordonare consiliului de administraţie propuneri de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii;

11) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul Întreprinderii;

12) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a situațiilor financiare, a rapoartelor fiscale, a dărilor de seamă statistice şi alte tipuri către organele respective de stat;

13) asigură achitarea salariilor în  modul  şi în termenele stabilite de legislaţie;

14) îndeplineşte şi alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii Întreprinderii, conform legislaţiei;

15) asigură elaborarea planului de afaceri şi îl prezintă spre aprobare fondatorului;

16) asigură integritatea, folosirea eficientă şi dezvoltarea bunurilor Întreprinderii;

17) prezintă trimestrial consiliului de administraţie informaţia referitoare la situaţiile litigioase;

18) solicită acordul prealabil al fondatorului şi decizia consiliului de administrație privind achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depăşeşte suma de 400000 lei;

19) publică planul de achiziţie şi asigură respectarea principiului transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor,  lucrărilor şi  serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi formării programului de producţie al Întreprinderii;

20) realizează procedurile de achiziţie a bunurilor,  lucrărilor şi  serviciilor pentru necesităţile de producere şi asigurare a bazei tehnico-materiale, conform Regulamentului privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat de Guvern;

21) asigură transferul în bugetul local al defalcărilor din profitul net anual, stabilite de fondator;

22) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuţiilor stabilite în contractul individual de muncă al administratorului;

23) asigură organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu din data înregistrării de stat a Întreprinderii pînă la data lichidării acesteia;

24) organizează sistemul de control intern;

25) asigură și coordonează respectarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

 

58.Administratorul Întreprinderii se numeşte pe un termen de 5 ani.

Candidat la funcţia de administrator al întreprinderii municipale poate fi orice persoană fizică care a activat în funcţie de conducere cel puţin 4 ani. Nu poate candida la funcţia de administrator al întreprinderii municipale persoana care are antecedente penale nestinse, săvîrşite cu intenţie.

 

59.În cazul în care administratorul Întreprinderii a admis încălcarea legislației, consiliul de administrație/autoritatea executivă propune fondatorului sancționarea sau eliberarea din funcție a acestuia.

 1. COMISIA DE CENZORI ȘI AUDITUL

 

60.Comisia de cenzori se desemnează şi se revocă de către fondator şi exercită controlul activităţii economico-financiare a Întreprinderii.

 

61.În componenţa comisiei de cenzori a Întreprinderii se includ reprezentanți ai fondatorului, ai autorității executive şi, după caz, ai autorităţilor administraţiei publice locale.

 

62.Membrii comisiei de cenzori îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.

 

63.Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:

1) persoanele indicate la pct.44, cu excepția subpct.4);

2) membrii consiliului de administraţie, persoanele necalificate în contabilitate, finanţe, economie, jurisprudenţă sau cele desemnate în cel puţin 4 comisii de cenzori ale Întreprinderilor municipale.

 

64.Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de 2 ani şi are în componenţa sa 5 persoane. În componenţa comisiei de cenzori pot fi incluşi reprezentanţi ai fondatorului, ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi ai colectivului de muncă.

 

65.Comisia de cenzori a Întreprinderii exercită semestrial controlul activităţii economico-financiare a acesteia.

 

66.Comisia de cenzori a Întreprinderii examinează scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit.

 

67.Comisia de cenzori, din propria iniţiativă, la cererea fondatorului, a administratorului, la cererea consiliului de administraţie sau autorității executive, efectuează controale inopinate ale activităţii Întreprinderii.

 

68.Administratorul Întreprinderii este obligat să asigure, în termen de 2 zile lucrătoare, prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului.

 

69.În urma controlului, comisia de cenzori întocmeşte un raport, care reflectă:

1) analiza indicatorilor economico-financiari şi evaluarea capacităţii Întreprinderii de a-şi continua activitatea;

2) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale Întreprinderii prin prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vînzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale Întreprinderii) în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în vederea stabilirii de către consiliul de administraţie a plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs;

3) corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi  serviciilor;

4) informaţia despre fapte de încălcare a legislaţiei, a statutului şi a regulamentelor interne ale Întreprinderii, precum şi despre valoarea prejudiciului cauzat;

5) informaţia privind măsurile întreprinse de către administrator pentru înlăturarea deficienţelor identificate în procesul misiunii de audit;

6) recomandările pe marginea rezultatelor controlului;

7) circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului.

 

 1. Raportul se semnează de către toţi membrii comisiei de cenzori care au participat la control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, îşi expun opinia separată, care se anexează la raport.

Forma raportului comisiei de cenzori se stabilește de regulamentul comisiei de cenzori, aprobat de fondator.

 

71.Preşedintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va transmite raportul comisiei de cenzori administratorului şi preşedintelui consiliului de administraţie.

 

72.Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, la şedinţele consiliului de administraţie.

 

73.În cazulîn care Înteprinderea face parte din categoria entităților mijlocii, entităților mari sau a entităților de interes public, în corespundere cu legislația contabilă, situațiile financiare anualesînt supuse auditului obligatoriu, cu exepțiacazului în care acestea au fost supuse auditului Curții de Conturi.

 

 1. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA BENEVOLĂ A ÎNTREPRINDERII

 

74.Întreprinderea se reorganizează sau se dizolvă prin decizia autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale.

 

75.Decizia cu privire la dizolvarea Întreprinderii poate fi aprobată în temeiurile prevăzute de legislație şi de statut.

Dizolvarea Întreprinderii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Excepţie fac cazurile de fuziune sau dezmembrare care au ca efect dizolvarea, fără lichidarea persoanei juridice care îşi încetează existenţa, şi transmiterea universală a patrimoniului ei, în starea în care se găsea la data fuziunii sau dezmembrării, către persoana juridică beneficiară.

76.Întreprinderea în proces de dizolvare continuă să existe şi după dizolvare, pînă la radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul în care existenţa ei este necesară pentru lichidarea patrimoniului.

 

77.Din data publicării deciziei privind dizolvarea Întreprinderii, aceasta îşi încetează activitatea de întreprinzător, fiind privată de dreptul de a încheia noi acte juridice. Administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în caz contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins.

 

78.Lichidarea Întreprinderii se efectuează de comisia de lichidare instituită de fondator în număr de cel puţin 3 persoane sau de un lichidator desemnat de fondator, care va îndeplini toate operaţiunile de lichidare a patrimoniului ce aparţine cu drept de proprietate Întreprinderii.

 

79.Membrii comisiei de lichidare/lichidatorul reprezintă Întreprinderea în procesul de lichidare şi îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.

 

80.După preluarea funcţiei, comisia de lichidare/lichidatorul, în comun cu administratorul, întocmeşte şi semnează ultimele situaţii financiare în baza bilanţului de lichidare.

 

81.Comisia de lichidare/lichidatorul execută şi finalizează operaţiunile curente, evaluează, valorifică şi înstrăinează activele Întreprinderii dizolvate sub orice formă prevăzută de legislaţie, reprezintă Întreprinderea dizolvată în instanţele de judecată, încasează creanţele, inclusiv cele legate de insolvabilitatea debitorilor, încheie tranzacţii, concediază lucrători, contractează, după necesitate, specialişti şi experţi, îndeplineşte orice alte acţiuni, în măsura în care sînt necesare pentru dizolvarea Întreprinderii.

 

82.Administratorul este obligat să transmită, iar comisia de lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să primească bunurile, registrele şi actele Întreprinderii şi să asigure păstrarea lor. Comisia de lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să ţină registrul tuturor operaţiunilor aferente lichidării în ordinea cronologică a efectuării lor.

 

83.Deciziile comisiei de lichidare se adoptă cu votul majorităţii. Nerespectarea acestei condiţii atrage nulitatea deciziilor ei.

 

84.Comisia de lichidare/lichidatorul, după achitarea creanţelor creditorilor, întocmeşte bilanţul de lichidare, care se aprobă de fondator.

 

85.În cazul în care Întreprinderea nu dispune de active, cheltuielile aferente lichidării benevole  vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul fondatorului.

86.Întreprinderea poate fi supusă dizolvării forţate prin hotărîrea instanţei de judecată, în baza cererii fondatorului, în cazul în care aceasta nu dispune de active sau în cazul în care, în decursul ultimilor 3 ani, nu a desfăşurat activitate şi nu a prezentat situaţiile financiare şi dările de seamă organelor abilitate.

 

87.Instanţa de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forţate a Întreprinderii.

 

88.Întreprinderea poate fi radiată din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice în condiţiile art.26 din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali în baza deciziei autorității deliberative.

 

89.La lichidarea Întreprinderii, bunurile rămase după achitarea creanţelor creditorilor se transmit fondatorului de comisia de lichidare/ lichidator/administratorul fiduciar.

 

 1. CONFLICTUL DE INTERESE

 

90.Tranzacţia reprezintă o înţelegere între două sau mai multe părţi, prin care se transmit anumite drepturi, bunuri sau se face un schimb comercial.

 

91.Tranzacţia cu conflict de interese este tranzacția definită astfel conform art.16 alin.(2) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

 

XII. DECIZIA PRIVIND ÎNCHEIEREA TRANZACŢIEI

CU CONFLICT DE INTERESE

 

92.Orice tranzacţie cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de către Întreprindere numai prin decizia consiliului de administraţie.

 

93.Decizia privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese se ia de către consiliul de administraţie cu unanimitatea membrilor săi, cu excepţia persoanelor interesate de încheierea tranzacţiei.

 

94.Dacă mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administraţie sînt persoane interesate de efectuarea tranzacţiei date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea fondatorului.

 

95.Persoana interesată de efectuarea tranzacţiei cu conflict de interese va trebui să părăsească şedinţa consiliului de administraţie la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezenţa acestei persoane la şedinţa consiliului de administraţie se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.

 

96.Dacă membrilor consiliului de administraţie nu le erau cunoscute toate circumstanţele legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese şi/sau această tranzacţie a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul de administraţie este obligat să ceară administratorului Întreprinderii:

1) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să rezoluţioneze contractul încheiat cu conflict de interese; sau

2) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacţii.

 

97.Pentru rezolvarea unei situaţii de conflict de interese se vor lua în considerare interesele organizaţiei publice, interesul public, interesele legitime ale salariaţilor, natura conflictului de interese, precum şi alţi factori.

 

98.Tranzacțiile încheiate într-o situaţie de conflict de interese real sînt lovite de nulitate absolută, cu excepţia cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.

 

XIII. DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI

 

99.Întreprinderea este obligată să plaseze pe pagina ei web şi pe paginaweb oficială a fondatorului statutul, regulamentele interne și raportul anual al Întreprinderii.

 

 1. Raportul anual al Întreprinderii va fi plasat pe paginaweb oficială în termen de 4 luni de la sfîrşitul fiecărui an de gestiune şi va conţine cel puţin:

1) informaţia despre numărul personalului Întreprinderii, despre locurile de muncă nou-create şi salariul mediu lunar pe Întreprindere;

2) informaţia privind membrii organelor de conducere şi control ale Întreprinderii, funcţia deţinută (preşedinte/membru), mărimea indemnizaţiei stabilite de fondator, precum şi denumirea întreprinderilor în care aceştia reprezintă concomitent interesele unităţii administrativ-teritoriale;

3) situaţiile financiare anuale;

4) informaţia privind asistenţa financiară de care beneficiază Întreprinderea, garanţiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice locale/Comitetul executiv al Găgăuziei, angajamentele financiare şi obligaţiile asumate de Întreprindere;

5) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control;

6) raportul conducerii, care va include:

 1. a) datele privind realizarea indicatorilor financiari de performanţă stabiliţi pentru Întreprindere, inclusiv pentru filialele acesteia, dacă ele există;
 2. b) datele privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanţă relevanţi pentru activitatea Întreprinderii;
 3. c) descrierea activităţilor de bază, inclusiv din domeniul cercetării şi dezvoltării;
 4. d) descrierea evenimentelor care au afectat activitatea Întreprinderii, inclusiv a tranzacţiilor cu conflict de interese;
 5. e) descrierea riscurilor şi incertitudinilor cu care se confruntă Întreprinderea şi atenuarea impactului acestora;
 6. f) informaţia referitoare la respectarea cerinţelor privind protecţia mediului înconjurător;
 7. g) informaţia privind existenţa filialelor Întreprinderii;
 8. h) perspectivele de dezvoltare a Întreprinderii şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor.

 

 1. Raportul auditorului Întreprinderii va fi plasat pe paginaweb a Întreprinderii şi prezentat Agenţiei Proprietăţii Publice pentru plasare pe pagina sa web oficială.

 

 1. În activitatea sa Întreprinderea va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

 

XIV. DISPOZIŢII FINALE

 

103.Prezentul Statut este întocmit în 3 exemplare identice, fiecare avînd aceeași forță juridică.

 

104.Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Agenția Servicii Publice.

 

 1. Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toate persoanele cu funcții de răspundere și angajații Întreprinderii.

 

 1. Declararea unor dispoziții ale prezentului Statut nevalabile nu afectează valabilitatea celorlalte, Statutul rămînînd în vigoare și producînd efecte juridice.

 

 1. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile actelor normative ale Republicii Moldova.

 

108.Litigiile apărute în timpul activității Întreprinderii și/sau cu ocazia reorganizării ori dizolvării ei se soluționează în conformitate cu legislația, fie pe cale amiabilă, fie de către instanțele judecătorești sau arbitrale competente.

 

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

 

                                                                               D E C I Z I E  nr.1/6                                                          

                                                                               din 13 martie  2020

Cu privire la aprobarea Regulamentului

de organizare și funcționare a serviciului

public de alimentare cu apă și canalizare

pentru anul 2020

 În temeiul Hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.355 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, art.7 alin.(2) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, conform avizului comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în com.Chetrosu, rl Anenii Noi pentru anul 2020 (se anexează).

2.Se pune în sarcina  ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”  de a furniza/presta serviciile delegate conform regulamentului aprobat.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

  Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

Regulament de organizare si functionare a serviciului public de alim.cu apa si canalizare

 

                                                            D E C I Z I E  nr.1/7                                                          

                                                            din 13 martie  2020

Cu privire la aprobarea Contractului

individual de muncă al administratorului

ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”

 În temeiul art.7 alin.(3), art.5, art.9 alin.(4) din Legea nr.246  din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art.1 pct.4) din Hotărârea Guvernului nr.484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire a întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art.14 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor Statutului ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”, conform avizului comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se aprobă Contractului individual de muncă al administratorului ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu” dl Iurie Doloșcan pentru perioada de 5 ani din ziua semnării (se anexează).

2.Se împuternicește dl Leonid Zalevschi, primar, de a semna Contractul individual de muncă aprobat.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

  Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

APROBAT:

prin Decizia Consiliului com.Chetrosu

 nr.1/7 din 13.03.2020

 

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 al administratorului Întreprinderii Municipale

”Gospodăria Comunală Chetrosu”

nr.________________ din ____ __________20___

com.Chetrosu, rl Anenii Noi

                  (localitatea)

Consiliul comunal Chetrosu, rl Anenii Noi, în continuare – Fondatorul, în persoana primarului Leonid Zalevschi, pe de o parte, şi Iurie Doloșcan, domiciliat în s.Chetrosu, rl Anenii Noi, buletin de identitate seria….. nr……., în continuare – Administratorul, pe de altă parte, au încheiat Contractul, convenind următoarele:

I.DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1. În baza prezentului Contract, Administratorul se obligă să conducă activitatea economico-financiară curentă a Întreprinderii Municipale ”Gospodăria Comunală Chetrosu”  (în continuare – Întreprindere) nemijlocit şi prin aparatul format de el în strictă corespundere cu Statutul Întreprinderii, iar Fondatorul se obligă să îi asigure condițiile necesare de activitate.

 

1.2. Fondatorul/persoana împuternicită de fondator transmite, iar Administratorul primeşte în administrarea operațională proprietatea de stat a unității administrativ-teritoriale, ale cărei componenţă şi valoare sînt reflectate în actul de predare-primire care se anexeză la prezentul Contract (prevederile pct.1.2-1.4 sînt valabile doar pentru administratorul nou-numit).

 

1.3. În actul de predare-primire sînt reflectate următoarele date:

 • descrierea succintă a Întreprinderii, precum şi raportul Administratorului referitor la situaţia financiară pentru anul de gestiune precedent;
 • descifrarea creanţelor și datoriilor Întreprinderii;
 • disponibilul de mijloace băneşti (pe cont şi în casă);
 • structura mijloacelor fixe;
 • dotarea tehnică a Întreprinderii (asigurarea cu apă, cu sistem de canalizare, cu gaz, cu comunicaţii electronice, cu energie termică şi electrică);
 • informaţia privind litigiile Întreprinderii;
 • lista documentelor transmise Administratorului.

 

1.4. La actul de predare-primire se vor anexa:

 • lista bunurilor incluse în capitalul social al Întreprinderii și lista bunurilor transmise în gestiunea Întreprinderii;
 • procesul-verbal privind rezultatele inventarierii bunurilor Întreprinderii şi listele de inventariere a acestora;
 • planul de activitate al Întreprinderii pentru anul curent cu anexarea informaţiei privind realizarea acestuia, inclusiv indicatorii principali ai activităţii economico-financiare pentru perioada de gestiune;
 • planul de afaceri trienal al Întreprinderii;
 • structura Întreprinderii;
 • statul de personal al Întreprinderii;
  • lista contractelor încheiate (în vigoare).

 

1.5. Părţile se obligă să îşi desfăşoare activitatea în corespundere cu legislaţia, Statutul Întreprinderii şi prezentul Contract.

 

1.6. Administratorul acţionează în problemele ce ţin de competenţa sa pe baza principiului de conducere unipersonală.

 

1.7. Administratorul asigură îndeplinirea deciziilorFondatorului şi aleConsiliului de administraţie al Întreprinderii (în continuare – Consiliul de administraţie), în limitele legii.

 

1.8. Fondatorul şi Consiliul de administraţie nu au dreptul să intervină în activitatea operativă a Întreprinderii după încheierea şi înregistrarea contractului individual de muncă cu Administratorul, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de Statut şi prezentul Contract.

 

1.9. În lipsa Administratorului, atribuţiile lui sînt îndeplinite de către persoana împuternicită de acesta.

II.ATRIBUŢIILE ADMINISTRATORULUI

 

2.1. Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al Întreprinderii şi are următoarele atribuţii:

 • conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a Întreprinderii;
 • asigură executarea deciziilor Fondatorului şi ale Consiliului de administraţie;
 • asigură efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie contractul de audit cu entitatea de audit, selectată de Consiliul de administraţie și confirmată de Fondator;
 • prezintă Consiliului de administraţie informaţia despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficienţele depistate, precum şi planul de acţiuni privind corectarea abaterilor şi înlăturarea deficienţelor identificate;
 • prezintă trimestrial Consiliului de administraţie darea de seamă privind rezultatele activităţii Întreprinderii;
 • prezintă Fondatorului şi Consiliului de administraţie darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare a Întreprinderii, raportul Comisiei de cenzori şi raportul auditorului;
 • prezintă Consiliului de administraţie spre aprobare proiectul devizului de venituri şi cheltuieli al Întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
 • prezintă spre coordonare Consiliului de administraţie propuneri de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii;
 • asigură elaborarea și actualizarea anuală a planului trienal de afaceri şi îl prezintă spre aprobare Consiliului de administraţie;
 • asigură integritatea, folosirea eficientă şi dezvoltarea bunurilor Întreprinderii;
 • prezintă trimestrial Consiliului de administraţie informaţia referitoare la situaţiile litigioase;
 • solicită acordul prealabil al Fondatorului şi decizia Consiliului de administrație privind achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depăşeşte suma de 400 000 lei;
 • publică planul de achiziţie şi asigură respectarea principiului transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi formării programului de producţie al Întreprinderii;
 • realizează procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor pentru necesităţile de producere şi asigurare a bazei tehnico-materiale, conform Regulamentului privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, aprobat de Guvern;
 • asigură transferul în termen al defalcărilor din profitul net anual stabilite de Fondator în bugetul de stat – în cazul Întreprinderilor de stat, și în bugetul local – în cazul Întreprinderilor municipale;
 • asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a situațiilor financiare, a rapoartelor fiscale, a dărilor de seamă statistice şi de alte tipuri către organele respective de stat;
 • asigură achitarea salariilor, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;
 • îndeplineşte alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii Întreprinderii, conform legislaţiei;

19) asigură organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu de la data înregistrării de stat a Întreprinderii pînă la data lichidării acesteia;

20) organizează sistemul de control intern;

21) asigură realizarea altor obligații stabilite de legislația contabilă, alte acte normative și Statutul Întreprinderii;

22) aprobă, în cazul întreprinderilor de stat, după coordonarea cu Fondatorul, nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate, cu excepţia celor stabilite în actele normative;

 • poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuţiilor stabilite în contractul individual de muncă al Administratorului;
 • concediază personalul Întreprinderii, asigură stimularea muncii angajaţilor, sancţionarea sau tragerea lor la răspundere;
 • asigură dezvăluirea informației referitoare la Întreprindere, conform prevederilor art.18 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • prezintă Ministerului Finanţelor copia raportului auditorului privind Întreprinderea;
 • prezintă Fondatorului raportul auditorului privind Întreprinderea pentru a fi plasat pe pagina web oficială.

 

2.2. Administratorul, în cazurile în care trebuie să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii sau să întreprindă, în îndeplinirea atribuţiilor sale, alte acţiuni ce influenţează ori pot influenţa interesele personale (tranzacţie cu conflict de interese), este obligat să informeze imediat Consiliul de administraţie care, în consultare cu Fondatorul, are competenţă decizională exclusivă în astfel de situaţii.

 

2.3. În cazul în care Administratorul acţionează cu încălcarea obligaţiei prevăzute la pct. 2.2, acesta este obligat să repare prejudiciile cauzate Întreprinderii şi poartă răspundere contravenţională sau penală, conform prevederilor prezentului Contract şi ale legislaţiei.

 

III. DREPTURILE FONDATORULUI

 

3.1. Fondatorul întreprinderii municipale, împreună cu autoritatea executivă, în limitele competenţelor atribuite, exercită drepturile de administrare a Întreprinderii prin intermediul Consiliului de administraţie şi al Administratorului.

 

3.2. Fondatorul are dreptul:

1) să evalueze anual performanţele manageriale în raport cu criteriile de evaluare a performanţelor manageriale stabilite în comun cu Administratorul;

2) să accepte premierea Administratorului pentru activitatea eficientă a Întreprinderii la propunerea Consiliului de administrație;

3) să ia decizii referitoare la deplasările de serviciu ale Administratorului;

4) să aplice sancțiuni disciplinare Administratorului, conform legislației.

IV.DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

 

4.1. Administratorul soluţionează în mod independent toate problemele legate de activitatea Întreprinderii, cu excepţia celor care, potrivit statutului Întreprinderii, ţin de competenţa Fondatorului sau a Consiliului de administraţie.

 

4.2. Administratorul are dreptul:

1) să acţioneze fără procură în numele Întreprinderii;

2) să reprezinte interesele Întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în instanţele judecătoreşti, acordînd astfel de împuterniciri şi altor persoane, în conformitate cu legislaţia;

3) să încheie contractele necesare pentru asigurarea activităţii economice corespunzătoare a Întreprinderii, să elibereze procuri personalului Întreprinderii;

4) să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate cu notificarea Fondatorului;

5) să facă decontări din conturile bancare;

6) să administreze mijloacele Întreprinderii;

7) să angajeze și să elibereze personalul Întreprinderii;

8) să soluţioneze alte probleme, în limitele competenţei sale, potrivit Statutului, deciziilor Fondatorului şi Consiliului de administraţie.

 

4.3. Administratorul este în drept, cu acordul Consiliului de administraţie şi cu permisiunea Fondatorului, să dea în arendă, locaţiune sau comodat, să gajeze bunurile Întreprinderii, să comercializeze bunurile neutilizate în procesul tehnologic, să caseze, să conserve sau să transmită bunurile raportate la mijloace fixe, în conformitate cu prevederile legislaţiei.

 

4.4. Administratorul propune, iar Consiliul de administraţie aprobă statul de personal al Întreprinderii și fondul de salarizare.

 

4.5. În perioada valabilității prezentului Contract, Administratorul are dreptul la achitarea plăților legate de deplasări în interes de serviciu, conform Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10/2012.

 

4.6. Administratorul beneficiază de asigurări sociale şi medicale conform prevederilor legislaţiei.

 

V.CONDIŢIILE DE REMUNERARE

A MUNCII ADMINISTRATORULUI

 

5.1. În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, Administratorului i se stabileşte un salariu de funcţie în mărime de _____ lei (cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară în sumă de ______ lei, cu coeficientul de multiplicare _______ și coeficientul ramural de complexitate ______), care se achită din contul mijloacelor Întreprinderii.

 

5.2. În cazul în care se va majora salariul tarifar pentru categoria I de calificare, concomitent se va recalcula salariul de funcție al Administratorului după coordonarea prealabilă cu Consiliul de administrație.

 

5.3. La concediul anual, cu durata de 28 zile calendaristice, Administratorului i se acordă un ajutor material în mărime de un salariu de funcție lunar.

 

5.4. Administratorului i se pot stabili şi alte plăţi (ajutor material, premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale, precum și cu ocazia sărbătorilor stabilite în art.111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003), a căror mărime se determină în fiecare caz în parte de către Fondator, la propunerea Consiliul de administraţie, din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii a angajaților Întreprinderii sau fondului de consum. Cuantumul acestor plăţi, pe parcursul unui an, nu va depăşi 3 salarii de funcţie.

 

5.5. Administratorul poate beneficia de premii trimestriale în mărimea stabilită de Fondator, la propunerea Consiliului de administrație, cu condiția îndeplinirii criteriilor de evaluare a performanțelor manageriale stabilite în anexă la prezentul Contract. Mărimea maximă a premiului se stabilește conform prevederilor pct.7 din Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.

 

5.6. La propunerea Consiliului de administrație, Administratorul poate beneficia de premiu anual din profitul net anual al Întreprinderii în mărimea determinată de Fondator la repartizarea profitului net pentru anul gestionar. Acest premiu nu poate depăşi în sumă mărimea a şase salarii de funcţie lunare pe an, în funcţie de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.

 

5.7. Cuantumul lunar total al salariului Administratorului se stabilește ținînd cont de pervederile pct.53 din Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.

 

5.8. Consiliul de administrație, în baza raportului economico-financiar anual pentru anul precedent, în luna februarie va lua decizia privind plafonul concret al salariului Administratorului, pasibil limitării, pentru anul în curs. Aprecierea rezultatelor economico-financiare ale Întreprinderii se va  efectua ținîndu-se cont de specificul și domeniul de activitate al Întreprinderii, de dinamica indicatorilor principali (profitul net și venitul din vînzări față de perioada respectivă a anului precedent), precum și a altor indicatori, conform anexei la prezentul Contract.

VI.LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

 

6.1.Administratotul este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Întreprinderii, comportîndu-se în activitatea sa ca un bun comerciant.

 

6.2. Administratorului îi sînt interzise orice activităţi în beneficiul unor întreprinderi sau societăţi concurente, cu acelaşi domeniu de activitate, ori al unor întreprinderi sau societăţi comerciale care se află în relaţii comerciale cu Întreprinderea. Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei Administratorului, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia pînă la gradul al patrulea inclusiv.

 

6.3. Pe toată durata Contractului, Administratotul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Întreprinderii, care au un astfel de caracter sau care sînt prezentate cu acest caracter de către Consiliul de administrație sau Fondator. Această obligaţie se menţine şi pentru o perioadă de 5 ani după încetarea Contractului.

 

VII. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR ŞI MODUL

DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR

 

7.1. În caz de neexecutare sau executare incompletă a obligaţiilor contractuale, părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia şi cu prezentul Contract.

 

7.2. Administratorul răspunde faţă de Întreprindere pentru prejudiciul cauzat prin actele îndeplinite de salariaţi cînd prejudiciul nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de obligaţiile funcţiei sale.

 

7.3. Administratorul este solidar răspunzător cu predecesorul său imediat dacă, avînd cunoştinţă de încălcările săvîrşite de acesta din urmă, nu le comunică Comisiei de cenzori.

 

7.4. Încetarea calităţii de Administrator, pe orice temei, nu afectează răspunderea persoanei pentru încălcarea obligaţiilor în perioada în care era administrator.

 

7.5. Fondatorul sau Consiliul de administrație sesizează organele competente privind tragerea la răspundere a Administratorului, inclusiv de a-l obliga să repare prejudiciile cauzate Întreprinderii în modul stabilit de legislaţie.

 

7.6. Litigiile individuale de muncă apărute pe durata acțiunii Contractului se soluționează în modul stabilit de Codul muncii al Republicii Moldova
nr. 154/2003 și de alte acte normative.

 

7.7. Divergenţele apărute între părţi se rezolvă de instanţele judecătoreşti sau se transmit, cu acordul părţilor, judecăţii arbitrale, dacă divergenţele nu au putut fi soluţionate pe cale amiabilă.

 

VIII. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

8.1. În cazul modificării esenţiale a condiţiilor de administrare conform actelor normative, la propunerea uneia dintre părţi, Contractul individual de muncă al Administratorului va fi modificat, conform amendamentelor cadrului normativ, printr-un acord adiţional semnat de părţi.

 

8.2. Contractul încetează la:

 • expirarea termenului acestuia;
 • acordul scris al părţilor;
 • insolvabilitatea Întreprinderii;
 • dizolvarea, transformarea sau reorganizarea Întreprinderii;
 • intervenirea unui caz de incompatibilitate;
 • iniţiativa Fondatorului, pînă la expirarea termenului de valabilitate a acestuia, în caz de:
 1. încălcarea repetată pe parcursul unui an de către Administrator a obligaţiilor sale contractuale, dacă anterior i-au fost aplicate sancţiuni disciplinare;
 2. neexecutarea deciziilor Consiliului de administrație;
 3. constatarea, în baza unui act de revizie sau a raportului auditorului, a abaterilor de la prevederile legale sau contractuale, care au influențat negativ rezultatele activității Întreprinderii;
 4. încălcarea gravă (chiar şi o singură dată) a obligaţiilor de muncă;
 5. încălcarea pct.2.2 din prezentul Contract;
 6. semnarea de către Administrator a unui act juridic sau întreprinderea altor acţiuni care sînt în detrimentul intereselor Întreprinderii şi care au cauzat sau ar putea cauza prejudiciu material sau de imagine Întreprinderii;
 7. admiterea de pierderi sau majorarea acestora pe parcursul a cel mult două perioade de gestiune consecutive;
 8. obținerea unui rezultat nesatisfăcător al evaluării performanţelor manageriale, efectuate trimestrial de Consiliul de administrație, conform anexei la prezentul Contract;
 9. obținerea unui rezultat nesatisfăcător al perioadei de probă (dacă o astfel de perioadă a fost stabilită);
 10. pierderea încrederii Fondatorului ca urmare a unor acțiuni sau inacțiuni ale Administratorului;
 11. constatarea nulităţii prezentului Contract prin hotărîrea instanţei de judecată;
 12. eliberarea conform art. 200 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002;
 13. prezenţa altor temeiuri prevăzute de legislaţia muncii a Republicii Moldova;
 • la iniţiativa Administratorului înainte de expirarea duratei Contractului, cu informarea în scris a Fondatorului, cu o lună înainte, în cazul:
 1. neexecutării sistematice de către Fondator a obligaţiilor contractuale;
 2. adoptării de către Fondator a deciziilor care conduc la limitarea competenţei sau încălcarea drepturilor Administratorului;
 3. intervenţiei în activitatea Administratorului care poate conduce sau a condus la rezultate economico-financiare negative pentru Întreprindere;
 4. incapacităţii de muncă ce împiedică executarea obligaţiilor contractuale;
 5. altor motive întemeiate prevăzute de legislație.

 

8.3. În cazul în care pe parcursul a 4 trimestre consecutive indicatorii activităţii economico-financiare stabiliţi de Consiliul de administraţie/Fondator au înregistrat numai tendinţe negative, Administratorului nu i se stabilesc premii şi alte sporuri și Consiliul de administraţie va decide referitor la oportunitatea rezilierii Contractului cu Administratorul.

 

8.4. În caz de încetare a Contractului în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) Fondatorului, în lipsa unor acţiuni sau inacţiuni culpabile, Administratorul este preavizat în scris cu o lună înainte şi i se stabileşte o compensație nu mai mică decît 3 şi nu mai mare decît 6 salarii medii lunare.

IX.TERMENUL DE VALABILITATE ŞI CLAUZE SPECIALE

 

9.1. Prezentul Contract se încheie pe o durată de 5 ani începînd cu data de________________ pînă la ___________________.

 

9.2. Părţile se obligă să respecte confidenţialitatea prevederilor prezentului Contract cu excepţia cazurilor în care:

 • părţile,în comun,vor face abateri de la această regulă;
 • părţile se vor referi la condiţiile Contractului privind protejarea intereselor sale în instanţele judecătoreşti;

3) cu condiţiile Contractului sînt informaţi şi alţi angajaţi, în legătură cu necesitatea executării Contractului. În asemenea cazuri, părţile vor asigura respectarea confidenţialităţii prevederilor Contractului de către aceşti angajaţi.

 

9.5. În condiţiile îndeplinirii de către Administrator a atribuţiilor asumate prin Contract, la expirarea termenului, părţile pot conveni, prin act adiţional, prelungirea lui pentru o perioadă care se negociază, dar care nu poate fi mai mare decît cea stabilită în Contract.

 

9.6. Condiţiile de remunerare a muncii prevăzute în prezentul Contract se  revizuiesc anual şi se ajustează la modificările în actele normative ce reglementează salarizarea conducătorilor societăților cu capital majoritar de stat, prin emiterea, în acest sens, a unui acord adițional la contract.

 

9.7. În toate situaţiile nereglementate de prezentul Contract, părţile se vor conduce de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Întreprinderii, actele normative şi alte documente care sînt obligatorii pentru părţi.

 

9.8. Contractul, împreună cu anexele sale, care sînt parte integrantă a acestuia, reprezintă voinţa părţilor şi exclude orice altă înţelegere verbală dintre ele, anterioară sau ulterioară încheierii Contractului.

 

9.9. Contractul a fost încheiat în 2 exemplare, a cîte ____foi, avînd aceeaşi putere juridică, cîte unul pentru fiecare parte.

 

Fondatorul_______________ Administratorul______________

 

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

 

Anexă

la Contractul individual de muncă

al administratorului întreprinderii municipale

Indicatorii de performanță

Nr.

crt.

Indicatori de performanță Unitatea de măsură Trimestrul____

 

Efectiv obținut în perioada respectivă a anului precedent Planificat pentru perioada respectivă a anului

 curent

Efectiv obținut în perioada respectivă a anului

 curent

Procentul de îndeplinire a indicatorului Procentul din salariul de funcție Calculul
1. Creșterea venitului din vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor (≥ 10%) mii lei         10,0 x
2. Majorarea profitului net mii lei         10,0 x

 

3. Rentabilitatea activelor (indicatorul optim între 10 – 15% ) %         10,0 Profit (pierderea) pînă la impozitare (sau profit net/pierdere netă în perioada de gestiune) x 100%/ valoarea medie a activelor totale
4. Rentabilitatea veniturilor din vînzări (nu mai mic de 20%) %         15,0 Profit brut x 100%/ venituri din vînzări
5. Menținerea nivelului optim (>1) a ratei solvabilității generale %         15,0 Total active/

total datorii

6. Viteza de rotație a stocurilor număr         10,0 Costul mărfii vîndute/ valoarea stocului mediu
7. Productivitatea personalului lei/

salariat

        15,0 Cifra de afaceri/ număr total de salariați
  TOTAL x         100,0  

 

   

                                                                D E C I Z I E  nr.1/8                                                          

                                                            din 13 martie  2020

Cu privire la aprobarea Contractului

de furnizare/prestare a serviciilor publice

comunale consumatorului casnic

 Având în vedere necesitatea legalizării şi delimitării relaţiilor dintre operatorul ÎM “GC Chetrosu”, În temeiul Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, conform avizului comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se aprobă Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice comunale consumatorului casnic (se anexează), cu drept de revizuire și semnare a Acordului adițional.

2.Administratorul ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”  va asigura semnarea Contractului de către consumatorii casnici.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

  Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

 

                                                                      Aprobat

                                                                   prin Decizia Consiliului com.Chetrosu, r/l Anenii Noi

                                                           nr.1/8 din 13.03.2020

                                                  

                                                                                    

CONTRACT

de furnizare/prestare a serviciilor publice comunale

consumatorului casnic

 

 1. ______ din   „____”_____________202___

 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
 2. Denumirea şi adresa operatorului IM Gospodaria Comunala Chetrosu, cu sediul întreprinderii MD 6514, str. Plopilor,4, sat. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova, înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice cu nr.124013046 la data de 12.12.1995  , IDNO 1004600018952 , contul nr IBAN MD93MO2224ASV23100407100. deschis în Banca Mobiasbanca- OTP Group SA , BIC MOBBMD22 ,  reprezentat de dl/dna ________________________________, avînd funcţia de Director/manager, pe de o  parte, şi Consumatorul __________________________________________________________________________________,

(proprietarul sau chiriașul apartamentului; casei, agentul economic)

_________________________________________________________________________________

 

deţinînd documentul care atestă dreptul de proprietate, denumit în continuare Consumator, pe de altă parte, în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract pentru prestarea servicilor publice de alimentare cu apă potabilă, evacuarea apelor reziduale și transportarea deşeurilor menajere solide, în continuare ( Servicii publice şi Contract) cu respectarea următoarelor clauze:

 1. Locul de consum: str. ______________________, blocul_____, apartamentul___,
 2. Numărul de telefon al serviciului telefonic al Operatorului 24/24 ore: 0265-64186 ; 68003672

sat. Todiresti 069709446 ; sat. Chetrosu Neamt 069228351 ; sat.Chetrosu Bic 069952820

 

 1. Obiectul şi durata contractului
 2. Obiectul contractului constituie furnizarea/prestarea serviciilor publice comunale de alimentare cu apă şi de canalizare precum și transportatrea deșeurilor menagere solide, în condiţiile prevăzute de actele normative.
 3. Contractul stabileşte raporturile dintre Consumator şi Operator la punctul de delimitare.

Punctul de delimitare a reţelelor de alimentare cu apă între Operator şi Utilizator este locul în care instalaţia internă de apă a consumatorului se conectează la sistemul public de alimentare cu apă – la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare sau în subsolul blocului locativ.

Punctul de delimitare a rețelelor  de canalizare este căminul de racord în sensul de scurgere a apelor uzate.

Locul de colectare a deşeurilor menajere solide este stabilit în spaţiul  unde sunt instalate tomberoane (la blocuri locative) sau  la poarta casei  pe adresa  stabilită  în pct. 1.1 al prezentului Contract.

 1. Parametrii tehnici la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, presiunea în punctul de delimitare _________________ m.col.H2O, secţiunea branşamentului este ____________m2, diametrul racordului de canalizare __________________ mm, viteza mişcării apei ____________ m/s, valabile la data semnării contractului.
 2. Prezentul contract întră în vigoare din data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil pentru o durată de timp nelimitată, şi poate fi modificat, suspendat, rezoluționat  în condiţiile prevăzute în cap. 7, 8 ale prezentului Contract.

 

 III. Drepturile  și  obligaţiile  Operatorului

 1. Drepturile Operatorului sunt:
 2. a) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în factura de plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat, conform prevederilor Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare – Legii nr.303/2013);
 3. b) să aibă acces la contoarele instalate la Consumator, la căminele de control, instalaţiile aflate pe proprietatea Consumatorului pentru citirea indicilor contoarelor, prelevarea probelor pentru stabilirea calităţii apelor uzate, pentru prezentare la verificarea metrologică şi pentru controlul contoarelor şi al sigiliilor aplicate acestora, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului în cazurile prevăzute de Legii nr.303/2013 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Decizia Consiliului Local Comunei Chetrosu nr.__ din____________ (în continuare – Regulamentul). Accesul se va efectua doar în prezenţa Consumatorului sau a reprezentantului acestuia;
 4. c) să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de Legii nr.303/2013 şi de Regulament;
 5. d) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în conformitate cu prevederile Regulamentului;
 6. f) să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze recalculul consumului de apă şi volumului de ape uzate în conformitate cu prevederile Legii 303/2013 şi Regulamentului, în dependenţă de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi durata consumului fraudulos conform formulei:

Scf = Vb  x  Tf  x  Ts , unde: Scf  – cuantumul calculului pentru consumul fraudulos; Vb – reprezintă volumul apei cu viteza de mişcare în reţea în funcţie de secţiunea branşamentului; Tf – reprezintă perioada consumului fraudulos; Ts – reprezintă  tariful aplicat pentru servicii.  Viteza de mişcare a apei  în reţea se consideră 1,0 m/sec;

 1. g) să corecteze factura eronată, conform prevederilor Regulamentului;
 2. h) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de Regulament;
 3. i) să factureze proprietarilor/locatarilor suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale, la depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi să lichideze din contul acestora conectările neautorizate;
 4. J) să participe la expertiza metrologică a contorului, la expertiza extrajudiciară în instituţii specializate, în cazul în care presupune că contorul este deteriorat, că s-a intervenit în contor sau că sigiliile operatorului sînt violate;

k)să refuze recalcularea taxei pentru transportarea deşeurilor, în cazul în care Operatorul nu a fost informat despre absența  temporară a unui/unilor consumatori în scris, înainte de plecare şi nu a prezentat ulterior documente confirmative.

 1. l) să nu efectueze transportarea gunoiului, care nu este deșeu menajer (gunoiul de construcţie, băligar, deşeuri lichide).
 2. Operatorul are următoarele obligaţii:
 3. a) să asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Consumatorului, la punctul de delimitare, cu respectarea prevederilor Legii nr.303/2013 şi prevederilor Regulamentului. Să asigure colectarea, transportarea și elimenarea deșeurilor menajere solide cu respectarea prevederilor Legii privind deșeurile 209/2016;
 4. b) să respecte clauzele contractuale;
 5. c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
 6. d) să respecte indicatorii de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi autoritatea publică locală;
 7. e) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în punctul de delimitare la parametrii fizici şi calitativi stabiliţi; să respecte graficul de colectare și transportare a deșeurilor menajere solide și să mențină curățenia spațiilor de acumulare a deșeurilor;
 8. f) să informeze Consumatorul, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte, prin mass-media şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere planificată a furnizării apei şi/sau a recepţionării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de reconstrucţie, modernizare, reparaţie, racordare etc.;
 9. g) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale;
 10. h) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele conform prevederilor Legii nr.303/2013 şi Regulamentului;
 11. i) să nu admită discriminarea Consumatorului, să calculeze plata pentru serviciile publice comunale în baza tarifelor aprobate;
 12. j) să informeze Consumatorul cu privire la serviciul furnizat/prestat, inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, modificările tarifului, schimbare a graficului de colectare a deșeurilor menajere solide şi să prezinte, la cerere, Consumatorului informaţii cu privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele penalităţi plătite de acesta;
 13. k) să restituie Consumatorului plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu Codul civil şi Regulamentul;
 14. l) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii şi să aducă la starea iniţială terenurile afectate. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate;
 15. m) să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor din Regulament;
 16. n) – să prezinte lunar Consumatorului – agent economic, factura de plată pentru seviciile furnizate/prestate , indicând în factură data-limită de plată a acesteia. Factura de plată se emite cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de achitare a acesteia.

–  sa verifice  lunar indicatiile contorului Consumatorului – persoana fizica conform graficului de colectare stabilit de Operator. In cazul in care Consumatorul nu a asigurat accesul la contor, Consumatorul este obligat sa prezite datele contorului – Operatorului  pina in data de 25 a lunii.   Volumul de apă facturat este stabilit prin citirea lunară a indicaţiilor contorului de apă de către personalul Operatorului,   iar în lipsa contoarelor pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate Consumatorului, în baza volumului de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare);

iar în cazul lipsei  contorului la Consumator conform normelor de consum, prin calcul, conform prevederilor legale;

 1. o) să determine consumul de apă şi a apelor uzate în diferite circumstanţe conform prevederilor Legii nr.303/2013 şi Regulamentului;;
 2. p) să prezinte, la cererea Consumatorului, informaţii despre plăţile şi penalităţile calculate şi achitate. Operatorul prezintă obligatoriu Consumatorului calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în cazul consumului fraudulos;

q)să răspundă în termenele stabilite prin Codul  administrativ al Republicii Moldova la reclamaţiile depuse în scris de Consumator; r) să repare prejudiciile cauzate Consumatorului în cazul în care este demonstrată vina Operatorului;

s)să restituie datoriile acumulate faţă de Consumator până la data suspendării sau rezilierii Contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice comunale;

 1. t) să informeze Consumatorul privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către acesta;

u)să asigure încasarea de la Consumator a plăţilor pentru serviciile publice  comunale furnizare/prestare, inclusiv prin intermediul băncilor, sau oficiilor poştale sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în Regulament;

 1. v) să reducă plăţile pentru serviciile publice comunale în caz de nerespectare de către Operator a nivelurilor de calitate stabilit pentru serviciile furnizate/prestate;
 2. w) să asigure accesul Consumatorului la serviciul telefonic 24/24 ore al Operatorului, numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură;
 3. x) să efectueze citirea indicilor contorului de apă, controlul contorului şi a sigiliilor aplicate numai în prezenţa Consumatorului sau al reprezentantului acestuia.
 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSUMATORULUI
 5. Consumatorul are următoarele drepturi:
 6. a) să beneficieze de serviciile publice comunale în condiţiile stabilite în prezentul Contract, în Legea nr.303/2013 şi în Regulament;
 7. b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicilor contorului de apă, la efectuarea expertizei metrologice, la controlul contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea nr.303/2013 şi de Regulament;
 8. c) să fie informat din timp de către Operator despre limitările sau întreruperile în furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea nr.303/2013şi de Regulament;
 9. d) să iniţieze modificarea şi/sau completarea contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice comunale şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele normative în domeniu;
 10. e) să renunţe, definitiv sau temporar, la serviciul de alimentare cu apă în modul stabilit de Legea nr.303/2013 şi Regulament;
 11. f) să primească, în urma unei cerere, informaţii privind tarifele în vigoare, calitatea apei, volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
 12. g) să primească răspuns la petiţiile adresate Operatorului în modul şi în termenele stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova;
 13. h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina Operatorului în conformitate cu prevederile Legii nr.303/2013, Codului civil şi Regulamentului;
 14. i) să beneficieze de alte drepturi stabilite în Legea nr.303/2013, Legea nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor şi în Regulament;
 15. j) la sistarea furnizării/prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru o perioadă de timp determinată şi la suspendarea contractului pe o perioadă de timp nu mai mică de 3 luni;
 16. k) la încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezoluţiunea contractului în conformitate cu Legea nr.303/2013 şi cu Regulamentul;
 17. l) să verifice şi să constate respectarea de către Operator a prevederilor contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice comunale;
 18. m) să aibă acces la contorul de apă, dacă acesta este instalat pe proprietatea Operatorului;
 19. n) la eliberarea de către Operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul necesităţii majorării debitului de apă;
 20. o) la despăgubiri din partea Operatorului pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
 21. p) să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 ore al Operatorului, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu şi în factură, cartica pentru achitarea serviciilor prestate.
 22. r) să-i fie prezentată lunar factura de plată pentru serviciile furnizate/prestate, indicând data-limită de plată a acesteia. Factura de plată se emite şi se prezintă Consumatorului cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de achitare a acesteia.
 23. Obligaţiile Consumatorului sunt:
 24. a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii nr.303/2013 şi Regulamentului;
 25. b) să prezinte Operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea/ modificarea contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice;
 26. c) să exploateze şi să întreţină în stare bună de funcţionare instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în gestiunea sa, în conformitate cu prevederile documentelor normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele proprii;
 27. d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să întreprindă măsuri de protecţie a contorului de apă contra îngheţului;
 28. e) să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, pentru citirea indicilor contorului de apă, pentru demontarea contorului de apă şi prezentarea la verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea nr.303/2013 şi Regulament;
 29. f) să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, la căminurile de control pentru prelevarea probelor de control, la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul Consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;
 30. g) să achite, pînă la data de 15 a fiecărei luni, serviciiile publice furnizate/prestate, consumul fraudulos  şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului;
 31. h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
 32. i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
 33. j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele normative şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;
 34. k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este instalat contorul de apă, amplasat pe proprietatea sa;
 35. l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii nr.303/2013, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;
 36. m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, Operatorul despre toate cazurile înstrăinării imobilului, schimbarea numărul locatarilor, precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice comunale;
 37. n) să achite Operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin consumul fraudulos, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, precum şi în alte cazuri prevăzute de Legea nr.105/2003 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
 38. o) să sesizeze imediat Operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului de apă sau violarea sigiliilor aplicate;
 39. p) să declare rezoluţiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite integral Operatorului plata pentru serviciile furnizate/prestate şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului;
 40. q) să fie prezent personal sau prezentat de un alt membru al familiei sale la citirea indicilor contorului de apă, la efectuarea expertizei metrologice, la controlul contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea nr.303/2013 şi de Regulament și să semneze acte necesare;
 41. r) să nu intervină personal în contorul de apă sau în instalaţiile Operatorului, situate pe proprietatea sa şi să nu permită acest lucru altor persoane;
 42. s) să nu admită şi să nu execute, fără acordul Operatorului, modificări sau conectări suplimentare în afara proiectului la reţelele interne de alimentare cu apă şi de canalizare;
 43. t) să solicite Operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate în alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare/prestare a serviciile publice;
 44. u) să nu admită amestecarea deşeurilor menajere solide cu gunoiul de construcţie, băligar, deşeuri lichide;
 45. v) să depoziteze deşeurile la poartă casei în aşa mod, pentru a fi comodă încărcarea lor în maşina de  gunoi; capacităţile cu deşeuri să fie de un volum corespunzător luînd în consideraţie calculul unei cantităţi maxime de 50 kg de gospodărie;
 46. w) să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile în afara locurilor destinate acestui scop.
 47. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
 48. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin Contract, precum şi pentru daunele cauzate, Partea vinovată poartă responsabilitate in conformitate cu prevederile Contractului şi legislaţiei în vigoare a R. Moldova.

13.Operatorul nu poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale în cazul, în care acesta  nu sunt datorate culpei Operatorului, precum şi în situaţii excepţionale (avarii, calamităţi cu caracter natural etc.).

 1. DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA INSTALAŢIILOR INTERNE DE APĂ ŞI DE CANALIZARE
 2. Operatorul este în drept să suspende furnizarea/prestarea apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la consumator, preîntâmpinând în prealabil Consumatorul, în următoarele cazuri:
 3. a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare aflate în administrarea consumatorului;
 4. b) refuzul repetat al consumatorului de a permite reprezentantului operatorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, controlul sigiliilor aplicate, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc. Operatorul este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului împreună cu avizul de deconectare;
 5. c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
 6. d) neachitarea de către Consumator a plăţii pentru serviciile publice comunale în decurs de 10 zile de la data-limită de plată indicată în factura înaintată de către Operator cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de plată a acesteia;
 7. e) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru serviciul recalculat, în decurs de 10 zile de la data-limită de plată indicată în factura, prezentată consumatorului cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de plată a acesteia.
 8. Suspendarea furnizării/prestării apei Consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la Consumator se efectuează prin deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care se efectuează doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp 08.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului se efectuează numai după avizarea consumatorului, prin aviz de deconectare, care se expediază sau se înmânează consumatorului cu cel puţin 5 zile înainte de data preconizată pentru deconectare.
 9. Consumatorul este în drept să solicite operatorului reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, după înlăturarea de către el a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru deconectare și reconectare. Operatorul este obligat să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în termenul care nu depăşeşte 3 zile, după ce Consumatorul a solicitat reconectarea şi a achitat tariful pentru reconectare.
 10. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea consumatorului, se efectuează în termen de cel mult 7 zile, după depunerea de către Consumator a cererii scrise, achitarea tarifelor respective şi asigurării accesului personalului Operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor respective.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 1. Orice modificare a Contractului este valabilă, dacă se efectuează în scris şi este stabilită de comun acord printr-un act adiţional la contract, semnat de ambele Părţi, care va fi parte integrantă a Contractului.
 2. Dacă, ulterior încheierii Contractului intră în vigoare noi acte normative ori se modifică cele existente, care stabilesc reguli noi de furnizare/prestare, utilizare şi facturare a serviciilor publice comunale, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar Operatorul va notifica în scris Consumatorul cu privire la modificările operate în legislaţie.
 3. Operatorul încheie, modifică, prelungeşte sau suspendă acţiunea Contractului fără a percepe plată de la Consumator.

VIII. SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

 1. Prezentul Contract poate fi suspendat:

20.1. referitor la serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare:

 1. a) la cererea în scris a Utilizatorului, depusă la oficiul Operatorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data suspendării, pe o perioadă de timp de cel puţin de trei luni. În acest caz, Utilizatorul este obligat  să achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare facturat, penalităţile calculate conform prevederilor Contractului, precum şi tariful pentru  deconectare, aprobat de către ANRE;
 2. b) la iniţiativa Operatorului, pe o perioadă de 30 zile calendaristice, în cazul deconectării de la reţeaua public de alimentare cu apă şi de canalizare a instalaţiilor ce aparţin Utilizatorului, cu respectarea prevederilor Legii 303/2013 şi a Regulamnetului.

20.2.referitor la serviciul de colectare, transportare şi eliminarea deşeurilor menagere solide la cererea în scris a Utilizatorului  în cazurile prevăzute  în Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, aprobat prin  HG nr.191 din 19.02.1992

 1. Prezentul Contract poate fi reziliat:
 2. a) la cerere a Utilizatorului, depusă în scris la oficiul Operatorului, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data rezilierii. În acest caz, Utilizatorul este obligat  să achite integral plata pentru serviciile publice facturate pînă la data rezilierii,  precum şi penalităţile calculate conform prevederilor Contractului;

b)la iniţiativa Operatorului, în cazul suspendării Contractului pe o perioadă de 30 zile  calendaristice, drept urmare  a deconectării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare  ale Utilizatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi dacă Utilizatorul nu a înlăturat cauzele, pentru care au fost  deconectate instalaţiile interne de apă şi de canalizare  şi nu a solicitat reconectarea lor.

 1. SOLUŢIONAREA NEÎNŢELEGERILOR ŞI LITIGIILOR
 2. Neînţelegerile şi litigiile ce reies din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă, prin negocieri, de către părţi.
 3. În cazul în care litigiile survenite nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, Părţile sunt în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă privind soluţionarea acestora.
 4. Litigiile care au apărut între Părţi, nu exonerează Părţile de executarea obligaţiilor contractuale care nu fac parte din litigiul în curs de soluţionare.
 5. PREVEDERI FINALE ŞI TRANZITORII
 6. Contractul este încheiat pentru o durată de timp nedeterminată şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către de ambele Părţi sau la o altă data conform celor convenite de părţi.
 7. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, semnate de ambele Părţi.
 8. CLAUZE SPECIALE
 9. Situaţiile neprevăzute în Contract sunt reglementate de prevederile Codului Civil al RM, Legii 303/2013, Legii 209/2016, Regulamentului.

 

XII. ADRESELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR:

 Operatorul                                                                                                   Consumatorul            

                          

                                                              D E C I Z I E  nr.1/9                                              

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la aprobarea statelor de personal şi

 schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale

 “Gospodăria Comunală Chetrosu”

 În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile  cu autonomie financiară, în conformitate cu Statutul ÎM „Gospodărie Comunală Chetrosu” înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale  la 24.03.2009, conform art.14 alin.(2) lit.i) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.06 privind administraţia publică locală, conform avizului comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1.Se aprobă  statele de personal  şi schema de salarizare  la Întreprinderea Municipală  “Gospodăria  Comunală  Chetrosu” după cum urmează în anexă.

2.În cazul dezvoltării serviciilor prestate de Întreprinderea Municipală  “Gospodăria  Comunală  Chetrosu”, Fondatorul își rezervă dreptul de a revizui și aproba statele de personal.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

Anexă

la Decizia nr.1/9  din 13.03.2020

Statele de personal  şi schema de salarizare  la

Întreprinderea Municipală  “Gospodăria  Comunală  Chetrosu”

Nr./o Titlul functiei Nr. De Salariul lunar Fondul de Asigurari Sociale Total Total
unitati de functie salarizare 23% 4,50% Chelt. Sal Chelt.Sal
p/u unitate lunar lunar lunar lunar anual
1 Manager  general 1 7909 7909 1819 356 10084 121008
2 Contabil sef 1 7104 7104 1634 320 9058 108691
3 Casier 1 5051 5051 1162 227 9440 77280
4 Controlor 2 3053 6106 1404 275 7785 93422
5 Lacatus 3 4690 14070 3236 633 17939 215271
6 Tractorist 1 4870 4870 1120 219 6209 74511
7 Şofer 1 3468 3468 798 156 4422 53064
8 Muncitor auxiliar 1 2775 2775 638 125 3538 42458
Total  2020 11 38920 51353 11811 2311 68475 785705
 

 

 

 

Secretar                                 E.Diacioc

 

 

                                                           D E C I Z I E  nr.1/10                                

                                                            din 13 martie  2020

Cu privire la modificarea şi  completarea

 Deciziei nr.4/2 din 19.07.2019

Având  în vedere necesitatea apărută, în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărârea nr.741 din 18.12.2014;

art.8 alin (1) pct.c) Lege nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare; art.14 alin.(5) Lege nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;

art.7 alin.(2) pct.j) Lege nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; art.11 Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; art.8, art.14 alin.(2) pct.q) Lege nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;conform avizului comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1.Se  completează  decizia nr.1/2/1 din20.02.2008 cu privire la aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” , după cum urmează:

1.1.La punctul 5 se adaugă :  conectarea la  apeduct- 400 lei

– conectarea la  reţeaua de canalizare- 400 lei.”

1.2. La punctul 6 se înlocuieşte sintagma „instituţiile subordonate primăriei” cu sintagma „instituţiile de învăţământ”.

 1. Executarea deciziei va fi asigurată de căre dl Iurie Doloşcan, administrator la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

                                                          D E C I Z I E  nr.1/11                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la încheierea contractului

de comodat cu ÎS „Poşta Moldovei”

 Având în vedere că ÎS „Poşta Moldovei” foloseşte 2 încăperi pe teritoriul com.Chetrosu, în temeiul art.32 din Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016,  art.14 alin.(2) lit.c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, conform Capitolului VIII din Codul Civil al R.Moldova nr.1107 din 06.06.2002, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se acceptă transmiterea în folosință temporară, prin contract de comodat, Întreprinderii de    Stat „Poşta Moldovei”a unei încăperi din clădirea primăriei com.Chetrosu, cu nr.cadastral 1017117157, cu  suprafaţa de 15 m2, pentru perioada de 1 an.

 1. Se acceptă transmiterea în folosință temporară, prin contract de comodat, Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” a unei încăperi din ograda gimnaziului Todireşti, cu nr.cadastral 1046118216, cu suprafaţa de 15 m2, pentru perioada de 1 an.

3.Se împuterniceşte dl Leonid Zalevschi, primar, cu dreptul de a semna contractele de comodat.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

  Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

                                                       

                                                               D E C I Z I E  nr.1/13                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la expunerea la licitaţie

a bunurilor  proprietate publică 

 Urmare a necesității de a asigura valorificarea eficientă a terenurilor proprietate UAT, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în baza prevederilor Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 136 din 10.02.2009, în conformitate cu  al art. 14 alin.(2) lit.d), art. 77 alin.(5) a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se permite expunerea la licitaţie  pentru obţinerea dreptului de vânzare  la următoarele bunuri  imobile proprietate publică din domeniul privat al UAT Chetrosu:

–  terenul  cu suprafata 0,15 ha, destinatie – constructie, amplasat  în intravilanul s.Todireşti, nr.cadastral 1046117318, preţ normativ de vânzare 19376,07 lei, pret de expunere 225 000lei.

– terenul  cu suprafata 0,15 ha, destinatie –constructie, amplasat  în intravilanul s.Todireşti, nr.cadastral 1046117319, preţ normativ de vânzare 19376,07 lei, pret de expunere 225 000lei.

2.Primarul L.Zalevschi va asigura pregătirea documentației necesare și va organiza licitația în conformitate cu legislația în vigoare.

3.Taxa de participare la licitaţie se stabileşte în mărime de 1000 lei pentru personae fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice.

4.Primarul L.Zalevschi va încheia cu cîștigătorul licitației contractul de vînzare-cumpărare conform legislației.

5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

 

                                                             D E C I Z I E  nr.1/14                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la raportul privind activitatea

 instituţiilor subordonate primăriei în anul 2019

 Conform Deciziei nr.3/6 din 20.12.2020 Cu privire la programul de activitate al Consiliului comunal Chetrosu pentru a 2020, Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, art. 14 alin.(3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act despre informaţia prezentată de către Mariana Cracan, director al Grădiniţei de copii “Romaniţa” s.Todireşti şi Lilia Antoci, director al  Grădiniţei de copii “Prichindel” s.Chetrosu.

2.Se apreciază  activitatea instituţiilor subordonate primăriei cu calificativul „bine”.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

Raport Romanita

Raport Prichindel

                                                             D E C I Z I E  nr.1/15                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la raportul privind activitatea

Întreprinderii Municipale „Gospodăria

Comunală Chetrosu” în anul 2019

 În temeiul art.9 alin.(1) lit.h), art.18 alin.(2) din Legea nr.246 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, conform Deciziei nr.3/6 din 20.12.2020 Cu privire la programul de activitate al Consiliului comunal Chetrosu pentru a 2020,  Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, art. 14 alin.(2) lit.z) Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act de raportul privind activitatea Întreprinderii  Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu, prezentat de către Iurie Doloșcan, manager, şi Tamara Camerzan, contabil şef (se anexează).

2.Se apreciază activitatea Întreprinderii  Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu  pentru perioada a.2019 cu calificativul  „bine”.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

Raport manager IMGC Chetrosu

Raport contabil sef IM GC Chetrosu

 

                                                         D E C I Z I E  nr.1/16                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la executarea deciziilor

consiliului comunal în anul 2019

 Întru executarea prevederilor art.30, art.29 alin.(1) pct.a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art.8 al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; a Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul comunal şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14 noiembrie 2018; a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, având în vedere avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act despre informaţia prezentată cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2019.

2.Se apreciază  nivelul executării deciziilor consiliului comunal în anul 2019 cu calificativul „bine”.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

Raportul primarului

                                                            D E C I Z I E  nr.1/17                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale

în bugetul comunal  pe anul 2019

 Examinând nota informativă privind acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal  pe anul 2019 (se anexează), conform avizului comisiei de specialitate, având în vedere prevederile Titlului VI, VII a Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit. z)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act de  informaţia prezentată privind acumularea impozitelor pe anul 2019.

2.Se apreciază  nivelul colectării impozitelor şi a restanţelor pentru  a. 2019  cu calificativul „foarte bine”.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

Raport perceptor

                                                         D E C I Z I E  nr.1/18                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea

fenomenului infracţional şi asigurarea  ordinii de drept

 în localităţile com.Chetrosu

 Având în vedere  Programul de activitate pentru anul 2019, aprobat prin decizia nr.8/12 din 14 decembrie 2018, în temeiul fişei postului şefului de post, a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, conform avizului comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act despre informaţia prezentată cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi asigurarea  ordinii de drept în localităţile com.Chetrosu.

2.Se apreciază  nivelul prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional cu calificativul „bine”.

 1. Se pune în sarcina şefului de post:
 2. a) organizarea întrunirilor cu tinerii din comună, trimestrial, întru prevenirea şi combaterea săvârşirii contravenţiilor şi infracţiunilor;
 3. b) motivarea şi supravegherea membrilor Gărzii populare din comună pentru a începe implicarea activă în colaborare cu angajaţii IP Anenii Noi.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

Raport sef de post

 

                                                             D E C I Z I E  nr.1/19                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la activitatea asistentului

social comunitar în anul 2019

 Examinând nota informativă privind activitatea asistentului social comunitar în anul 2019  (se nexează), conform avizului comisiei de specialitate, având în vedere prevederile art.14, art.15 din Lege nr.547 din 25.12.2003 asistenţei sociale, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit. z)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act de  informaţia prezentată privind activitatea asistentului social comunitar în anul 2019.

2.Se apreciază  activitatea asistentului social comunitar în anul 2019 cu calificativul „foarte bine”.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

Raport asistent social

                                                         D E C I Z I E  nr.1/20                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la cererea depusă de locuitorii

 str.Moşiei din s.Chetrosu

 Analizând informaţia prezentată de primarul Leonid Zalevschi, în temeiul cererii depuse de locuitorii str.Moşiei din s.Chetrosu privind reparaţia drumului public  str.Moşiei din s.Chetrosu, având în vedere avizul comisiei de specialitate, conform prevederilor Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi  ale administraţiei publice centrale şi locale art. 75,  art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act de  cererea depusă de locuitorii str.Moşiei din s.Chetrosu, înregistrată cu nr.03 din 20.01.2020 privind reparaţia drumului public.

2.Problema reparaţiei drumului public  str.Moşiei din s.Chetrosu, se va ţine la control de către comisia finanţe şi buget, ordonatorul principal de credite – primarul L.Zalevschi,  pentru soluţionare pe parcursul anilor 2020-2021.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

                                                            D E C I Z I E  nr.1/21                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la cererea depusă

de către cet.X

 Analizând informaţia prezentată de primarul Leonid Zalevschi, în temeiul cererii depuse de către cet.X din s.Todireşti privind îngrădirea temporară a unei porţiuni de teren, având în vedere avizul comisiei de specialitate, conform prevederilor Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative , art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,   consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se permite îngrădirea temporară a unei porţiuni de teren din preajma râpii de lângă podul ce duce spre biserică, în satul Todireşti, fără a limita accesul trecătorilor.

2.Gardul provizoriu este amplasat doar cu scopul protejării copacilor de pe porţiunea de teren menţionată.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

 

                                                          D E C I Z I E  nr.1/22                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la examinarea petițiilor

 Analizând informaţia prezentată de primarul L.Zalevschi, conform cererilor depuse, având în vedere avizul comisiei de specialitate, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se ia act de demersul înaintat de către un grup de locuitori ai s.Chetrosu,, înregistrat cu nr.de intrare 04 din 27.01.2020, cu privire la staţia de epurare.

1.1. Se vor efectua lucrări pe parcursul anului 2020 cu surse financiare din alocaţiile pentru amenajarea teritoriului.

2.Se respinge demers înaintat de către AO ”LuReNom” preşedinte X, înregistrat cu nr.de intrare 266 din 23.12.2019, cu privire la acordul de colaborare, din motiv că nu dispunem de teren agricol care ar pute fi împădurit.

3.Se respinge petiția înaintată de către Biserica “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din s.Chetrosu, paroh dl Pîrgaru Andrei, înregistrată cu nr.de intrare 02 din 16.01.2020, cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea materialelor de construcție și a serviciilor necesare pentru amenajarea curții bisericii, din motiv că, conform art.14 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în competenţele consiliului nu intră alocarea surselor financiare altor instituţii decât cele subordonate consiliului.

 1. Se respinge petiția înaintată de către ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”, administrator dl Iurie Doloșcan, înregistrată cu nr.de intrare 03 din 09.01.2020, cu privire la aprobarea deciziei privind folosirea transportului personal în interes de serviciu și acceptarea cheltuielilor de aprovizionare cu combustibil a automobilului, din motiv că nu există cadru legal cu privire la folosirea mijlocului de transport personal în scop de serviciu la Întreprinderile Municipale. De asemenea, nu este prevăzut în legislație parcursul-limită anual.

5.Se resping petițiile înaintate de către Grădinița de copii “Romanița” din s.Todirești, director Cracan Mariana, înregistrate cu nr. de intrare 15,16,17,18,20,21,23 din 22.01.2020, cu privire la locarea surselor financiare și modificarea statelor de personal. Se recomandă directorului de grădiniţă să optimizeze cheltuielile curente, să efectueze modificările corespunzătoare în bugetul instituţiei şi din economiile respective să acopere necesităţile stringente pentru anul 2020.

 1. Se resping petițiile înaintate de către Grădinița de copii “Prichindel” din s.Chetrosu, director Antoci Lilia, înregistrate cu nr. de intrare 43,44,45,46,47 din 03.02.2020, cu privire la locarea surselor financiare. Se recomandă directorului de grădiniţă să optimizeze cheltuielile curente, să efectueze modificările corespunzătoare în bugetul instituţiei şi din economiile respective să acopere necesităţile stringente pentru anul 2020.

7.Se respinge cererea înaintată de către X, locuitoare a s.Chetrosu, înregistrată cu nr.de intrare 73 din 12.12.2019, cu privire la acordarea ajutorului material, din motivul lipsei surselor financiare. Se recomandă depunerea cererii către asistentul social.

 1. Cu privire la cererea înaintată de către ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”, administrator dl Iurie Doloșcan, înregistrată cu nr.de intrare 57 din 12.02.2020, cu privire la procurarea compresorului de aer electric GTB5022, DN50 costul căruia constituie 66870 lei.

8.1. Cererea va fi precăutată repetat la ședința Consiliului comunal din al doilea trimestru al anului 2020.

 1. Se acceptă demersul înaintat de către un grup de locuitori ai s.Chetrosu, înregistrat cu nr.de intrare 16 din 11.03.2020, cu privire la conectarea unui obiect la gazoductul ce traversează str.Entuziaştilor.

9.1.Se întrerup lucrările inițiate cu scopul trasării gazoductului pe strada Entuziaștilor, s.Chetrosu.

 1. Se ia act de cererea depusă de către de cătreX, locuitoare a s.Chetrosu, înregistrată cu nr.de intrare 13 din 27.02.2020, cu privire la construcţia unei anexe la apartamentul privatizat.

10.1. Se permite construcţia anexei cu dimensiunile: 11,6/4,40 metri la apartamentul privatizat cu nr. Cadastral X amplasat pe strada X nr.X, proprietar X.

11.Se ia act de cererea depusă de către de către X, locuitoar al s.Todireşti, înregistrată cu nr.de intrare 15 din 05.03.2020, cu privire la demontarea gardului şi construcţia unei borduri, cu risc de inundare.

11.1.Se obligă toți locuitorii casei cu apartamente la sol vizate în cerere, în termen de 2 săptămîni, păna la data de 23.03.2020, să înlăture pericolul inundării, inclusiv prin instalarea ulucului la acoperișul casei și a țevei pentru scurgerea apei.

 1. Se respinge cererea înaintată de către SRL X, administrator X, înregistrată cu nr.de intrare 17 din 12.03.2020, cu privire la permisiunea de a trasa conducta de gaz pe strada Entuziaștilor din s.Chetrosu. Se recomandă consultarea specialiștilor pentru indicarea altui punct de racordare la gazoduct.

13.Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în teremenul prevăzut conform legislaţiei.

14.Executarea deciziei  va fi asigurată de căre dl Leonid Zalevschi, primar.

15.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

 

                                                              D E C I Z I E  nr.1/23                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la aprobarea Regulamentului Programului

de Bugetare Participativă în comuna Chetrosu, Anenni Noi

 În scopul implicării cetăţenilor comunei Chetrosu în soluţionarea problemelor localităţilor, susţinerii şi dezvoltării iniţiativei publice a cetăţenilor în interesul comunităţii locale, în temeiul art.9, art.14 alin.(2) lit.h), m) din Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, conform prevederilor Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale, Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, având ca temei avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se aprobă Regulamentul Programului de Bugetare Participativă în comuna Chetrosu, rl Anenii Noi, conform anexei.

2.Anual consiliul comunal Chetrosu, la aprobarea bugetului local, va planifica echivalentul sumei a 10 % din buget, destinat concursurilor de proiecte din partea cetăţenilor, grupurilor de iniţiativă şi a ONG-urilor din comuna Chetrosu.

3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului com.Chetrosu.

4.Controlul asupra executării se pune în seama comisiei de specialitate a Consiliului comunal Chetrosu- Comisia de planificare finanţe şi buget.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

Regulamentul

Programului de Bugetare Participativă

în comuna Chetrosu, Anenii Noi

 Capitolul I. Dispoziţii generale

Scop:

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru realizarea achiziţiilor publice de valoare mică pentru implementarea proiectelor cetățenești, nonprofit, de interes local din bugetul comunei Chetrosu.

Definiţii:

Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

PBP – abreviere de la Programul de Bugetare Participativă

Beneficiar – persoana/-nele în folosul căreia se constituie sau se transfera dreptul de utilizare a produselor obţinute în cadrul realizării proiectului prin procurarea de servicii/bunuri de valoare mică din bugetul comunei Chetrosu;

Eligibil – care întrunește condițiile pentru a fi luat în considerare/selectat/ales;

cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru procurarea de servicii/bunuri de valoare mica în cadrul programului dat;

acord de colaborare – acord încheiat, în condiţiile legii, între Primăria comunei Chetrosu, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar în vederea reglementării procesului de colaborare în realizarea proiectelor şi acţiunilor de interes public;

solicitant – orice persoană fizică (Liderul unui Grup de Inițiativă/AO) care depune o propunere de proiect;

proiect – suma activităţilor specifice unor anumite domenii (culturale, educaţionale, comunale, de mediu, etc.) sau, după caz, ansamblul de acţiuni structurate organic, realizate într-o perioadă de timp determinată, incluzând restricţii de cost şi resurse, pentru atingerea unui scop clar şi măsurabil;

Bugetare participativă – un proces de participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind un buget public (sau o parte a acestuia);

Beneficiarii:

Art. 3. Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice, domiciliate în comuna Chetrosu, lideri a unui grup de cetățeni/Asociației Obștești ai comunei Chetrosu, care au în calitate de scop realizarea unui proiect de interes public.

Domenii de aplicare:

Art. 4. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru realizarea achiziţiilor publice de valoare mică pentru implementarea proiectelor cetățenești, nonprofit, de interes local din bugetul comunei Chetrosu. Categoriile de proiecte pentru care se aplică prezentul regulament sunt pentru următoarele tipuri de activităţi:

 1. Proiecte culturale
 2. Proiecte educaţionale
 3. Proiecte în domeniul social
 4. Proiecte de protecție a mediului ambiant
 5. Proiecte în domeniul sportiv
 6. Proiecte în domeniul comunal-locativ

Art.5

Nu intră sub incidenţa acestui regulament şi nu se finanţează din programul de bugetare participativă proiectele care:

 1. Au în calitate de scop obținerea unor profituri financiare directe sau indirecte.
 2. Activităţile deja finanţate sau în curs de finanţare din fonduri publice sau finanţări străine precum şi din finanţări nerambursabile obţinute în cadrul unor licitaţii de proiecte similare.
 3. Coincide cu o activitate deja planificată spre realizare de către Primărie.
 4. Afectează drepturile de proprietate a persoanelor terţe.
 5. Reprezintă:
 • Servicii medicale, de specialitate sau alte servicii sociale;
 • Producție TV sau de film;
 • Acţiuni cu scopuri religioase;
 • Candidați, organizații sau campanii ale partidelor politice;
 1. Nu corespund altor criterii stabilite în prezentul regulament.

 

Art. 6. Principiile de bază ale PBP

 1. libera concurenţă – asigurarea condiţiilor pentru ca orice persoana fizică (care corespunde criteriilor menţionate în prezentul regulament, reprezintă un grup de inițiativă și a fost înregistrată de Primărie în calitate de participant la PBP) să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
 2. transparenţa – punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile referitoare la aplicarea procedurii pentru realizarea achiziţiilor publice de valoare mică pentru implementarea proiectelor cetățenești nonprofit;
 3. imparțialitate – asigurarea şanselor egale de aplicare la PBP în mod nediscriminatoriu a tuturor persoanelor eligibile conform criteriilor de bază;
 4. neretroactivitatea – excluderea posibilităţii realizării achizițiilor pentru activităţi a căror executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii acordului de colaborare;
 5. anualitatea – derulării întregii proceduri de alocare și realizare a proiectului în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat mini-proiectul.

Art.7.

Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură alocare în decursul unui an fiscal.

 

Prevederi bugetare

Art.8  Programele şi proiectele de interes public vor fi finanţate în cadrul limitelor cuantumului anual aprobat de către Consiliul local al comunei Chetrosu, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului local.

Capitolul II. Procedura de solicitare a proiectelor

Art.10  Alocările de bunuri/servicii se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui serviciu sau bun din fonduri publice, prin verificarea eligibilității acestuia de către comisia pentru bugetare participativă și votarea de către membrii comisiei a propunerilor depuse, cu respectarea principiilor prevăzute la art.6.

Art.11  Anual va exista o singură sesiune de selecţie a proiectelor în cadrul PBP.

Art.12 Comisia pentru bugetare participativă va fi constituită prin Decizia Consiliului comunal anual.

Art.13 Comisia pentru bugetare participativă va avea o componenţă numerică impară şi va include în mod obligatoriu consilierii locali, membri ai comisiei consultative de specialitate pentru probleme administrative, economice, buget şi finanţe, protecţie socială şi sănătate publică a Consiliului local al comunei Chetrosu, secretarul Consiliului comunal. Liderul de proiect din numărul celor depuse la PBP în anul respectiv vor fi incluși în componența comisiei cu vot consultativ.

Art. 14 Propunerile de proiect vor fi depuse în formă scrisă sau în formă scanată la adresa electronică a primăriei comunei Chetrosu, în baza unui formular de aplicare model (Anexa 1), în perioada 20 martie – 20 aprilie a anului respectiv.

Art. 15 Primăria comunei Chetrosu va asigura publicarea anunţului privind iniţierea PBP pentru anul respectiv, până la finele lunii februarie a anului respectiv inclusiv prezentând lista documentelor necesare de depus şi condiţiile de aplicare în vigoare. Informaţia respectivă va fi în mod obligatoriu disponibilă pentru accesare şi pe pagina electronică www.comunachetrosu.md.

Art. 16 Realizarea tuturor acţiunilor finanţate în cadrul proiectelor propuse nu trebuie să depăşească termenul de 1 Decembrie al anului respectiv.

Art. 17 În dependenţă de forma de depunere a formularului de aplicare, aplicanţii vor primi o confirmare de recepţionare în scris sau prin poştă electronică.

Art. 18 Conţinutul formularului de aplicare poate fi modificat la necesitate în baza deciziei Consilului comunal.

Art. 19 Selectarea proiectelor pentru finanţare va fi organizată de comisia pentru bugetare participativă pînă la data de 10 mai a anului respectiv.

Art. 20 Procesul verbal al şedinţei comisiei pentru bugetare participativă privind selectarea proiectelor pentru finanţare din PBP va fi transmis spre examinare comisiilor de specialitate corespunzătoare, de regulă comisiei pentru problemele administrative, economice, buget şi finanţe, protecţie socială şi sănătate publică cel puţin cu 15 de zile înainte de desfăşurare a şedinţei Consiliului local de rectificare/redistribuire a bugetului local a comunei Chetrosu.

Art. 21 Adiţional la etapa menţionată conform art. 19 comisia pentru bugetare participativă va depune în adresa comisiei de specialitate şi un deviz de cheltuieli exprimat în lei moldoveneşti cu includerea tuturor bunurilor şi/sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate pentru asigurarea  realizării proiectelor selectate.

Art. 22 La solicitarea membrilor comisiei consultative de specialitate vizate, comisia pentru bugetare participativă este obligată să prezinte în termen rezonabili documente justificative pentru confirmarea preţurilor prezentate în devizul de cheltuieli depus.

Art. 23 Valoarea totală a bunurilor şi/sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în cadrul PBP nu va depăşi valoarea cuantumului/valorii anterior aprobat/-e de către Consiliul local al comunei Chetrosu pentru PBP pentru anul respectiv.

Art. 24 După primirea avizului pozitiv din partea comisiei/-lor consultative de specialitate, lista bunurilor şi/sau serviciilor necesare pentru realizarea proiectelor în cadrul PBP va fi supusă aprobării pentru finanţare la şedinţa Consiliului local al comunei Chetrosu prin rectificarea/redistribuirea bugetului local în limita cuantumului/valorii anterior aprobat/-e.

Art. 25 Cuantumul/valoarea surselor financiare destinate achiziţionării bunurilor şi/sau serviciilor pentru realizarea PBP va fi de regulă aprobat la şedinţa Consiliului local al comunei Chetrosu privind aprobarea bugetului local.

Capitolul III – Procedura prezentării și votării publice a proiectelor

Art. 26 După finalizarea termenului de depunere a proiectelor, lista detaliată a acestora va fi publicată pe pagina web a primăriei comunei şi panourile informative din teritoriu.

Art. 27 Selectarea primară a formularelor de aplicare depuse va fi realizată la prima şedinţă a comisiei pentru bugetare participativă conform criteriilor de bază prin votare nominală deschisă.

Art. 28 Toate neclarităţile existente pe marginea proiectelor depuse vor fi soluţionate la prima şedinţă a comisiei pentru bugetare participativă. În cazul imposibilităţii clarificării din partea solicitanţilor a aspectelor esenţiale pentru realizarea proiectului, comisia pentru bugetare participativă poate exclude prin vot nominal deschis propunerea de proiect vizată din participarea la PBP pentru anul respectiv.

Art. 29 Selectarea finală a proiectelor pentru finanţare în cadrul PBP va avea loc printr-un proces de evaluare (acordare a punctajului de la 1 la 10), individual pentru fiecare propunere de proiect depusă. Fiecare membru al comisiei pentru bugetare participativă va completa un formular tipizat care va conţine denumirea tuturor propunerilor de proiect aprobate la prima etapă de selecţie pentru anul respectiv.

Art. 30 Rezultatele agregate a procesului de evaluare finală va stabili ordinea prioritară de finanţare a propunerilor de proiecte.

Art. 31 În cazul în care sursele disponibile pentru PBP în anul respectiv nu permit acoperirea a  cel  mult 40 % din necesităţile ultimului proiect încadrat în lista finală, liderii grupului de iniţiativă al proiectului dat vor depune un buget revizuit.

Art. 32 În cazul în care sursele disponibile pentru PBP în anul respectiv nu permit acoperirea a  peste 40% din necesităţile ultimului proiect încadrat în lista finală, această propunere se va omite, fiind considerate şi analizată conform criteriilor menţionate mai sus, următoarea propunere de proiect.

Capitolul IV – Încheierea acordului de colaborare

Art. 33 Echipele de proiect a căror propuneri au fost selectate vor primi consultanță şi suport în elaborarea și finalizarea documentației de proiect pentru încheierea acordului de colaborare cu primăria comunei Chetrosu.

Art. 34 Suportul echipei va fi orientat spre detalierea proiectului astfel încît acesta să poată fie realizat prin intermediul procurărilor de servicii/produse de valoare mica.

Art.  35 Contractul se încheie între primăria comunei Chetrosu şi solicitantul selecţionat, cu maxim după aprobarea listei bunurilor şi/sau serviciilor necesare pentru realizarea proiectului de către Consiliul local la şedinţa de rectificare/redistribuire a bugetului local.

Art.  La contract se vor anexa formularul de solicitare a alocărilor de bunuri/servicii precum şi extrasul din lista bunurilor şi/sau serviciilor.

 

Capitolul V –  Raportarea

Art. 36 În termen de 3 luni după realizarea proiectului dar nu mai tîrziu de 15 zile pînă la convocarea şedinţei Consiliului local privind aprobarea bugetului pentru anul următor, liderii de proiect cu care au fost semnate acorduri de colaborare în baza prezentului regulament vor prezenta în adresa primăriei comunei coşniţa atît pe suport de hîrtie cît şi în format electronic (document redactabil) o descriere privind impactul proiectului. Informaţia va fi de cel puţin 1 pagină format A4 şi cel mult 3 pagini A4. Adiţional la aceasta vor fi acordate şi poze realizate în cadrul implementării proiectului vizat.

Art. 37  În cazul ne-executării în termen a prevederilor Art. 35 al prezentului regulament, membrii grupului de iniţiativă nu vor fi admişi pentru aplicare a propunerilor de proiect pentru următorii 2 ani bugetari consecutivi.

 

Capitolul VI –  Dispoziţii finale

Art. 38 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea proiectelor se va transmite de către solicitanţi sub forma de document scris în adresa primărie comunei Chetrosu.

Art. 39 Prezentul regulament se completează cu prevederile legale ale Republicii Moldova aflate în vigoare.

Art. 40 Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor a alocărilor pentru de bunuri şi/sau servicii acordate în cadrul Programului de Bugetare Participativă începând cu anul bugetar 2020.

Anexa 1

 

Primaria comunei CHETROSU

PROGRAMUL DE bUGETARE PARTICIPATIVĂ

în comuna Chetrosu

 

Formular de aplicare

 1. Informații despre solicitant
Descrierea organizației sau

grupului de inițiativă

 

 

 

 1. Responsabili de proiect
 2. Persoană responsabilă
Nume, Prenume  
Numărul de telefon (mobil și fix)  
e-mail  

 

 1. Persoană responsabilă (necesar în cazul în care prima persoană nu va putea fi contactată)
Nume, Prenume  
Numărul de telefon (mobil și fix)  
e-mail  

 

 • Detalii despre proiect
Descrierea scurtă a proiectului (maximum 500 de cuvinte)
 
 
 1. Finanțarea
Vă rugăm să indicați ce obiecte şi/sau servicii urmează a fi procurate menţionînd şi cantitatea acestora. La necesitate ataşaţi o listă adăugătoare.

 

 
Costul total estimat (MDL)  
Cum veţi contribui la realizarea propunerii date?  

 

 1. Indicații

Pentru a participa la concurs este îndeajuns să fie completat doar formularul de aplicare în limba română sau rusă. După etapa de evaluare,  care va avea loc la sfîrșitul lunii aprilie, vor fi contactați solicitanții cererilor selectate. Rezultatele finale vor fi anunţate în luna mai.

 

 1. Semnăturile membrilor grupului de iniţiativă
Nume, Prenume Semnătura
   
   
   
   

 

_____________________                                   _________________________

Semnătura primei persoane responsabile                  Semnătura celei de-a doua persoană responsabile

 

 

                                                          D E C I Z I E  nr.1/24                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la  iniţierea lucrărilor de delimitare

 a terenului proprietate publică

 În temeiul art.16 din Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având ca temei avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se acceptă iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UAT Chetrosu, numărul conturului conform materialelor evidenţei cantitative şi calitative- 1;27, suprafaţa- 4,0869 ha, categoria de destinaţie –agricol, modul de folosinţă- agricol, domeniul- public.

 1. Primarul UAT Chetrosu va asigura executarea lucrărilor de delimitare în conformitate cu prevederile legislaţiei şi după întocmirea setului de documente va prezenta materialele consiliului spre aprobare.
 2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

 

                                                             D E C I Z I E  nr.1/25                                                        

                                                            din 13 martie  2020

 Cu privire la anunţarea concursului

În scopul organizării activităților culturale, având în vedere avizul comisiei de specialitate, conform Regulamentului   Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în baza art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                   D E C I D E:

1.Se anunță concurs la funcția de șef de birou la Căminul cultural Chetrosu.

2.Se anunță concurs la funcția de șef de birou la Căminul cultural Todirești.

3.Se aprobă anunţul pentru funcţia vacantă de șef de birou la Căminul cultural.

4.Concursul va fi organizat de către primarul L.Zalevschi.

5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Cecan, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion Cecan

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena Diacioc

 

Anunţ

Cu privire la anunţarea concursului pentru funcţia vacantă de şef de birou la căminului cultural Chetrosu şi căminului cultural Todireşti

 

Obiectivele prioritare ale funcţiei

Organizarea vieţii culturale a localităţii;

Conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil, ca factor de consolidare etico-morală a societăţii;

Contribuirea la buna desfăşurare a activităţii Căminului cultural prin implementarea formelor şi metodelor moderne de lucru în domeniul culturii, activităţii artistice de amatori;

Depistarea şi promovarea tinerelor talente;

Dezvoltarea şi promovarea creaţiei populare în cadrul localităţii, raionului;

Asigurarea respectării şi aplicării legislaţiei în vigoare în domeniul culturii;

Formarea culturală a populaţiei;

Organizarea procesului de gestionare financiară a instituţiei.

 

Atribuţii de bază:

Asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul culturii;

Asigură conducerea activităţii Căminului cultural;

Gestionează patrimoniul Căminului cultural;

Crează condiţii pentru activitatea formaţiilor artistice de amatori, a cercurilor de creaţie, a atelierelor meşteşugăreşti şi a meşterilor populari din cadrul localităţii;

Elaborează şi propune programe de activităţi şi cheltuieli necesare pentru dotarea instituţiei cu instrumente muzicale, costume naţionale, aparataj de sonorizare, instalaţii de lumini, mobilier şi echipament special etc;

Reprezintă Căminul cultural în raport cu persoanele fizice şi juridice;

Asigură respectarea disciplinei muncii şi a obligaţiunilor funcţionale;

Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale;

Prezintă organelor ierarhic superioare dări de seamă textuale şi statistice, informaţii referitor la situaţia din domeniu.

Stabileşte şi evaluează, anual, principalii indici economici, sociali şi culturali ce reflectă starea tineretului în localitate.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: studii superioare, medii de specialitate sau de profil.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu oamenii, planificare,organizare, analiză şi sinteză, elaborarea a documentelor, instruire, motivare, comunicare eficientă.

Atitidini/comportamente: respect faţă de oameni, comportament diplomatic în rezolvarea situaţiilor de conflict, spirit de iniţiativă, disciplină, punctualitate, responsabilitate.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1) cunoaște limba de stat, scris şi vorbit;

2) nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul muncii al Republicii Moldova;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

5)are studii superioare, medii de specialitate sau de profil;

Candidații depun dosarul de participare la concurs, care va conține:

1)cererea de înscriere pentru participare la concurs;

2)copia actului de identitate;

3)copiile diplomelor de studii;

4)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

5)curriculum vitae;

6) descrierea principalelor intenții privind candidarea la funcţia respectivă (scrisoare de intentie/de motivare);

7) plan de activitate pentru următorii 5 ani.

 Concursul este organizat şi desfăşurat conform „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural” aprobat prin Decizia nr.3/2 din 20 iunie 2019.

 

Primar

Al com.Chetrosu                                                                                   L.Zalevschi