Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.19  din 11 martie 2020

Dispoziţiile primarului

                                D I S P O Z I Ţ I E   NR.21

                                       din 18 martie 2020

 Cu privire la modificarea Dispoziţiei

nr.19  din 11 martie 2020

         În legătură cu necesitatea apărută, în baza art.59, art.60 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se modifică Dispoziţia primarului nr.19 din 11 martie 2020 “Cu privire la profilaxia şi prevenirea situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID -19” după cum urmează:

– în textul părţii dispozitive, se abrogă punctul 1.

2.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid ZALEVSCHI