Cu privire la instituirea tutelei

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.15

     din 09 martie 2020

 Cu privire la instituirea tutelei

          Conform prevederilor art.6, art.13 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,  art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 al Codului Civil al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse şi actelor prezentate de dna  xxx, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

    1.Se numeşte cet.xxx, locuitoare a s.Todireşti,  curator asupra minorei xxx şi tutore asupra minorei xxx.

  1. Tutela se acordă pentru o perioadă nedeterminată şi fără a fi achitată indemnizaţia pentru întreţinerea copilului.
  2. Minorii vor fi luaţi la evidenţă la autoritatea tutelară locală Chetrosu, conform prevederilor legale.

   4.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al comunei Chetrosu                                                   Leonid  Zalevschi