Cu privire la instituirea tutelei

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E NR.14
din 09 martie 2020

Cu privire la instituirea tutelei

Conform prevederilor art.6, art.13 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 al Codului Civil al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse şi actelor prezentate de dna xxx, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.Se numeşte cet.xxx a/n xxx, locuitoare a s.Todireşti, tutore asupra minorilor:
-xxx
-xxx
-xxx
2. Tutela se acordă pentru o perioadă nedeterminată şi fără a fi achitată indemnizaţia pentru întreţinerea copilului.
3. Minorii vor fi luaţi la evidenţă la autoritatea tutelară locală Chetrosu, conform prevederilor legale.
4.Controlul privind executarea prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar
al comunei Chetrosu                                       Leonid Zalevschi