Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

  D I S P O Z I Ţ I E   NR.12

       din 05 martie 2020

 Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

             1.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.1  la 13 martie 2020 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la executarea bugetului comunal Chetrosu pe  anul  2019 Raportor: L.Brailean,contabil șef
 2. Cu privire la rectificarea bugetului. Raportor: L.Brailean,contabil șef
 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Raportor: L.Brailean,contabil șef
 4. Cu privire la stabilirea mărimei indemnizaţiei pentru alesul local Raportor: L.Brailean,contabil șef
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2020 Raportor: L.Brailean,contabil șef

6.Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „GC Chetrosu” Raportor: L.Zalevschi, primar.

7.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Raportor: Iu. Doloșcan, administrator ÎM GC Chetrosu

8.Cu privire la aprobarea Contractului individual de muncă al administratorului ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”  Raportor: L.Zalevschi, primar.

9.Cu privire la aprobarea Contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice comunale consumatorului casnic Raportor: Iu. Doloșcan, administrator ÎM GC Chetrosu

10.Cu privire la aprobarea statelor de personal şi  schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale  “Gospodăria Comunală Chetrosu” Raportor: Iu. Doloșcan, administrator ÎM GC Chetrosu

11.Cu privire la modificarea şi  completarea  Deciziei nr.4/2 din 19.07.2019 Raportor: E.Diacioc, secretar

 1. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi proprietate publică Raportor: L.Brailean,contabil șef

13.Cu privire la contractarea serviciilor de asistență juridică Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor proprietate publică Raportor: L.Zalevschi, primar
 2. Cu privire la raportul privind activitatea instituţiilor subordonate primăriei în anul 2019 Raportor: M.Cracan, L.Antoci, directori

16.Cu privire la raportul privind activitatea Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu” în anul 2019 Raportor: Iu. Doloșcan, administrator ÎM GC Chetrosu

 1. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2019 Raportor: L.Zalevschi, primar
 2. Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal pe anul 2019 Raportor: N.Hadjiu, specialist
 3. Cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi asigurarea ordinii de drept în localităţile com.Chetrosu Raportor: Iu.Tarnovschi, şef de post

20.Cu privire la activitatea asistentului social comunitar în anul 2019 Raportor: V.Ostrovari, asistent social comunitar

 1. Cu privire la cererea depusă de locuitorii str.Moşiei din s.Chetrosu Raportor: E.Diacioc, secretar
 2. Cu privire la cererea depusă de către cet.Leu Serghei Raportor: E.Diacioc, secretar
 3. Cu privire la examinarea petițiilor Raportor: L.Zalevschi, primar
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului Programului de Bugetare Participativă în comuna Chetrosu, Aneni Noi Raportor: L.Prodan,consilier

            2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 13.03.2020 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi