Cu privire la numirea  în funcţie de specialist în reglementarea regimului funciar

Dispoziţiile primarului

                                           D I S P O Z I Ţ I E   NR.09

                                              din 24 februarie 2020

Cu privire la numirea  în funcţie de specialist

în reglementarea regimului funciar

In temeiul art.30 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, conform Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009, a procesului-verbal nr.3 din  21 februarie 2020  al Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice prin concurs, conform prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, art.29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006  privind  administraţia publică locală,  primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se numeşte în funcţie de specialist în reglementarea regimului funciar în  primăria comunei Chetrosu, pentru perioadă determinată, dnaXXX, învingătoare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante prin concurs, începînd cu  25  februarie 2020.

2.Se stabileşte gradul şi treapta de salarizare a funcţionarului public Tatiana Iamblea– specialist în reglementarea regimului funciar, după cum urmează:

 

NNr d/o Numele, prenumele Funcția Valoarea de referință Clasa de salarizare Coeficientul de salarizare Treapta de salarizare Salariul de bază stabilit, lei
11 XXX Specialist în reglementarea regimului funciar X X X X X

3.Contabilitatea primăriei va efectua calculele şi achitările necesare, conform legislaţiei în vigoare.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                       Leonid Zalevschi