Cu privire la  autorizare

Dispoziţiile primarului

                                                 D I S P O Z I Ţ I E   NR.08

                                              din 24 februarie 2020

 Cu privire la  autorizare

În temeiul  cererii depuse de  XXX, în conformitate cu datele din  certificatul  eliberat la XXX de către IP ,,Agenţia Servicii Publice’’ Serviciul Cadastral Teritorial  Anenii Noi, privitor la bunul imobil – lot agricol amplasat în extravilanul s.Chetrosu, rl.Anenii Noi, ÎP XXX, cu nr. cadastral XXX, cu suprafaţa de XXX ha,  având în vedere  că minorii: XXX este proprietar al 3/16 cota parte din bunul imobil sus menţionat şi XXX este proprietar al 3/16 cota parte din bunul imobil sus menţionat, urmare  prevederilor art.139 lit.a) Codul Civil al RM, în temeiul art.29 lit.k), lit.q) al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.Se autorizează încheierea contractului de vânzare-cumpărare de către nepoţii minori:

1) XXX a/n XXX, nr.de identificare XXX;

2) XXX a/n XXX, nr.de identificare XXX;

a cotelor-părţi moştenite după decesul bunicului XXX, nr.de identificare XXX (decedat la XXX).

2.Banii încasaţi în urma tranzacţiei de vânzare-cumpărare a cotelor-părţi a minorilor urmează să fie transferaţi la un cont fiduciar de sechestru deschis pe numele minorilor.

3.Preţul de vânzare-cumpărare a bunului imobil se va stabili conform preţului real de piaţă.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI