Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

                                          D I S P O Z I Ţ I E   NR.07

                                           din  17 februarie 2020      

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  XXX, XXX la primăria  com.Chetrosu, privind acordarea concediului ordinar, conform contractului individual de muncă nr.XXX din XXX,conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a.2019-2020 XXX, XXX la primăria  com.Chetrosu, începând cu 18 februarie 2020 pînă la 02 martie 2020, inclusiv (perioada de 14 zile).

2.Contabilitatea  va  efectua  achitarea  la timp şi integral.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI