Proiecte de decizie propuse spre consultare publică, şedinţa nr.1 a.2020

Consultări publice Proiecte de decizii

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

 Primăria comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, iniţiază, începând cu 18 februarie 2020,

consultarea publică a proiectelor de decizie

planificate a fi adoptate în şedinţa nr.1 din anul 2020

Pentru a asigura transparenţa în gestionarea eficientă a finanţelor publice şi în  activitatea  instituţiilor subordonate  pentru anul 2019, Vă propunem spre studiere proiectele de decizii.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie propuse, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 04 martie 2020, pe adresa electronică: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .

 

 Proiect de decizie nr.1 Raportor: L.Brailean,contabil șef

Cu privire la executarea bugetului 

comunal  Chetrosu pe  anul  2019

Analizând informaţia privind executarea bugetului local pe anul 2019 şi, constatând că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din hotărârile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a deciziei consiliului privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, în temeiul prevederilor art. 29 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  în baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

 1. Se ia act de raportul contabilităţii privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe  anul 2019.

2.Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019 la capitolul “Venituri” în sumă de  10405,6 mii lei (anexa nr.1).

3.Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019 la capitolul “Cheltueli” în sumă de 10748,1 mii lei ( anexa nr.2,3).

 1. Contabilitatea primăriei, în persoana contabilului-şef dna Larisa Brailean, va asigura:

–  neadmiterea   mobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare  şi  creditoare;

– realizarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielilor bugetare  şi valorificarea mijloacelor alocate în limita alocaţiilor prevăzute.

 1. Dl L.Zalevschi, primarul com.Chetrosu, va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în  teritoriu  întru  colectarea deplină a veniturilor proprii  aprobate în bugetul local pentru anul 2019.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama …., consilier.

AnexaCu privire la executarea bugetului local pe anul 2019

                                                                                                                                                                                                      Anexa  nr.1

la proiect de decizie nr.1

Analiza

Încăsării veniturilor în bugetul local a primăriei Chetrosu

la situaţia 31.12.2019 (mii lei)

 

Clasif.

Buget.

  Denumirea Venitului   Planul anual

aprobat

Planul

Precizat

      la

31.12.2019

Execut.

   la

31.12.19

Devieri In % Executarea

anului precedent

+,- la

plan.

prec.

 
Venituri -total 6562.9 9930.0 10405,6 475,6 104,8 6755,0
Venituri proprii 1807.8 1807,8 2314,7 506,9 128,0 2328,3
111110 Impozit pe venit din salariu 927,0 927,0 1264,7  337,7 136,4 1294,6
111121 Alte impozit pe venit 37,5 37,5 37,5 -0,1 99,9 27,6
111124 Impozit pe venit pers.fizice ce desf.activ.domeniu comertului 3,0 3,0 7,2 4,2 >200 1,1
113110 Impozit func.pe teren cu destin.agric. 20.7 20.7 111.7 91.0 200 48.8
113130 Impozit funciar pe teren cu alte dest. 1.5 1.5 1,6 0,1 107,2 0,9
113110 Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola 20,7 20,7 38,2 17,5 184,0 111,7
113130 Impozit funciar pe terenurile cu alta destinatie 2,5 2,5 2,4 -0,1 97,6 -2,2
113140 Impozit funciar de la persoane fizice 34,0 34,0 44,7 10,7 131,6 32,5
113150 Impozit funciar pe păşuni 2.5 2.5 3,2 0,7 126.3 2.5
113210 Impozit bun.imobile pers.juridice 4,0 4,0 3,2 -0,8 79,6 12,6
113220 Impozit pe bun. imobile pers.fizice 18,6 18,6 22.1 3,5 118,8 17.3
113230 Impozit pe bun.imobil achitate de pers juridice 50,0 50,0 20,1 -23.9 52,1 40.3
113240 Impozit imob. din valoarea estimată de piaţă 48,0 48,0 48.3 0,3 100,5 44.4
113313 Impozitul privat 1,0 1,0 -1,0 0,5
114411 Taxa de piaţă 12 12.0 11,9 -0,1 99,2 11,9
114412 Taxa p-n amenajarea teritoriului 40,0 40,0 42,1 2,1 105,4 56,9
114414 Taxa de plasare a publicitatii 0.3 0.3 0.3
114415 Taxa pentru dispozitive publicitare 4,1 4,1 1,7 -2,4 40,2 1,7
114418 Taxa p/u obiect de comerţ 310,0 310,0 322.0 12,0 103,9 316,9
114421 Taxa pentru cazare 3,0 3,0 0,9 -2,1 29,0 0,8
114522 Plata pentru patent.intreprin 3,0 3,0 10,4 7,4 >200 11,6
142211 Taxa pentru dreptul organ.licitaţii/ loterii 2.0 2.0 0 -1,0 2,5
142215 Plăţi p/u certif.de urbanism 2,0 2,0 3,8 1,8 190 4,0
142249 Mijl.incas exclud.terenului din circuit 94,1 94,1 24,8
142310 Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 230.0 230.0 256,8 26.8 111.7 222.8
142320 Plata p/u locatiunea patrim.public 4.4 4.4 5,8 1,4 132,0 3,5
143130 Amenzi si sanctiuni contrav 2,0 2,0 1,0
145142 Alte venituri 3,0 3,0 12,1 9,1 >200 25,6
Total transferuri primite din cadrul bugetului naţional 4755,1 8122.2 8090,9 -31,3 99,6 4426,7
191231 Transferuri pentru cheltuielile curente  cu destinatie generală 862.9 862.9 862.9 100 787.5
191211 Transferuri curente cu dest. speciala de nivelul I p/u învăţămintul prescolar 3256,8 3764,0 3764,0 100 3116,6
191216 Transferuri curente cu dest.speciala pentru infrastructura drumurilor 454,8 454,8 450,7 -4,1 99,1 447,6
191239 Transferuri curente cu dest.generala 180,6 180,6 100
191420 Transfer.capitale primite cu dest.speciala între instituţ.buget,de stat şi instit.bugetelor locale de nivel.I 2618.9 2591.9 -27,0.0 99,0
193120 Transf.primite cu dest.speciala de la BL 241.0 240,8 -0,2 99,9

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

Anexa  nr.2

la proiect de decizie nr.1

Executarea bugetului comunal la partea de cheltuieli pe institutii la data 31.12.2019  (mii lei)

Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

31.12.19

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

Cheltuielile total 6562.9 11218.6 10748,1 -470,5 95,8
0169 Actiuni generale 50,0 50,0 -2,6 -52,6
0111 Autorităţi legislative şi executive 1034,0 1249,7 1130,9 -118,8 90,5%
0911 Educatie timpurie Todireşti 1830,5 2379,1 2335,0 -44,1 98,1%
0911 Educaţie timpurie Chetrosu 1806,4 2187,1 2125,0 -62,1 97,2%
0921 Invatamint gimnazail 214,0 203,1 -10,9 94,9%
0820 Biblioteca Chetrosu 105,7 106,2 84,8 -21,4 79,8%
0820 Biblioteca Todireşti 116,6 115,6 114,1 -1,5 98.7%
0820 Camin cult. Chetrosu 121,3 198,2 147,5 -50.7 77,4%
0820 Camin cult.Todireşti 140,8 140,8 79,5 -61.3 56,5%
0812 Servicii de sport şi cultura fizică 41.9 41,8 29,0 -12.8 69,4%
0813 Activitaţi p/u tineret 3,4 6,5 6,5 100.0%
1099 Alte servicii de protectie sociala 97.0 94,7 -2,3 97,6%
0451 drumuri 454,8 454,8 450,7 -4,1 99,1%
0640 Iluminarea strazilor 240,0 390,0 385,3 -4,7 98,8%
0620 Dezvoltarea comunală şi amenanj 628,5 576,3 570,9 -5,4 99.1
0769 Ocrotirea sanataţii 50,0 50,0
0630 Aprovizianarea cu apa 2971,5 2943.7 -27,8 99,1%

Sold la 01.01.2019                1313.4 mii lei

Sold la 01.01.2020                970,9 mii lei,inc.mij.spec.24,0 mii lei

 

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

                                                                                                                                                                                                     Anexa  nr.3

la proiect de decizie nr.1

Executarea  bugetului pe anul 2019 la cheltuieli  conform clasificaţiei bugetare pe articole

 

Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

31.12.19

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

Total 6562,9 11218,6 10748,1 -470,5 95.8
211180 Remunerarea muncii 2338,2 2826,8 2747,6 -79,2 97,2
212100 Contribuţii de asigurări sociale 527,1 666,7 630,6 -36,1 94,6
212210 Prime de asigurare medicală 105,2 132,9 123,1 -9,8 92,6
222110 Energia electrică 236,0 236,0 209,8 -26,2 88,8
222120 Gaze 310.0 210.0 106.5 -103,5 50,7
222140 Apa si canalizare 16,0 25,0 22,8 -2,2 91,2
222190 Alte servicii comunale 4,8 8,2 8,0 -0,2 97,5
222210 Servicii informaţionale 30,2 26.1 24,1 -2.0 92,3
222220 Servicii de telecomunicaţie 18.5 17.0 14.5 -2,5 85,3
222300 Servicii de locatiune 14,0 14,0 0 100
222400 Servicii de transport 10,9 16,3 9,7 -6,6 59,5
222500 Servicii de reparaţie curente a încăp. 724,8 1104,3 1096,5 -7,8 99,3
222600 Formare profesionala 5.0 1,7 1.7 0 100.0
222710 deplasari 5.0 2,3 1,2 -1,1 52,2
222970 Servicii bancare 16.0 17.0 14.1 -2.9 82,9
222980 Servicii poştale 11.0 9.4 8,7 -0,7 92,6
222990 Alte cheltueli neatribuite altor aliniate 363,9 374,8 306,8 -68,0 81,9
251200 Subsidii acordate intrep.munucip 50,0 50,0 100
254000 Subsidii acordate inst.publice la autogest 50,0 50,0 100.0
272500 compensatii 20,0 18,0 18,0 100
273200 Indemniz la incetare actiunii contr.munca 22,4 22,3 -0,1 99,6
272600 Prestaţii de asistenţă socială 97.0 94.7 -2,3 97,6
273500 Îndemniz.p/u incapacit.muncă 11.5 8.5 5,2 -3,3 61,2
281900 Alte cheltueli curente 75.0 71,6 42,2 -29,4 58,9
281120 Cotizaţii în organiz.din ţară 16,8 16,8
311120 Reparatii capitale ale clădirilor 490,9 490,6
312120 Reparaţii capitale a construcţiilor speciale 2971,5 2943,7 -27,8 99,1
314110 Procurarea masinelor si utilajelor 90,7 90,6 -0,1 99,9
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor,inventarului de producere şi gospodăresc 85,0 88,1 88,1 100,0
318110 Procurarea altor mijloace fixe 40,0 26.0 26,0 0 100,0
331110 Procurarea combustibilului 15,0 3,7 2,1 -1,6 56,7
333110 Procurarea produselor alimentare 700,0 726,0 721,4 -4,6 99,4
334110 Procurarea medicament. p/u prim ajutor 4,0 2,4 2,4 0 100
335110 Procurarea materialelor p/u scopuri didactice 45,0 25,60 20,6 -5,0 80,5
336110 Procurarea materialelor de uz gospod.şi rechizite de birou 149,9 115,1 97,3 -17.8 84,5
337110 Procurarea material.de construcţie 579,9 423,4 392,2 -31,2 92,6
338110 Procurarea accesorilor de pat,înbrăcăminte 25,0 30,0 29,5 -0,5 98,3
339110 Procurarea altor materiale. 100,0 112,1 107.1 -5,0 95,5
371210 Realizarea terenului -10.0 -8.0 -0,6 -7,4

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

Proiect de decizie nr.2 Raportor: L.Brailean,contabil șef

Cu privire la  rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se distribuie mijloace finaciare bugetare din soldul disponibil la situaţia din 01.01.2020  în sumă de 670,0   mii lei la următoarele linii bugetare:

 S1S2(21)Org.2(10747),F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):

Aparatul primarului Chetrosu

Cod ECO281900 –    35000lei p/u indemnizaţia alesului local p/u participarea la şedintele cons.

Cod ECO222950 –    10000lei p/u servicii judiciare

CodECO281120   –    2000lei p/u cotizatiile la CALM

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0620)P1P2(7502)P3(00333):

Dezvoltarea comunală şi amenanjarea  teritoriului

Cod ECO222990 –        53000 lei pentru servicii amenj.terit./3per x 10luni x 1769,0lei/

Cod ECO337110    –     100000lei pentru amenajarea a doua statii p/u călători la traseu

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0640)P1P2(7505)P3(00335):

Iluminarea străzilor

Cod ECO337110   –       50000  lei p/u procurarea materialelor de construcţie (corp de iluminat)

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(1099)P1P2(9012)P3(00291):

Protecţia socială

Cod ECO272600  –  130000 lei p/u ajutoare băneşti  (alimentaţie a 44 elevi x 10.80lei x 165zile, alimentaţie a 7 copii x 10.80lei x 165zile,  participanţii la Transnistria, Cernobil, văduve 50pers.x400lei, stingerea datoriilor istorice pentru alimentaţie la grădiniţa Todireşti)

S1S2(21)Org.2( 05573), F3(0820)P1P2(8502)P3(00234):

Camin Cultural Todireşti

Cod ECO 311120 –  150000lei pentru elaborarea proiectului şi devizelor de cheltueli la constructia unui centru multifuncţional.

S1S2(21)Org.2(055564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):

Gradiniţa Chetrosu

Cod ECO311120 –      70000lei  p/u elaborarea devizilor de cheltuieli  pentru lucrarile de termoizolare a fasadei cu EPS100,

S1S2(21)Org.2(055566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):

Gradiniţa Todireşti

Cod ECO311120 –      70000lei  p/u elaborarea devizilor de cheltuieli  pentru lucrarile de termoizolare a fasadei cu EPS100,

 S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0813)P1P2(8603)P3(00239):

Tineret

CodECO338110 – 25000lei p/u procurarea costumelor nationale a echipei de dans s.Chetrosu

2.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

3.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama ….., consilier.

 

Proiect de decizie nr.3 Raportor: L.Brailean,contabil șef

Cu privire la  stabilirea mărimei

indemnizaţiei pentru alesul local

Pentru restituirea cheltuielilor aferente în cazul prezenței alesului local în ședința consiliului, în conformitate cu prevederile art.24  alin.(3) al Legii nr.768-XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale,  art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală,  se propune următorul proiect de decizie:

1.Se stabileşte indemnizatia pentru alesul local pentru fiecare zi de participare la şedinţele ordinare ale consiliului local pentru a.2020  în mărime de  400 lei pentru o şedinţă.

2.Se stabileşte indemnizatia pentru alesul local pentru fiecare zi de participare la şedinţele extraordinare ale consiliului local pentru a.2020 în mărime de  300 lei pentru o şedinţă.

3.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama ….., consilier.

 

Proiect de decizie nr.4  Raportor: L.Brailean,contabil șef

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind

constituirea fondului de rezervă şi utilizarea

mijloacelor acestuia pentru a.2020

În scopul asigurării bunei gestionări a mijloacelor fondului de rezervă a primăriei  com.Chetrosu, conform prevederilor Hotărârei Guvernului nr. 1427 din  22.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora,  art.18  al Legii nr.397 din16.10.2003 privind finanţele publice locale,  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m),n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se aprobă Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei com.Chetrosu, r-l Anenii Noi şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2020 ( se anexează).

2.Utilizarea fondului de rezervă se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat în p.1 al prezentei decizii.

 1. Executarea prezentei decizii va fi asigurată de către dl L.Zalevschi, primar.
 2. Controlul executării deciziei se pune în seama ….., consilier.

Anexă 

la proiect de decizie nr.4

REGULAMENTUL

privind constituirea fondului de rezervă al

primăriei com.Chetrosu  raionul  Anenii  Noi

şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2020

I.Dispoziţii generale

 1. Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei Chetrosu şi utilizarea mijloacelor acestuia (în continuare – Regulamentul) determină modul de constituire, utilizare, evidenţă şi control al fondului de rezervă al primăriei com.Chetrosu pentru a.2020.
 2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra Consiliului local şi  al  primăriei  Chetrosu.
 3. Constituirea fondului de rezervă al primăriei Chetrosu, utilizarea şi alocarea mijloacelor acestuia
 4. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de către Consiliul local Chetrosu şi destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibil, care nu sânt prevăzute în bugetul primăriei şi care ţin de competenţa autorităţii publice locale.
 5. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către Consiliul local  la aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului, în conformitate cu prevederile articolului 18 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
 6. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:
 7. a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni;
 8. b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase;
 9. c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi,
 10. d) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate primăriei (în caz de necesitate);
 11. e) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în conformitate cu legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale.
 12. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele aprobate în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, fondul de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, în limita stabilită de consiliul local Chetrosu, dar nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget.
 13. Alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului local Chetrosu, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor justificative.
 14. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (lit. a) pct.5 din prezentul Regulament) primarul va aloca, în baza dispoziţiei sale, mijloace din fondul de rezervă, cu aprobarea ulterioară obligatorie de către  Consiliul  local.

III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor Consiliului  local  privind utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă

 1. Primarul examinează cererile, demersurile, solicitările (în continuare – cereri) parvenite de la persoanele fizice şi juridice privind alocarea de mijloace din fondul de rezervă şi le remite pentru examinare personalului abilitat cu acest drept (comisiei de specialitate).
 2. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia cazului expus în p.5 lit.a), comisia de specialitate elaborează un aviz şi proiectul de decizie, care se prezintă în modul stabilit Consiliului local.
 3. Consiliul local examinează cererea, avizul sau proiectul de decizie, precum şi alte materiale justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din fondul de rezervă.
 4. Modul de alocare a mijloacelor din fondurile de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale
 5. Direcţia generală finanţe, în baza deciziei Consiliului local şi a documentelor justificative, alocă mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea planului de cheltuieli.
 6. Mijloacele fondurilor de rezervă ale primăriei alocate persoanelor fizice se achită nemijlocit în mijloace băneşti, în funcţie de solicitarea beneficiarului.
 7. Finanţarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării veniturilor în bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie distinctă.
 8. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă
 9. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor, prevăzută în decizia Consiliului comunal Chetrosu.
 10. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în informaţiile despre mersul executării bugetului primăriei com.Chetrosu.
 11. Primarul prezintă Consiliului local raportul despre utilizarea mijloacelor fondului împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului primăriei sau la altă dată, la solicitarea Consiliului.
 12. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul primăriei com.Chetrosu, conform situaţiei la 31 decembrie.
 13. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor fondului de rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.
 14. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul primăriei com.Chetrosu şi tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
 15. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine primarului.

 

Proiect de decizie nr.5 Raportor: Raportor: L.Zalevschi, primar

Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „GC Chetrosu”

Având în vedere că unele prevederi din Statutul ÎM „GC Chetrosu” au devenit inactuale, în temeiul art.2 pct.(4) din Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se aprobă Statutul ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu” (se anexează).

2.Se împuternicește dl Leonid Zalevschi, primar, de a semna Statutul aprobat.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama ….., consilier.

Anexa   Statut

 

Proiect de decizie nr.6 Raportor: Iu. Doloșcan, administrator ÎM GC Chetrosu

Cu privire la aprobarea Regulamentului

de organizare și funcționare a serviciului

public de alimentare cu apă și canalizare

În temeiul Hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.355 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, art.7 alin.(2) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, se propune următorul proiect de decizie:

 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în com.Chetrosu, rl Anenii Noi (se anexează).

2.Se pune în sarcina  ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”  de a furniza/presta serviciile delegate conform regulamentului aprobat.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama ….., consilier.

 Anexa: Regulament de organizare si functionare a serviciului public de alim.cu apa si canalizare

 

Proiect de decizie  nr.7 Raportor: L.Zalevschi, primar

Cu privire la aprobarea Contractului

individual de muncă al administratorului

ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”

În temeiul art.7 alin.(3), art.5, art.9 alin.(4) din Legea nr.246  din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art.1 pct.4) din Hotărârea Guvernului nr.484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire a întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art.14 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor Statutului ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”, se propune următorul proiect de decizie:

 1. Se aprobă Contractului individual de muncă al administratorului ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu” dl Iurie Doloșcan pentru perioada de 5 ani din ziua semnării (se anexează).

2.Se împuternicește dl Leonid Zalevschi, primar, de a semna Contractul individual de muncă aprobat.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama ….., consilier.

 Anexe:Contract individual de munca al administratorului

 

Proiect de decizie nr.8 Raportor: Iu. Doloșcan, administrator ÎM GC Chetrosu

Cu privire la aprobarea Contractului

de furnizare/prestare a serviciilor publice

comunale consumatorului casnic

Având în vedere necesitatea legalizării şi delimitării relaţiilor dintre operatorul ÎM “GC Chetrosu”, În temeiul Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, se propune următorul proiect de decizie:

 1. Se aprobă Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice comunale consumatorului casnic (se anexează).

2.Administratorul ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu”  va asigura semnarea Contractului de către consumatorii casnici.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama ….., consilier.

 Anexa: Contract de furnizare prestare a serviciilor publice comunale consumatorului casnic

 

Proiect de decizie  nr.9 Raportor: Iu. Doloșcan, administrator ÎM GC Chetrosu

Cu privire la aprobarea statelor de personal şi

 schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale

 “Gospodăria Comunală Chetrosu”

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile  cu autonomie financiară, în conformitate cu Statutul ÎM „Gospodărie Comunală Chetrosu” înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale  la 24.03.2009, conform art.14 alin.(2) lit.i) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.06 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se aprobă  statele de personal  şi schema de salarizare  la Întreprinderea Municipală  “Gospodăria  Comunală  Chetrosu” după cum urmează:

Nr./o Titlul functiei Nr. De Salariul lunar Fondul de Asigurari Sociale Total Total
unitati de functie salarizare 23% 4,50% Chelt. Sal Chelt.Sal
p/u unitate lunar lunar lunar lunar anual
1 Manager  general 1 7909 7909 1819 356 10084 121008
2 Contabil sef 1 7104 7104 1634 320 9058 108691
3 Casier 1 5051 5051 1162 227 9440 77280
4 Controlor 2 3053 6106 1404 275 7785 93422
5 Lacatus 3 4690 14070 3236 633 17939 215271
6 Tractorist 1 4870 4870 1120 219 6209 74511
7 Şofer 1 3468 3468 798 156 4422 53064
8 Muncitor auxiliar 1 2775 2775 638 125 3538 42458
Total  2020 11 38920 51353 11811 2311 68475 785705

Proiect de decizie nr.10 Raportor: Iu. Doloșcan, administrator ÎM GC Chetrosu

Cu privire la modificarea şi  completarea

 Deciziei nr.4/2 din 19.07.2019

Având  în vedere necesitatea apărută, în conformitate cu:

Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărârea nr.741 din 18.12.2014;

art.8 alin (1) pct.c) Lege nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare; art.14 alin.(5) Lege nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;

art.7 alin.(2) pct.j) Lege nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; art.11 Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; art.8, art.14 alin.(2) pct.q) Lege nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;  se propune următorul proiect de decizie:

1.Se  completează  decizia nr.1/2/1 din20.02.2008 cu privire la aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” , după cum urmează:

1.La punctul 5 se adaugă :

conectarea la  apeduct- 400 lei

– conectarea la  reţeaua de canalizare- 400 lei.”

 1. La punctul 6 se înlocuieşte expresia „instituţiile subordonate primăriei” cu expresia „instituţiile de învăţământ”.
 2. Executarea deciziei va fi asigurată de căre dl Iurie Doloşcan, administrator la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”.

 

Proiect de decizie nr.11 Raportor: L.Brailean, contabil şef

Cu privire la darea în locaţiune

a unor încăperi proprietate publică

Având în vedere că ÎS „Poşta Moldovei” foloseşte 2 încăperi pe teritoriul com.Chetrosu, în temeiul art.17 din Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, conform Anexei nr.9 (Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică) la Legea bugetului de Stat pentru anul 2020, art.14 alin.(2) lit.c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, conform Capitolului VIII din Codul Civil al R.Moldova nr.1107 din 06.06.2002, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se acceptă darea în locaţiune Întreprinderii de    Stat „Poşta Moldovei”a unei încăperi din clădirea primăriei com.Chetrosu, cu nr.cadastral 1017117157, cu  suprafaţa de 15 m2, cu plata de locaţiune anuală în sumă de 2060,55 lei (borderoul de calcul se anexează).

 1. Se acceptă darea în locaţiune Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”a unei încăperi din ograda gimnaziului Todireşti, cu nr.cadastral 1046118216, cu suprafaţa de 15 m2, cu plata de locaţiune anuală în sumă de 2060,55 lei (borderoul de calcul se anexează).

3.Se împuterniceşte dl Leonid Zalevschi, primar, cu dreptul de a semna contractele de locaţiune.

4.Controlul pentru executarea prezentei decizii se pune în seama ….., consilier.

 Anexa:Borderou de calcul

 

Proiect de decizie nr.12 Raportor: L.Zalevschi, primar

Cu privire la contractarea

serviciilor de asistență juridică

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (2) lit. w) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, și având în vedere necesitatea contractării serviciilor juridice calificate,se propune următorul proiect de decizie:

1.Se permite contractarea serviciilor juridice ale unui avocat/birou de avocați cu scopul de a asigura reprezentarea intereselor legale ale Primăriei și Primarului com. Chetrosu în toate instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat, executori judecătoreşti, organele judiciare, anchetă şi procuratură, societăţi comerciale, inclusiv mixte, cooperatiste şi obşteşti, Agenția Servicii Publice, în toate problemele ce ţin de relaţiile Primăriei și Primarului com. Chetrosu;

2.Se împuterniceşte primarul Leonid Zalevschi pentru negocierea și semnarea contractului de asistență juridică.

3.Prezenta decizie va fi comunicată părților vizate de către Secretarul consiliului;

4.Controlul executării deciziei se pune în sarcina …., consilier.

 

Proiect de decizie nr.13 Raportor: L.Zalevschi, primar

Cu privire la expunerea la licitaţie

a bunurilor  proprietate publică 

Urmare a necesității de a asigura valorificarea eficientă a terenurilor proprietate UAT, în baza prevederilor Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 136 din 10.02.2009, în conformitate cu  al art. 14 alin.(2) lit.d), art. 77 alin.(5) a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se permite expunerea la licitaţie  pentru obţinerea dreptului de vânzare  la următoarele bunuri  imobile proprietate publică din domeniul privat al UAT Chetrosu:

–  terenul  cu suprafata 0,15 ha, destinatie – constructie, amplasat  în intravilanul s.Todireşti, nr.cadastral 1046117318, preţ normativ de vânzare 206682,73 lei, pret de expunere 225 000lei.

– terenul  cu suprafata 0,15 ha, destinatie –constructie, amplasat  în intravilanul s.Todireşti, nr.cadastral 1046117319, preţ normativ de vânzare 206682,73 lei, pret de expunere 225 000lei.

2.Primarul L.Zalevschi va asigura pregătirea documentației necesare și va organiza licitația în conformitate cu legislația în vigoare.

3.Taxa de participare la licitaţie se stabileşte în mărime de 1000 lei pentru personae fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice.

4.Primarul L.Zalevschi va încheia cu cîștigătorul licitației contractul de vînzare-cumpărare conform legislației.

 

Proiect de decizie nr.14Raportor: M.Cracan, L.Antoci, directori

Cu privire la raportul privind activitatea

 instituţiilor subordonate primăriei în anul 2019

Conform Deciziei nr.3/6 din 20.12.2020 Cu privire la programul de activitate al Consiliului comunal Chetrosu pentru a 2020, Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, art. 14 alin.(3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act despre informaţia prezentată de către Mariana Cracan, director al Grădiniţei de copii “Romaniţa” s.Todireşti şi Lilia Antoci, director al  Grădiniţei de copii “Prichindel” s.Chetrosu.

2.Se apreciază  activitatea instituţiilor subordonate primăriei cu calificativul „bine”.

Anexa:  Raport Prichindel

Raport Romanita

 

Proiect de decizie nr.15 Raportor: Iu. Doloșcan, administrator ÎM GC Chetrosu

Cu privire la raportul privind activitatea

Întreprinderii Municipale „Gospodăria

Comunală Chetrosu” în anul 2019

În temeiul art.9 alin.(1) lit.h), art.18 alin.(2) din Legea nr.246 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, conform Deciziei nr.3/6 din 20.12.2020 Cu privire la programul de activitate al Consiliului comunal Chetrosu pentru a 2020,  Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, art. 14 alin.(2) lit.z) Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act de raportul privind activitatea Întreprinderii  Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu, prezentat de către Iurie Doloșcan, manager, şi Tamara Camerzan, contabil şef (se anexează).

2.Se apreciază activitatea Întreprinderii  Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu  pentru perioada a.2019 cu calificativul ….

 Anexa: Raport contabil sef IM GC Chetrosu

Raport manager IMGC Chetrosu

 

Proiect de decizie nr.16 Raportor: L.Zalevschi, primar

Cu privire la executarea deciziilor

consiliului comunal în anul 2019

Întru executarea prevederilor art.30, art.29 alin.(1) pct.a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art.8 al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; a Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul comunal şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14 noiembrie 2018; a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act despre informaţia prezentată cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2019.

2.Se apreciază  nivelul executării deciziilor consiliului comunal în anul 2019 cu calificativul „bine”.

 Anexa: Raportul primarului

 

Proiect de decizie nr.17 Raportor: N.Hadjiu, specialist

Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale

în bugetul comunal  pe anul 2019

Examinând nota informativă privind acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal  pe anul 2019 (se anexează), conform avizului comisiei de specialitate, având în vedere prevederile Titlului VI, VII a Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit. z)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act de  informaţia prezentată privind acumularea impozitelor pe anul 2019.

2.Se apreciază  nivelul colectării impozitelor şi a restanţelor pentru  a. 2019  cu calificativul „bine”.

3.În vederea  îmbunătăţirii  situaţiei acumulării impozitelor specialistul în perceperea impozitelor se obligă:

– a  programa  un  plan de lucru lunar;

– a întreprinde măsuri privind acumularea restanţelor la buget;

4.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama  primarului L.Zalevschi.

Anexa: Raport perceptor

 

Proiect de decizie nr.18 Raportor: Iu.Tarnovschi, şef de post

Cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea

fenomenului infracţional şi asigurarea  ordinii de drept

 în localităţile com.Chetrosu

Având în vedere  Programul de activitate pentru anul 2019, aprobat prin decizia nr.8/12 din 14 decembrie 2018, în temeiul fişei postului şefului de post, a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act despre informaţia prezentată cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi asigurarea  ordinii de drept în localităţile com.Chetrosu.

2.Se apreciază  nivelul prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional cu calificativul „bine”.

 1. Se pune în sarcina şefului de post:
 2. a) organizarea întrunirilor cu tinerii din comună, trimestrial, întru prevenirea şi combaterea săvârşirii contravenţiilor şi infracţiunilor;
 3. b) motivarea şi supravegherea membrilor Gărzii populare din comună pentru a începe implicarea activă în colaborare cu angajaţii IP Anenii Noi;

Anexa:Raport sef de post

 

Proiect de decizie nr.19 Raportor: V.Ostrovari, asistent social

Cu privire la activitatea asistentului

social comunitar în anul 2019

Examinând nota informativă privind activitatea asistentului social comunitar în anul 2019  (se nexează), conform avizului comisiei de specialitate, având în vedere prevederile art.14, art.15 din Lege nr.547 din 25.12.2003 asistenţei sociale, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit. z)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act de  informaţia prezentată privind activitatea asistentului social comunitar în anul 2019.

2.Se apreciază  activitatea asistentului social comunitar în anul 2019 cu calificativul „foarte bine”.

 Anexa: Raport asistent social

 

Proiect de decizie nr.20 Raportor: L.Prodan,consilier

Cu privire la aprobarea Regulamentului Programului

de Bugetare Participativă în comuna Chetrosu, Anenii Noi

În scopul implicării cetăţenilor comunei Chetrosu în soluţionarea problemelor localităţilor, susţinerii şi dezvoltării iniţiativei publice a cetăţenilor în interesul comunităţii locale, în temeiul art.9, art.14 alin.(2) lit.h), m) din Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, conform prevederilor Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale, Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se aprobă Regulamentul Programului de Bugetare Participativă în comuna Chetrosu, rl Anenii Noi, conform anexei.

2.Anual consiliul comunal Chetrosu, la aprobarea bugetului local, va planifica echivalentul sumei a ____% din buget, destinat concursurilor de proiecte din partea cetăţenilor, grupurilor de iniţiativă şi a ONG-urilor din comuna Chetrosu.

3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului com.Chetrosu.

4.Controlul asupra executării se pune în seama comisiei de specialitate a Consiliului comunal Chetrosu- Comisia de planificare finanţe şi buget.

Anexa:  Regulament PBP