Cu privire la  acordarea  unei părţi din concediul  ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.05

din 03 februarie 2020

 Cu privire la  acordarea  unei părţi

din concediul  ordinar

             În temeiul   art.112, art.113, 115 alin.(5)  al  Codului Muncii,  art.43 aln.(1) al Legii 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, contractul colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, cererii  depuse    de  către  xxx, xxx,  de a i se acorda o parte din   concediul ordinar pentru perioada lucrată a a.2019-2020, având în vedere art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.Se  acordă  o parte  din concediul ordinar  pentru perioada lucrată a a.2019-2020 xxxx, xxx, de la 03 februarie 2020  până  la  16 februarie 2020, inclusiv (14 zile).

2.Contabilitatea  va  efectua  calculul respectiv cu achitarea  lui la timp şi integral.

3.Controlul  executării prezentei decizii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                     Leonid ZALEVSCHI