Cu privire la anunţarea concursului pentru funcţia publică temporar vacantă

Concursuri Dispoziţiile primarului

                                      D I S P O Z I Ţ I E   NR.02

                                          din 22 ianuarie 2020

 Cu privire la anunţarea concursului

pentru funcţia publică temporar vacantă

 Avînd în vedere vacanţa temporară a funcţiei de specialist în reglementarea regimului funciar din cadrul primăriei comunei Chetrosu,  în temeiul art.28 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, conform Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice  prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009, cu modificările ulterioare,  primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist în reglementarea regimului funciar din cadrul primăriei com.Chetrosu, Anenii Noi pentru data de 21 februarie 2020.

 1. Se aprobă anunţul şi informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs, conform Anexei nr.1.
 2. Se formează Comisia de concurs, conform Anexei nr.2.

4.Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului (anunţul) va fi  plasată pe panoul informativ de la  sediul  primăriei, pe pagina web a primăriei com Chetrosu  (comunachetrosu.md) şi va fi publicată în ziarul raional.

 1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                            L.Zalevschi

 

                                                                                          Anexa nr.1

                                                                                       la Dispoziţia nr.02 din 22.01.2020        

                                                                 

A N U N Ţ

Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi, anunţă că la data de 21 februarie 2020

se va desfăşura concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de

Specialist în reglementarea regimului funciar.

 Scopul general al funcţiei: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul UAT Chetrosu.

 Sarcinile de bază:     1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;

2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;

3.Ţinerea cadastrului funciar;

4.Ţinerea monitoringului funciar.

Condiţiile de participare la concurs

 Condiţiile de bază pentru persoana care depune dosarul de concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) posedă limba de stat;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) a absolvit studii superioare de licenţă;
 5. e) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 6. f) cunoaşte bine utilizarea calculatorului;
 7. g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 9. i) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Actele necesare:

  –formularul de participare;

-copia buletinului de identitate;

-cazier juduciar;

-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 Bibliografia concursului:

1-Constituţia Republicii Moldova;

2-Cod Funciar al R.Moldova nr.828 din 25.12.1991;

3-Lege nr.1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;

4-Hotărârea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente.

5-Lege nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

6-Lege nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

 

Persoanele interesate, pot depune dosarul complet de participare la concurs până la data de 17 februarie 2020, ora 16.30.  

 

Actele se depun:

personal– în incinta primăriei com.Chetrosu, rl Anenii Noi, et.II, la Elena Diacioc, secretarul consiliului local, tel.de contact 265-32-137;

transmise prin e-mail la: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com;

expediate prin poştă la adresa: Rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze, nr.18.

Primar

al comunei Chetrosu                                                            L.Zalevschi

 

Anexa nr.2

                                                                                                                                la Dispoziţia nr.02 din 22.01.2020

 

 Comisia de concurs

pentru funcţia publică temporar vacantă

de specialist în reglementarea regimului funciar

 

 • Preşedinte– Leonid Zalevschi
 • Secretar–      Elena Diacioc

3) Membri–             Larisa Brailean

Valentina Iachimenco

Lidia Brăila

Primar  

al comunei Chetrosu                                                            L.Zalevschi