Deciziile consiliului local adoptate la şedinţa nr.3 din 20 decembrie 2019

Deciziile consiliului local

                                               D E C I Z I E  nr.         3/1                                         

                                               din 20 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru anul 2020  în prima  lectură

 În temeiul prevederilor art. 20 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24 mai 1996 privind sistemul  bugetar şi procesul bugetar, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 alin.(2) lit.n),  art.19 alin.(4) al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu                                     

                                                                  D E C I D E:

1. Se aprobă bugetul comunal Chetrosu pe anul 2020  în prima lectură la venituri în sumă de 8244.20 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul  de stat în sumă de 5552.0 mii lei,  şi la cheltuieli  în sumă de  20  mii lei.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Valeriu Caramanuța                                        

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

                                              D E C I Z I E  nr.         3/2                                         

                                               din 20 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

 În scopul asigurării părţii de venit a bugetului comunal Chetrosu  în anul   2020; în conformitate cu prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015;

în temeiul art.art.18, 19, 20, 22 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24.05.1996 privind sistemul  bugetar şi procesul bugetar,  art.24 alin.(1), art.25, 47 alin.(2), art.55 al Legii nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;

art.3 lit.a), art.12 alin.(1) şi (2) al Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

în baza Titlului VI, VII a Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997;

conform prevederilor Legii nr.1056 din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal;

în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit.a), n), q), art.19 alin.(4)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu                                      

                                                                  D E C I D E:

1. Se aprobă bugetul comunal Chetrosu pe anul 2020  la venituri în sumă de 8244.2 mii lei, inclusiv trasferuri de la bugetul  de stat în sumă de  0 mii lei,  şi la cheltuieli  în sumă de  8244.2 mii lei.

2.Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se prezintă în anexa nr.1.

3.Componenţa veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2.

 1. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe se prezintă conform anexei nr.3.

5.Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce vor fi încasate în bugetul comunal Chetrosu în a.2020, se prezintă în anexa nr.4.

6.Regulamentul privind calcularea taxei pentru amplasarea unităților comerciale şi/sau de prestări servicii în teritoriul comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi se anexează.

7.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local, se prezintă conform anexei nr. 5.

8.Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 6.

9.Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 7.

 1. Se aprobă fondul de rezervă a bugetului local în sumă de 50,0 mii lei.
 2. Datoriile creditoriale, înregistrate la 01.01.2020 ale instituţiilor bugetare, vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an.
 3. Autorităţile Administraţiei Publice Locale Chetrosu vor asigura:

– dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

-legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

-utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

– raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

13.Dna L.Brailean, contabil şef al primăriei, va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

 1. Se autorizează dl Leonid Zalevschi, primarul com.Chetrosu, cu rolul de administrator de buget, pentru a:

– modifica planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

– modifica planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autoritatea  bugetară poate modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

– a modifica planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Valeriu Caramanuța                                        

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

Anexa nr.1

la Decizie nr.3/2 din 20.12.2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

 

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului comunal Chetrosu

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 8244.2
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 5552.0
II. CHELTUIELI, total 2+3 8244.2
II.1. Cheltuieli, total 2
II.2. Active nefinanciare, total 3
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910
Sold mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 930

 Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

Anexa nr.2

la Decizie nr.3/2 din 20.12.2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

 

Componenţa veniturilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020

Denumirea Cod Eco (k6) Suma,

mii iei

Venituri total: inclusiv    
Impozit pe venit persoane fizice, total 1111 1761.0
–         Impozit pe venit din salariu 111110 1700.00
–         Impozit pe venit conform declaraţiilor 111121 50.0
–         Impozitul pe venit pers.fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului 111124 9.0
–         Impozitul pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111130 2.0
Impozitul funciar,total 1131 83.60
–         Impozit funciar al persoanelor juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător 113161 44.0
–         Impozitul funciar al persoanelor fizice cetaţeni 113171 39.6
–         Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 124.0
–         Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 4.0
–         Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelo fizice 113220 22.0
–         Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată a bunurilor 113230 50.0
–         Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către  persoanele fizice cetăţeni din valoarea estimată a bunurilor imobiliare 113240 48.0
Taxele locale total 1144 380.6
–         Taxa de piaţă 114411 12.4
–         Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 48.0
–         Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 2.0
–         Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 317.0
–         Taxa pentru cazare 114421 1.2
Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 12.0
Plata pentru chiria/ arenda , total 1415 30.0
–         Plata pentru arendă pentru terenurile cu destinaţie agricolă 141522 10,0
–         Plata pentru arendă pentru terenurile cu altă destinaţie decât cea agricolă 141533 20,0
Plata pentru certificate de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local 142215 4,0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale, total 143130 2,0
Alte venituri

 

 

145142

 

 

10.0
Veniturile generale, total   2407.2
Denumirea Cod Eco (k6) Suma,

mii iei

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 285.0
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 281.0
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 4,0
Veniturile colectate, total   285.0
Total venituri   2692.20
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 191 5552.0
–         Transferuri cu destinaţie specială 191211 4145.60
–         Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 455.9
–         Transferuri cu destinaţie generală 191231 950.50
Total general   8244.20

 Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

 Anexa nr.3

la Decizie nr.3/2 din 20.12.2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

Resursele și cheltuielile bugetului comunal Chetrosu conform clasificaţiei funcționale și pe programe

Denumirea Cod Suma,

mii lei

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 8244.20
Cheltuieli de personal, în total 21 4159.8
Investiții capitale, în total 3192
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 1075.1
Resurse generale 1 1071.1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4.0
Cheltuieli, total 1075.1
 Exercitarea guvernării 0301 1075.1
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 50,0
Servicii în domeniul economiei                     04  
Resurse generale 1 455.9
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  
Cheltuieli, total   455.9
Dezvoltarea drumurilor 6402 455.9
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
 Resurse generale 1 1221.4
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 1221.4
Dezvoltararea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 651.4
Iluminarea stradală 7505 420.0
Apă şi canalizare 7503 150.0
Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă        08
Resurse generale 1 715.20
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 715.20
Dezvoltarea culturii 8502 632.2
Tineret 8603 20.0
Sport 8602 63.0
 Învăţământ                                                      09 4726.6
Resurse, total 4726.6
Resurse generale 1 4445.6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 281.0
Cheltuieli, total 4726.6
Educaţie timpurie 8802 4726.6

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

Anexa nr.4

la Decizie nr.3/2 din 20.12.2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

 Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Chetrosu ce vor fi încasate la bugetul comunal în  anul 2020

 

Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Baza impozabilă şi/sau  obiectul impunerii Cota impozitului sau taxei înlesniri /scutiri fiscale
1 2 3 4 5
  Impozitul funciar:
1.

 

 

 

 

 

 

Pentru  terenurile cu destinaţie agricolă: a) toate terenurile, altele decât cele destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au indici cadastrali

 

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au undici cadastrali

 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice  (iazuri, lacuri, etc.)

 

 

-1,5 lei p/u 1 grad/ha;

-110 lei p/u 1 hectar;

 

 

 

-0,75 lei p/u 1 grad/ha;

-55 lei p/u 1 ha;

 

-115 lei p/u 1 hectar de suprafaţă acvatică.

Conform  Codului Fiscal
  Pentru terenurile din intravilan:

 

a) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea  administraţiei publice locale  ca loturi  de pe lângă domiciliu şi distribuite  în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)

 

b) terenurile destinate  întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

-1 leu p/u 100 m.p.

 

 

 

 

 

 

 

-10 lei p/u 100 m.p.

Conform Codului Fiscal
  Pentru terenurile din extravilan a)pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, cariere şi pămînturile  distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

b) altele decît cele specificate la p.a) neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

– 350 lei pentru 1 ha;

 

 

 

 

 

– 70 lei pentru 1 ha

Conform Codului Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Impozitul pe bunurile imobiliare:
2. 1)pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 

Conform Codului Fiscal
2) pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate -pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

-pentru persoanele fizice altele decît cele specificate la prima liniuţă

-0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

 

-0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

 
3) pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă,(apartamente şi case de locuit individuale)  – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător:

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă:

 

Notă: în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară acitivitatea de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate depăşeşte 100 m.p., inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează;

– de la 100 la 150 m.p. inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m.p. inclusiv – de 2 ori;

-de la 200 la 300 m.p. inclusiv – de 10 ori;

-peste 300 m.p. – de 15 ori.

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 
  3)pentru  bunuri imobiliare  evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

 

 

 

-pentru  loturile întovărăşirilor pomicole  cu sau fără construcţii amplasate pe ele

 

 

-pentru  garajele  şi terenurile  pe care sunt amplasate:

 

 

-pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri)

 

-pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

 

-0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

–0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 
De impozitul pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde aceştea şi-au înregistrat domiciliu sînt scutiţi în limita valorii (costului) pănă la 15,0 mii lei:

a) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

b) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

c) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

d) familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;

e) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;

3. Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi 110  lei anual p/u fiecare salariat şi/sau fondator al întrepr., în cazul în care acesta activează în întreprind fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi Conform Codului Fiscal

 

4. Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

(cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor)

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii, locul amplasării, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciile prestate, regimul de activitate 75 lei anual p/u 1 m²;

calculul se va efectua conform Regulament. privind calcularea taxei pentru amplasarea unităților comerciale şi/sau de prestări servicii în teritoriul comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi

Conform Regulament.

privind calcularea taxei pentru amplasarea unit. comerc. şi/sau de prestări servicii în terit com.Chetrosu, r-l Anenii Noi

3.  Taxă de piaţă Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei 4 lei anual pentru fiecare metru pătrat De scutiri nu beneficiază nimeni
4.  Taxă pentru cazare Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare                 7 %

 

De scutiri nu beneficiază nimeni
5. Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) Numărul de unităţi de transport 100  lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

 

De scutiri nu beneficiază nimeni
6.  Taxă pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar 110 lei anual pentru fiecare metru pătrat De scutiri nu beneficiază nimeni
 

7.Se aprobă regimul de lucru al unităţilor  comerciale şi/sau de prestări servicii din teritoriul com.Chetrosu între orele de la 7.00 – 22.00.

8.Pentru unităţile comerciale care prestează servicii în bar,cafenea,cantină, restaurante se permite activitatea cu un regim de lucru prelungit până al 24.00.

9.Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, cum ar fi: staţii PECO, magazine pe lângă staţiile PECO, saună, piscină, sălile pentru organizarea ceremoniilor-  se permite regimul de activitate non-stop.

 Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

        Anexa nr.5

la Decizie nr.3/2 din 20.12.2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2020

 

Nr. d/o Codul Eco (K6) Instituţia, denumirea serviciilor Costul serviciilor (lei)
1 2 3 4
1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:  

 

         –    amplasate în sate Conform Legii bugetului
    Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus
2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile publice după fact
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
3 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară (lei/copil/zi) Conform ordinelor Ministerului Educaţiei
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea certificatelor:

– pentru realizarea produselor animaliere şi agricole

– de naştere

– de căsătorie

 

100

25

200

servicii de xerox  1 lei foaia
Înregistrarea certificatului de urbanism pentru proiectare/certificatului de urbanism informativ 50
Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare 100
Plata pentru notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 100

 Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

 Anexa nr.6

la Decizie nr.3/2 din 20.12.2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din

bugetul comunal Chetrosu pe anul 2020

                                                                                                                           (mii lei)

Nr. d/o Denumirea instituţiei

 

Cod

Grupa funcţie

Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:
Resurse fonduri speciale

(296)

Resurse atrase de instituţii

(297)

Resurse atrase pentru  proiecte    finanţate din surse externe

(298)

1 2 3 4 5 6
1 Primăria Chetrosu  – aparat 0111   4.0  
2 Grădiniţa Todireşti 0911   153.0  
3 Grădiniţa Chetrosu 0911   128.0  
Total     285.0  

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

Anexa nr.7

la proiect de decizie nr.3/2 din 20.12.2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

Efectivul limită al statelor de personal  din instituţiile publice finanţate de la bugetul comunal Chetrosu  pe anul 2020

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
1 2 3 4
1 Administraţia primăriei  Chetrosu  – aparat 10747 10.5
2 Grădiniţa Chetrosu 05564 20.05
3 Grădiniţa  Todiresti 05566 20.05
4 Biblioteca  Chetrosu 05569 1.25
5 Biblioteca Todireşti 05568 1.25
6 Căminul cultural  Chetrosu 05572 1.5
7 Căminul cultural  Todireşti 05573 1.5
Total   56.1

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

Anexă

la pct 6 din Decizie nr.3/2 din 20.12.2019

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

 

REGULAMENT PRIVIND CALCULAREA TAXEI PENTRU AMPLASAREA UNITĂȚILOR COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII  ÎN TERITORIUL COMUNEI CHETROSU, R-L ANENII NOI

 

În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:

Taxă locală – plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

Cota taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

Unitate comercială şi/sau de prestări servicii – unitate de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii.

Autoritate deliberativă a administraţiei publice locale – autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale (consiliul locpal).

Autoritate executivă a administraţiei publice locale – autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local (primarul).

 

SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE ȘI BAZA IMPOZABILĂ

 1. Subiecţi ai impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii;
 2. Obiectele impunerii şi baza impozabilă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii;
 3. Baza impozabilă a obiectelor impunerii – în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor.

 

COTELE, MODUL DE CALCUL ŞI DE PLATĂ A TAXELOR LOCALE

 1. Cota taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

 

 MODUL DE CALCULARE

 1. Plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se efectuează de subiecţii impunerii și se calculează de subiecții impunerii în mod individual conform următoarei formule:

Suprafața  x  Preț m2 x Coeficient pe Categorie x Coeficient de amplasare x

Coeficient pentru suprafaţa (după caz) x Coeficient pentru regim de lucru (după caz)

S * PM2 * CG * CA  * Cs * CR

S – suprafața în m2

PM2 – prețul unui metru pătrat stabilit de A.A.P.L.

CG – Coeficientul pe categoria unității comerciale și/sau de prestări   servicii

CA– Coeficientul de amplasare a unității comerciale și/sau de prestări   servicii

Cs coeficient pentru suprafaţa unității comerciale și/sau de prestări   servicii

CR – coeficient pentru regimul de lucru prelungit.

 1. Suprafața unității comerciale – în contextul prezentului regulament se stabilește întinderea delimitată, considerată sub raportul lungimii și lățimii care nemijlocit servește și este  destinată procesului de comerț, prin urmare se consideră suprafața unității comerciale: sala comercială, sala unităţii de alimentaţie publică, spaţiile pentru prestarea serviciilor, inclusiv spaţiul destinat expunerii mărfurilor, spațiul din holuri, coridoare, alte căi de acces și așteptare pe suprafața cărora sunt amplasate vitrine, rafturi și/sau mărfuri destinate comercializării.
 2. Categoria de activitate în sensul prezentului regulament delimitează unitatea comercială și/sau prestări reieșind din  specificul și genul de comerț desfășurat:
  1. CG = 1.5 – pentru magazine alimentare și/sau mixte, magazine specializate;
  2. CG = 1,6 – pentru magazine pentru materiale de construcție, magazine de piese şi accesorii auto, unități  de comerț cu ridicata.
  3. CG = 0,5 – pentru magazine-depozite, pentru unitățile de prestare a serviciilor (incl.de alimentație publică), cu excepţia servicilor de recreere în piscină/saună şi serviciilor cultural-distractive la terasa de vară (în aer liber),  cu suprafaţa ≥ 90 m²;
  4. CG = 0,25 – pentru unitățile comerciale care produc şi comercializează seminţe, material de înmulţire, săditor, decorativ şi floricol;
  5. CG = 1,0 – pentru baruri.
 3. Coeficientul de amplasare este stabilit în funcție de locul amplasării obiectivului comercial conform următorului criteriu:
  1. CA = 1,2 – pentru unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasate la intersecţia Puhoi, unităţile comerciale şi/sau prestare servicii care au ieşire în strada Chişinăului din s.Chetrosu şi s.Todireşti şi/sau traseul naţional R2, unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasate în piaţa agricolă din s.Chetrosu.
  2. CA = 1,0 – pentru unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasare în intravilanul și extravilanul comunei Chetrosu.
 4. Coeficientul pentru suprafaţă este stabilit în funcție de suprafaţa ocupată de obiectivul comercial conform următorului criteriu:
  1. Cs = 0,5 – pentru unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasare în intravilanul și extravilanul comunei Chetrosu cu suprafaţa ≥40 m².
  2. Cs = 0,7 – pentru unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasate la intersecţia Puhoi, utităţile comerciale cu ieşire în strada Chişinăului din s.Chetrosu şi s.Todireşti şi/sau traseul naţional R2, unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasate în piaţa agricolă din s.Chetrosu, cu  o suprafaţa ≥60 m².

10.Coeficient pentru regim de lucru prelungit se aplică pentru unităţile comerciale    şi/sau prestare servicii care desfăşoară un regim de activitate:

CR= 2,0  – pentru activitate non-stop.

 1. Unitățile comerciale amplasate în teritoriul com.Chetrosu, r-l Anenii Noi, care desfășoară activitate de comercializare a produselor petroliere și a gazului lichefiat vor calcula taxa reieșind din preţul stabilit pentru o coloană/distribuitor de combustibil de alimentare instalate în stația PECO în mărime de 15000 lei, şi se va efectua calculul după cum urmează:  numărul de coloane/distribuitor de combustibil se înmulțește cu  15000 lei:

Nr. coloane/distribuitor de combustibil  x  15000 lei = Suma taxei pentru amplasarea unității comerciale PECO (staţie de alimetare cu combustibil) în MDL.

 1. Unităţile comerciale care produc şi/sau depozitează şi comercializează materiale de construcţie vor calcula taxa anuală unică în mărime de 9000 lei pe an.
 2. Pentru unităţile de comerţ ambulante se va calcula taxa anuală unică în mărime de  3000 lei anual.

131.Pentru unităţile comerciale în care se desfăşoară activitate de jocuri de noroc şi de pariuri     se stabileşte taxa anuală de 18 000 lei.

 1. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se calculează din ziua depunerii notificării şi pînă în ziua în care a fost suspendată/stopată activitatea.
 2. Autoritatea executivă a administraţiei publice locale va prezenta, trimestrial, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care au depus notificări.

       

ÎNLESNIRI LA PLATA TAXELOR LOCALE

 1. Se acordă scutire în mărime de 20% din taxa anuală calculată pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii subiecţilor impunerii care vor achita suma taxei integral pentru până la 31 martie a anul bugetar în curs.
 2. Se scutesc în proporţie de 50% din taxa stabilită pentru anul în curs agenţii  economici care activează primul an în teritoriul com.Chetrosu.
 3. Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, le prezintă organelor fiscale în termen de 10 zile din data adoptării acestora şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.

 

Prezentul regulament este elaborat reieșind din prevederile:

Codului Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din  24.04.1997 Titlul VII taxele locale.

Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior.

Legea nr.436 din 28.2.2006 privind administraţia publică locală.

 

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

                                                 D E C I Z I E  nr.         3/3                                         

                                               din 20 decembrie 2019

Cu privire la casarea mijloacelor fixe

 În legătură cu expirarea duratei termenului de funcţionare utilă şi scoaterii din uz a unor obiecte  din motivul degradării  lor şi uzurii 100%; conform proceselor verbale ale comisiei de casare; în baza Regulamentului privind  inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012; în conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.500 din 12.05.1998; în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; în baza art.14 alin.(2) lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu

                                       

                                                                  D E C I D E:

1.Se  permite  casarea  bunurilor  uzate 100%, raportate  la  mijloacele fixe, a bibliotecii publice din s.Todireşti – 220 exemplare cărţi, cu costul la intrare de 2837,26 lei.

 1. Se permite casarea  bunurilor  uzate 100%, raportate  la  mijloacele fixe, a grădiniţei de copii din s.Todireşti – l computer cu costul la intrare de 6081,60 lei

3.Veniturile realizate în urma casării bunurilor la instituţiile subordonate primăriei  vor fi alocate la mijloace speciale  pe contul instituţiei conform legislaţiei în vigoare.

 1. Controlul executării deciziei se pune în seama dlui V.Caramanuța.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Valeriu Caramanuța                                        

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

 

                                               D E C I Z I E  nr.         3/4                                         

                                               din 20 decembrie 2019

Cu privire la acordul de parteneriat

 Având în vedere necesitatea soluţionării problemei gunoiştii stihiinice din com.Chetrosu, pentru a întruni condiţiile necesare implicării comunei în implementarea unui proiectul  pentru gestionarea deşeurilor solide, în temeiul Legii nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; în baza art.14 alin.(2) lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu                            

                                                                  D E C I D E:

1.Se iniţiază parteneriat între Primăria com.Chetrosu, rl Anenii Noi şi Asociaţia Obştească „Speranţa” s.Todireşti, c.f.33136240, președinte Ignat Ana.

2.Se împuterniceşte primarul L.Zalevschi pentru a semna acordul de parteneriat cu AO „Speranţa” s.Todireşti.

 1. Controlul executării deciziei se pune în seama dlui V.Caramanuța.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Valeriu Caramanuța                                        

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

                                                 D E C I Z I E  nr.         3/5                                         

                                               din 20 decembrie 2019

Cu privire la stabilirea plăţii anuale de arendă

a terenurilor proprietate publică

 În legătură cu folosirea terenului din fondul de rezervă al primăriei în scopuri agricole, ţinând cont de solicitarea a mai multor cetăţeni  de a folosi  terenul  pentru creşterea  culturilor anuale, în conformitate cu  art.10 alin.(8), alin.(9)  al Legii 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare–cumpărare a pămîntului cu modificările ulterioare,  în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în baza art.14 alin.(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu

                                       

                                                                  D E C I D E:

1.Se  stabileşte  plată  de arendă a terenurilor proprietate publică din fondul de rezervă al primăriei  comunei Chetrosu  pentru a.2020  în sumă de 807,37 lei pentru 1 ha,  conform calcului:

621,05 x 65 gr./ha x 2 % x 1 ha =807,37 lei.

 1. Îndeplinirea prezentei decizii va fi asigurată de specialistul N.Hadjiu, care în termen va perfecta contractele de arendă şi  va percepe plata arendei.
 2. Controlul executării deciziei se pune în seama dlui V.Caramanuța.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Valeriu Caramanuța                                        

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

                                              D E C I Z I E  nr.         3/6                                         

                                               din 20 decembrie 2019

Cu privire la programul de activitate

al Consiliului comunal Chetrosu pentru  a.2020

 In conformitate cu prevederile Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, prevederile Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în temeiul art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu

                                                                                                         D E C I D E:

1.Se aprobă programul  de activitate al consiliului comunal Chetrosu pentru  anul  2020 conform  anexei.

 1. Prezenta Decizie se aduce la cunoștința locuitorilor com.Chetrosu prin afișare pe panourile informative şi plasare pe pagina web.
 2. Controlul executării deciziei se pune în seama dlui V.Caramanuța.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Valeriu Caramanuța                                        

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

 Anexă

la Decizia nr.3/6 din 20 decembrie 2019

 

P R O G R A M U L

de activitate al Consiliului comunal Chetrosu  pentru  anul 2020

 

  Lunile anului 2020
Activităţi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Şedinţa  Consiliului   x     x     x       x
Activităţi organizatorice x   x   x x   x x   x X
Şedinţa comisiilor de specialitate x x x x x x X x x x x X
Adunări generale cu locuitorii comunei x                    
Volante     –   în fiecare zi de  luni a săptămânii începând cu 14.00

 

Activitatea Data Ordinea de zi Responsabil

de pregătirea materialelor

Raportor
Şedinţa comisiilor de specialitate Februarie 2020 1.Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu pentru anul 2019.

 

2.Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal  pe anul 2019.

 

3.Cu privire la raportul conducătorilor instituţiilor subordonate primăriei privind activitatea instituţiei şi gestionarea bugetului pentru anul precedent şi planificarea activităţii pentru anul în curs.

 

4. Cu privire la repartizarea soldului disponibil la situația 01.01.2020.

 

5.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2020.

 

6. Cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi asigurarea ordinii de drept în localităţile com. Chetrosu

 

7. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2019.

 

8.Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului.

 

9. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal adoptate la şedinţa precedentă.

Comisia  de planificare finanţe şi buget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţământ, protecţie socială, sănătate publică şi sport

 

 

 

Gh.Nigai

L.Brailean

contabil şef

 

N.Hadjiu

specialist

 

 

Conducătorii instituţiilor subordonate primăriei

 

 

 

 

L.Brailean

contabil şef

 

 

L.Brailean

contabil şef

 

 

 

 

V.Iachimenco

Iu.Tarnovschi

şef de post

 

 

 

 

L.Zalevschi

primar

 

 

L.Zalevschi

primar

 

 

Preşedintele şedinţei la care au fost adoptate deciziile vizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţa  ordinară a Consiliului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie 2020 1.Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu pentru anul 2019.

 

2.Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal  pe anul 2019.

 

3.Cu privire la raportul conducătorilor instituţiilor subordonate primăriei privind activitatea instituţiei şi gestionarea bugetului pentru anul precedent şi planificarea activităţii pentru anul în curs.

 

4. Cu privire la repartizarea soldului disponibil la situația 01.01.2020.

 

5.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2020.

 

6. Cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi asigurarea ordinii de drept în localităţile com. Chetrosu

 

7. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2019.

 

8.Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului.

 

9. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal adoptate la şedinţa precedentă.

Comisia  de planificare finanţe şi buget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţământ, protecţie socială, sănătate publică şi sport

 

 

 

 

Gh.Nigai

L.Brailean

contabil şef

 

N.Hadjiu

specialist

 

 

Conducătorii instituţiilor subordonate primăriei

 

 

 

 

L.Brailean

contabil şef

 

 

L.Brailean

contabil şef

 

 

 

 

V.Iachimenco

Iu.Tarnovschi

şef de post

 

 

 

 

L.Zalevschi

primar

 

 

L.Zalevschi

primar

 

 

Preşedintele şedinţei la care au fost adoptate deciziile vizate

 

 

 

 

 

 

Şedinţa comisiilor de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Cu privire la situația sanitar-epidimiologică  în comuna Chetrosu.

 

2.Cu privire asigurarea curăţeniei în localităţile com.Chetrosu

 

3. Cu privire la  evaluarea calităţii alimenaţiei copiilor în grădiniţele din comună.

 

4.Cu privire la identificarea şi soluţionarea problemelor tinerilor din comună.

 

5.Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal adoptate la şedinţa precedentă.

 

6. Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport;

 

 

 

Directorii grădiniţelor de copii

 

 

Primar

Şef de post

Medicul de familie

 

 

V.Iachimenco

Medicii de sector

 

 

L.Zalevschi

primar

 

 

M.Cracan

L.Antoci

 

 

L.Zalevschi

Iu.Tarnovschi

L.Grosu

 

Preşedintele şedinţei la care au fost adoptate deciziile vizate

 

L.Zalevschi

primar

Şedinţa  ordinară a Consiliului Mai 2020 1.Cu privire la situația sanitar-epidimiologică  în comuna Chetrosu.

 

2.Cu privire asigurarea curăţeniei în localităţile com.Chetrosu

 

3. Cu privire la  evaluarea calităţii alimenaţiei copiilor în grădiniţele din comună.

 

4.Cu privire la identificarea şi soluţionarea problemelor tinerilor din comună.

 

5.Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal adoptate la şedinţa precedentă.

 

6. Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport;

 

 

 

Directorii grădiniţelor de copii

 

 

Primar

Şef de post

Medicul de familie

 

 

V.Iachimenco

Medicii de sector

 

 

L.Zalevschi

primar

 

 

M.Cracan

L.Antoci

 

 

L.Zalevschi

Iu.Tarnovschi

L.Grosu

 

Preşedintele şedinţei la care au fost adoptate deciziile vizate

 

L.Zalevschi

primar

Şedinţa comisiilor de specialitate  

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2020

1. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt din teritoriu către noul an de studii.

 

2.Cu privire la  măsurile de pregătire a economiei naţionale  şi a sferei sociale  pentru activitate  în perioada toamnă –iarnă 2020-2021.

 

3.Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu pe  prima jumătate a a.2020.

4.Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal adoptate la şedinţa precedentă.

 

5.Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport;

 

 

 

 

 

Comisia de

planificare, finanţe şi buget

V.Iachimenco

Conducătorii instituţiilor de învăţământ din teritoriu

 

 

 

 

 

Gh.Nigai

L.Brailean

contabil şef

Preşedintele şedinţei la care au fost adoptate deciziile vizate

 

L.Zalevschi

Primar

Şedinţa  ordinară a Consiliului August 2020 1. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt din teritoriu către noul an de studii.

 

2.Cu privire la  măsurile de pregătire a economiei naţionale  şi a sferei sociale  pentru activitate  în perioada toamnă –iarnă 2020-2021.

 

3.Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu pe  prima jumătate a a.2020.

 

4.Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal adoptate la şedinţa precedentă.

 

5.Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport;

 

 

 

 

 

Comisia de

planificare, finanţe şi buget

V.Iachimenco

Conducătorii instituţiilor de învăţământ din teritoriu

 

 

 

 

 

Gh.Nigai

L.Brailean

contabil şef

 

Preşedintele şedinţei la care au fost adoptate deciziile vizate

 

L.Zalevschi

primar

Şedinţa comisiilor de specialitate  

 

 

 

 

 

Decembrie

2020

1.Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2021  în prima  lectură.

 

2. Cu privire la aprobarea bugetului local pentru  a.  2021  în a doua  lectură.

 

3. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal adoptate la şedinţa precedentă.

 

4.Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului.

Comisia de planificare, finanţe şi buget

Contabil şef

 

Gh.Nigai

L.Brailean

contabil şef

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei la care au fost adoptate deciziile vizate

 

L.Zalevschi

primar

Şedinţa  ordinară a Consiliului  

 

 

 

 

Decembrie

2020

1.Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2021  în prima  lectură.

 

2. Cu privire la aprobarea bugetului local pentru  a.  2021  în a doua  lectură.

 

3. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal adoptate la şedinţa precedentă.

 

4.Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului.

Comisia de planificare, finanţe şi buget

Contabil şef

 

Gh.Nigai

L.Brailean

contabil şef

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei la care au fost adoptate deciziile vizate

 

L.Zalevschi

primar

Activităţi organizato-rice Ianuarie

Martie

Aprilie

 

Mai

Iunie

August

 

 

Septembrie

 

Noiembrie

Sărbătorile de Crăciun;

Ziua internaţională a femeii;

Amenajarea şi înverzirea localităţii;

9 mai;

Ziua  Mondială a copilului;

Ziua  Independenţei,

Sărbătoarea „Limba Noastră”;

 

Ziua cunoştinţelor;

Hramul s.Todireşti;

 

Hramul s.Chetrosu.

Gimnaziul Chetrosu, Gimnaziul Todireşti, Căminele culturale,

Bibliotecile Publice din comuna Chetrosu

 

 

Conducătorii instituţiilor implicate

 

Secretar                                     E.Diacioc