Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

                                                  D I S P O Z I Ţ I E   NR.145

                                              din 13 decembrie  2019

 Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

          În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

          1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.3  la 20 decembrie 2019 cu  începutul la ora 15.00 cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020  în prima  lectură;

Raportor: L.Brailean, contabil şef.

2.Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2020  în a doua  lectură.

Raportor: L.Brailean, contabil şef.

         2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa extraordinară a consiliului local la 20.12.2019 ora 15.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi