Deciziile consiliului local adoptate la şedinţa nr.2 din 29 noiembrie 2019

Deciziile consiliului local

                                                             D E C I Z I E  nr.2/1                                                

                                                        din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind

constituirea şi funcţionarea Consiliului comunal

 Chetrosu, r-l Anenii Noi

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr.457 din 14.11.2003, conform avizului comisiei de specialitate, în temeiul alin.(2) lit. m) al art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se aprobă Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea   consiliului  comunal Chetrosu  (se anexează).

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 Anexă

la Decizia nr.2/1 din 29.11.2019

REGULAMENTUL

PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
CONSILIULUI  COMUNAL CHETROSU

 Prezentul Regulament, care reglementează modul de constituire şi funcţionare a Consiliului comunal Chetrosu, este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.457 – XV din 14 noiembrie 2003 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, Legii nr.158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  cu modificările ulterioare, Legii nr.768 – XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.

Prezentul Regulament reglementează modul de constituire şi funcţionare a Consiliului comunal Chetrosu pentru perioadă nedeterminată. Modificări la prezentul Regulament se vor efectua în scopul ajustării acestuia la modificările din legislaţie.

DISPOZIŢII GENERALE

 

 1. Consiliul comunal Chetrosu este o autoritate reprezentativă si deliberativă a populaţiei satelor  Chetrosu şi Todireşti, aleasă în vederea soluţionării problemelor şi realizarii serviciilor publice de interes local.
 2. Administraţia publică locală a comunei Chetrosu se realizează de catre Consiliul comunal Chetrosu (in continuare – Consiliu) ca autoritate deliberativă, şi de către primarul comunei Chetrosu – ca autoritate executivă.
 3. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale Chetrosu se reglementează în modul corespunzător de dispoziţiile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
 4. Autoritatea deliberativă a Administraţiei Publce Locale Chetrosu – Consiliul comunal Chetrosu, este reprezentat de 13 consilieri, mandatele cărora sunt validate conform Hotărârei Judecătoriei.
 5. Autoritatea executivă a Administraţiei publice locale a comunei Chetrosu este reprezentată de primarul comunei Chetrosu, mandatul căruia este validat conform Hotărârei Judecătoriei.

6.Consiliul are drept de iniţiativă şi de a decide, în conditiile legii, asupra tuturor problemelor de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.

 

T i t l u l  I

CONSTITUIREA  CONSILIULUI  LOCAL

Capitolul  I

MODUL  DE  CONSTITUIRE  A  CONSILIULUI LOCAL

 

 1. Prima şedinţă (de constituire) a consiliului se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul este legal constituit dacă sânt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie.

Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sânt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.

În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea cere un număr mai mare de voturi.

În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.

Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a comunei, stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi.

Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot nominal.

Convocarea consilierilor consiliului în prima şedinţă (de constituire) a consiliului se face prin hotărârea consiliului electoral de circumscripţie.

Prima şedinţă a consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectându-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia  în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe (de constituire) sânt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie Chetrosu.

 1. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie Chetrosu aduce la cunoştinţa consilierilor hotărârea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţie şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmânează legitimaţiile.
 2. După constituirea legală a consiliului, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

 1. Secretarul Consiliului este funcţionar public. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Candidatul la funcţia de secretar se selectează pe bază de concurs. Persoana numită, în condiţiile legii, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

Prin derogare de la alin.(1), în cazul în care, după anunţarea repetată a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului, nu au parvenit solicitări de la persoane cu studiile respective, la concurs poate fi admis un absolvent al unei alte facultăţi (secţii) sau o persoană care urmează studiile superioare.

Desemnarea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima  şedinţă a consiliului după anunţarea rezultatelor concursului.

Prevederile sus-menţionate se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul eliberării persoanei în temeiul şi în modul stabilit de legislaţia muncii şi de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. În acest caz decizia despre eliberarea din funcţie a secretarului se adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

Pe durata concediului sau a lipsei îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul  poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele dintre ele. Concediul anual se acordă secretarului în temeiul dispoziţiei primarului.

11.Şefii de subdiviziuni, de servicii publice locale, de întreprinderi municipale din subordinea consiliului comunal sânt desemnaţi prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, la propunerea primarului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi  se face de către  consiliu, la propunerea primarului comunei sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.

 1. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către consiliul comunal în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009, cu modificările ulterioare.

 

Capitolul  II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR
CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 

 1. După constituire consiliul local formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza  comisii de specialitate sânt:

Agricultură şi industrie;

Activităţi economico-financiare;

Activităţi social-culturale, turism şi culte;

Protecţia mediului, amenajarea teritoriului;

Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă;

Drept şi disciplină.

În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate decide formarea comisiilor de specialitate şi în alte domenii de activitate sau a unei comisii care să aibă drept obiect de activitate două sau mai multe domenii.

Pentru examinarea unor chestiuni aparte sau pregatirea unor materiale pentru şedintele Consiliului, în baza unei decizii a Consiliului, pot fi instituite comisii provizorii.

 1. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
 2. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilieri.

Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

Comisiile de specialitate sânt structuri de lucru consultative ale consiliului şi sânt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sânt subordonate acestuia.

Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul.

 1. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de câte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sânt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei, de regulă, sânt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sânt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul primăriei sau din afara acesteia. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

 1. Membrii comisiei de specialitate sânt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.

În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliu.

 1. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliu,  în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

 1. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
 2. a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;
 3. b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
 4. c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
 5. d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

 1. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
 3. b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
 4. c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
 5. d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 6. e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 7. f) susţine în şedinţele  consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

 1. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
 3. b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
 4. c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
 5. d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare  a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai până la începerea şedinţei comisiei.
 2. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa  sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
 3. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

T i t l u l  II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL

Capitolul  I

CONVOCAREA SEDINŢELOR CONSILIULUI

 

 1. Consiliul se întruneşte în şedinţă ordinară, de regulă, o dată în trimestru, la convocarea primarului.

28.Consiliul se poate întruni, în conformitate cu ordinea de zi, în şedinţă extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Primarului  sau  cel puţin a unei treimi din numarul consilierilor aleşi.

29.Înştiinţarea despre convocarea Consiliului se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţele ordinare şi cu cel puţin 3 zile înainte de cele extraordinare.

 1. În cazuri de maximă urgenţă – calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare – determinată de interesele locuitorilor comunei, convocarea consiliului local se poate face de îndată.
 2. Convocarea Consiliului se face prin dispoziţia primarului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitate de a convoca Consiliului, Consiliul este convocat, de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu propunerea ordinii de zi, indicându-se data şi timpul şedinţei.

 

Capitolul II

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI

ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 

 1. Consiliul alege, de regulă,  în temeiul principiului de rotaţie convenit şi anume: conform ordinii alfabetice, prin sufragiu deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

 1. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) conduce şedinţele consiliului;
 3. b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi “abţinut”;
 4. c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
 5. d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;
 6. e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
 7. f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea  sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

 1. g) raportează la şedinţa ordinară următoare a consiliului local despre executarea de către responsabil (primar sau alt funcţionar) a deciziilor adoptate în şedinţa pe care o prezidează.
 2. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sânt semnate de preşedintele nou-ales.
 3. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

 1. a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;
 2. b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
 3. c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor când consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;
 5. e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
 6. f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum  şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 7. g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor  asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 8. h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile  consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;
 9. i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.
 10. j) expediază consilierilor dosarele proiectelor de decizie, cu materialele aferente, întocmite conform art.40 din Lege nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul  III

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 

 1. Pregătirea şedinţelor Consiliului este efectuată de către secretarul Consiliului, prin intermediul aparatului şi serviciilor Primariei, precum şi a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului.
 2. Iniţiatorii examinării chestiunii în cadrul şedinţelor consiliului prezintă proiectele de decizii şi notele însoţitoare respective primarului, pentru includerea lor în proiectul ordinii de zi a şedintei.

În proiectul ordinii de zi se includ numai chestiunile însoţite de proiectele de decizii avizate de către  comisia de specialitate pentru domenii de activitate ale Consiliului.

Materialele pentru şedinţa Consiliului sunt prezentate apoi secretarului Consiliului (nu mai tarziu decât cu 10 zile înainte de şedinţa Consiliului). Acestea  trebuie să includă: proiectul de decizie, o notă informativă cu calculele şi argumentările necesare. Totodată, la proiect trebuie să fie anexate documentele la care se face referire  în proiect sau în notă, lista persoanelor invitate la şedinta Consiliului.

 1. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lângă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei  prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.

 1. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.20 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.
 2. Consilierii sânt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la şedinţă la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului sau secretarului. Primarul sau secretarul sânt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

Persoanele invitate şi cele prezente la şedinta Consiliului, reprezentanţii mijloacelor de informare sunt datori să păstreze liniştea şi ordinea, să nu intervină în buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei, în caz contrar ei pot fi eliminaţi din sala de şedinţe.

Consilierii au dreptul să invite la şedinta Consiliului consultanţi, specialişti şi alte persoane, pentru discuţii asupra proiectelor de decizii.

 1. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sânt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului când consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

 1. Şedinta Consiliului (cu excepţia şedintei de constituire) este deschisă de Primarul comunei Chetrosu. În cazul convocării Consiliului de către 1/3 din consilieri şi absenţei primarului, secretarul Consiliului este obligat să deschidă sedinţa. Şedinţa se consideră deliberativă dacă la ea asistă cel puţin o treime de consilieri din numărul consilierilor  aleşi, fapt despre care secretarul Consiliului informează consilierii.

43.La deschiderea fiecarei şedinţe a Consiliului se intonează Imnul de Stat şi se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.

 1. Până la aprobarea ordinii de zi, consilierii pot face diferite cereri, declaraţii, pot adresa întrebări şi interpelări.
 2. Proiectul ordinii de zi este propus spre aprobare Consiliului la începutul şedinţei. Modificarea ordinii de zi  se permite numai la începutul şedinţei, cu votul majoritatii consilierilor prezenţi.
 3. Regulamentul de lucru al şedinţei Consiliului (timpul rezervat pentru raport, coraport, luări de cuvînt în cadrul dezbaterilor, întreruperi în lucru, etc.) se aprobă de către Consiliu.
 4. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise în ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regula, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv şi/sau primarul, secretarul, specialiştii primăriei.
 5. La şedinţa Consiliului, consilierii care doresc să participe la dezbateri pe ordinea de zi solicită acest lucru în formă orală sau scrisă. Preşedintele de şedinţă oferă cuvîntul conform ordinii solicitării.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt  să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 1. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal  sau referitoare la regulament.
 2. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 3. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 4. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
 5. a) să cheme la ordine;
 6. b) să retragă cuvântul;
 7. c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
 8. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:
 9. a) avertisment;
 10. b) eliminarea din sala de şedinţe.
 11. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba de stat. Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba de stat.

Capitolul  IV

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor şi/sau primarului. Primarul poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.
 2. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă succintă, argumentându-se oportunitatea examinării chestiunii respective, starea de lucruri şi rezultatul scontat, precum şi cheltuielile băneşti orientative pentru realizarea propunerilor făcute. Textul proiectului de decizie a Consiliului trebuie să aibă un titlu ce reflectă concis şi întocmai conţinutul ei. Proiectul de decizie trebuie să fie laconic, cu formulări clare, să includă o analiză a faptelor şi evenimentelor în raport de cauzalitate. Proiectele de decizii şi materialele aferente  vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. In acest scop secretarul Consiliului acordă asistenţă tehnică de specialitate.

Proiectele de decizii se prezintă în limba de stat.

 1. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către primar, consemnându-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
 2. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale primăriei şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport.

Odată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, până la înscrierea acestora în ordinea   de zi.

 1. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al primăriei şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către primar şi către consilieri cel tîrziu cu 10 zile înainte de data şedinţei consiliului.

 1. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.
 2. Consilierii procedează la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, dacă în sala de şedinţă este întrunit cvorumul, conform înregistrării.

 

Capitolul  V

PROCEDURA DE VOT

 

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise.

Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

 1. În cazul în care avizele comisiilor la proiectul deciziei supus votării sunt pozitive şi nu au fost formulate  propuneri de modificare atât în comisii cât şi în şedinţa consiliului, proiectul iniţial se va vota prin procedura simplă: se numără voturile expuse „pro”, „contra” şi „abţinut”.

În celelalte cazuri (avize pozitive, dar cu amendamente, pecum şi avize negative ale comisiilor, propuneri de modificari făcute în cadrul şedinţei Consiliului) se va vota iniţial ca bază proiectul propus prin procedura simplă, apoi se va supune votării fiecare propunere de modificare în ordinea în care au parvenit.

64.Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro”, „contra” şi „abţinut”.  Secretarul consiliului dă citire numele şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro”, „contra” sau „ abţinut”, în funcţie de opţiunea sa.

 1. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se introduc  în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

 1. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Prezenţi sunt consideraţi doar consilierii care la momentul votarii se află în sala de sedinţă. In cazul  când este necesar sau la cerinţa consilierului, secretarul Consiliului, înainte de a începe votarea verifică numarul consilierilor prezenţi în sală. În caz de paritate a voturilor, decizia nu se adoptă şi dezbaterea se transferă pentru şedinţa urmatoare a Consiliului.

Deciziile privind administrarea patrimoniului public, bugetului local, privind determinarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, privind dezvoltarea planificării localităţilor şi amenajarea teritoriului, se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

 1. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
 2. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia  în cadrul aceleiaşi şedinţe.
 3. Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci când:
 4. a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;
 5. b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia;
 6. c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei Legi nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.

Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor sus-enumerate pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ.

 1. Deciziile consiliului local se semnează în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului.

În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii.

Secretarul consiliului va remite decizia consiliului local primarului şi, în cazurile prevăzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după data semnării.

În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.

Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data publicării în RSAL, iar cele cu caracter individual – la data comunicării persoanelor vizate. Deciziile cu caracter individual sânt aduse la cunoştinta persoanelor vizate, în termen de zece zile după semnare, de către secretarul Consiliului.

71.Dezbaterile din şedinţa consiliului local se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi documentele examinate în şedinţă se depun într-un dosar special, numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele şedinţei şi de secretarul consiliului local.

 1. Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat.

73.Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului.

 1. La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei. În aceste cazuri, faţă de consilierul care şi-a consemnat opinia separată şi dezacordul cu decizia adoptată de consiliu nu se aplică prevederile p.61.
 2. Executarea deciziilor consiliului local este asigurată de primar.

 

Capitolul  VI

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII

ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

 1. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
 2. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sânt obligate să le furnizeze în termen de cel mult  2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

 1. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu actele normative.

 

Capitolul  VI

CONTROLUL EXECUTĂRII  DECIZIILOR CONSILIULUI

ŞI INTERPELĂRILOR CONSILIERILOR;

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI

 

 1. Controlul executării deciziilor Consiliului, interpelarilor şi întrebărilor consilierilor se efectuează de către preşedintele şedinţei la care a fost adoptate deciziile sau înaintate întrebările.

În termen de 10 zile după adoptarea deciziilor, secretarul Consiliului distribuie materialele executanţilor respectivi şi, după caz, comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.

 1. Controlul executării cuprinde: verificarea respectării termenelor stabiliţi pentru executare, verificarea aducerii la timp spre cunostinţa executantului a deciziilor, interpelărilor, precum şi verificarea mersului executării, evidenţei şi generalizării rezultatelor executării şi informarea consiliului, inclusiv suspendării controlului.
 2. Primarul informează consilierii despre mersul îndeplinirii deciziilor, a dificultăţilor aparute în legatură cu executarea deciziilor.

83.Programul de activitate a consiliului se aprobă  pentru fiecare trimestru,  care include:

–        chestiuni preconizate pentru şedinţa următoare a consiliului;

–        chestiuni legate de lucrul organizatoric;

–        şedinţele comisiilor de specialitate;

–        consfătuiri şi volante.

 Secretar                                                        E.Diacioc

 

 

                                                           D E C I Z I E  nr.2/2                                                

                                                        din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu

pentru 9 luni a anului 2019

 Analizând  nota informativă privind executarea bugetului local pe 9 luni a anului 2019 şi, constatând că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din hotărârile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a deciziei consiliului local privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, conform avizului comisiei de specialitate, în temeiul prevederilor Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se ia act de raportul privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe 9 luni ale anului 2019.

 1. Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe 9 luni ale anului 2019 la capitolul “Venituri” în sumă de 7492,3 mii lei (anexa nr.1).
 2. Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe 9 luni ale anului 2019 la capitolul “Cheltueli” în sumă de 7277,5 mii lei ( anexa nr.2).
 3. Contabilitatea primăriei, în persoana contabilului-şef dna Larisa Brailean, va  asigura:

–  neadmiterea   mobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare  şi  creditoare;

– realizarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielelor bugetare  şi valorificarea mijloacelor alocate în limita alocaţiilor prevăzute.

 1. Primarul com.Chetrosu dl L.Zalevschi va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în  teritoriu  întru  colectarea deplină a veniturilor proprii  aprobate în bugetul local pentru anul 2019.
 2. Controlul executării deciziei se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

Anexa  nr.1

la Decizia 2/2 din 29.11.2019

Analiza

Încăsării veniturilor în bugetul local a primăriei Chetrosu

la situaţia 30.09.2019 (mii lei)

Clasif.

Buget.

Denumirea Venitului Planul anual

aprobat

Planul

precizat

la

30.09.19

Execut.

la

30.09.19

Devieri

+,- la

plan.

prec.

Execut

planul

precizat   %

  Venituri curente -total 6565.9 10780.8 7492.3 -3288.5 70.0
111110 Impozit pe venit din salariu 927.0 927.0 921.3 -5.7
111121 Alte impozit pe venit 37.5 37.5 32.4 -5.1
111124 Impozit pe venit pers.fizice ce desfasoara activitati 3.0 3.0 7.2 +4.2
111130 Impozit pe venit aferent operat de predare in posesie 1.5 1.5 1.2 -0.3
113110 Impozit func.pe teren cu destin.agric. 20.7 20.7 29.3 -8.6
113130 Impozit funciar pe teren cu alte dest. 2.5 2.5 2.2 -0.3
113140 Impozit funciar de la persoane fizice 34,0 34,0 38.0 +4.0
113150 Impozit funciar pe păşuni 2.5 2.5 3.1 +0.6
113210 Impozit bun.imobile pers.juridice 4,0 4,0 3.3 -0.7
113220 Impozit pe bun imobile pers.fizice 18.6 18.6 21.3 +2.7
113230 Impozit pe bunur.imobil achitate de pers juridice 50.0 50,0 22.3 -27.7
113240 Impozit imob din valoarea est.de piaţă 48.0 48.0 38.0 -10.0
113313 Impozitul privat 1,0 1,0 6.1 +5.1
142249 Mijloace incasate instrainarea pamint 94.1 +94.1
142211 Taxa pentru dreptul organ.licitat loterii 1.0 1.0 -1.0
142215 Plăţi p/u certif.de urbanism 2.0 2.0 2.8 +0.8
141522 Arenda p-u teren cu des.agricole 10.0 10.0 7.4 -2.6
141533 Arenda p-n teren cu alte destinaţie 33.0 33.0 -33.0
114522 Plata pentru patent 3.0 3.0 10.3 +7.3
114411 Taxa de piaţă 12,0 12,0 6.2 -5.8
114412 Taxa p-n amenajarea teritoriului 40,0 40,0 30.0 -10.0
114415 Taxa p/u dispoz.publicitare 4.1 4.1 1.7 -2.4
114421 Taxa pentru cazare 3.0 3.0 0.5 -2.5
114418 Taxa p/u obict comerţ 310.0 310.0 219.9 -90.1
145142 Alte încasări 3.0 3,0 10.0 +7.0
143130 Amenzi şi sancţiuni contr 2.0 2.0 -2.0
142310 Incasari de la prestarea servic.cu plata 230.0 230.0 175.0 -55.0
142320 Plata p/u locatiunea patrim.public 4.4 4.4 3.9 -0.5
191231 Transferuri pentru cheltuielile curente  cu destinatie generală 862.9 862.9 690.3 -172.5
191211 Transferuri curente cu destinaţie specială 3256.8 3256.8 2843.6 -413.2
191216 Transferuri curente cu destin speciale p/u infras.drumurilor 454.8 454.8 432.0 -22.8
191239 Alte transferuri curente cu dest.generala 180.6 180.6 144.8 -35.8
191420 Transfer capitale cu dest speciala 3804.9 1500.0 -2304.9

Contabil-şef                                         L.Brailean

 

Anexa  nr.2

la Decizia 2/2 din 29.11.2019

Executarea bugetului comunal la partea de cheltuieli pe institutii la data 30.09.2019  (mii lei)

  Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

30.09.19

Devieri

+,-

Executat

%

Către planul

precizat

Către planul

precizat

  Cheltuielile total 6565,9 12069.4 7277.5 -4791.9 60
0111 Autorităţi legislative şi executive 1034.0 1245.2 891.7 -353.5 71.7
0451 Transport rutier 454.8 560.2 -560.2 0
0620 Dezvoltarea si amenajarea teritoriului 628.5 686.9 363.8 -323.1 52.3
0630 Aprovizionarea cu apa 3971.5 1666.5 -2305 41.9
0640 Iluminara strazilor 240.0 375.0 361.2 -13.8 97.0
0769 Ocrotirea sanatatii 50.0 50.0 100
0812 Sport si cultura fizica 41.9 41.9 16.6 -25.3 39.6
0813 tineret 3.4 6.5 6.5 100
1099 Protectia sociala 97.0 94.7 -2.3 97.6
0911 Educatie timpurie Todireşti 1830.5 2212.2 1757.9 -454.5 79.5
0911 Educaţie timpurie Chetrosu 1806.4 2008.7 1596.2 -412.5 79.4
0921 gimnaziu   214.0 195.0 91.1
0820 Biblioteca Chetrosu 105.7 105.7 29.2 -76.5 27.6
0820 Biblioteca Todireşti 115.6 115.6 64.3 -51.3 55.6
0820 Camin cult. Chetrosu 121.3 198.2 122.1 -76.1 61.6
0820 Camin cult.Todireşti 140.8 140.8 61.8 -79.0 44.0

 Contabil-şef                                         L.Brailean

 

 

                                                             D E C I Z I E  nr.2/3                                    

                                                        din 29 noiembrie  2019

Cu privire la corelarea bugetului comunei Chetrosu

pentru a.2019 cu Legea Bugetului de Stat

 Examinând informaţia prezentată, conform Hotărârii Guvernului nr.560 din 19 noiembrie 2019 privind repartizarea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019, având în vedere avizul comisiei de specialitate, conform  prevederilor art.27 al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, art.23, art.36 alin.(3) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, în temeiul  Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art. 14 alin.(2) lit.n) şi art.19 alin.(4) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

În scopul acoperirii parţiale a cheltuelilor pentru implimentarea prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 287100 lei la  compartimentul Venituri  pe următoarele  capitole:

-191211transferuri curente cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul I pentru învăţământul preşcolar                                                   -287100.

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  287100 lei   la compartimentul Cheltueli pe  următoarele linii bugetare şi cod ECO

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Grădiniţa Chetrosu

-211180 retribuirea muncii conf.statelor                             -105100lei

-212100 contrib.asig.sociale                                                        – 24100lei

-212210 primele asig.medicale                                      –  4800lei

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(08802)P3(00448):Grădiniţa Chetrosu

-211180 retribuire muncii conf.statelor                         -7500lei

-212100 contrib.asig.sociale                                                     – 1800lei

-212210 primele asig.medicale                                     –  300lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Grădiniţa Todireşti

-211180 retribuirea muncii conf.statelor                                   -101400lei

-212100 contrib.asig.sociale                                                    – 23300lei

-212210 primele asig.medicale                                                –  4600lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(08802)P3(00448):Grădiniţa Todireşti

-211180 retribuire muncii conf.statelor                                    -11100lei

-212100 contrib.asig.sociale                                                   – 2600lei

-212210 primele asig.medicale                                               –  500lei

3.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

                                                            D E C I Z I E  nr.2/4                        

                                                        din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la  rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 20000 lei la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0620)P1P2(7502)P3(00333): Amenanjarea teritoriului

-337110 Procurarea materialelor de construcţie                                     -20000  lei.

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  20000 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0640)P1P2(7505)P3(00335): Iluminarea stradală

-222110 Energia electrică                                                                            -20000

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

  Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

                                                           D E C I Z I E  nr.2/5                        

                                                        din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la proiectarea și construirea

 unei clopotnițe

 Întru completarea arhitecturală a obiectului de cult din s.Todirești, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în temeiul în temeiul art. 14, alin.(2), lit. b) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006; art.8 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006; conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se permite proiectarea și construirea clopotniței de către biserica din s.Todireşti cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” pe terenul proprietate publică a UAT Chetrosu cu suprafaţa 0,1738 ha, cu nr.cadastral 1046118148.

2.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

                                                          D E C I Z I E  nr.2/6            

                                                        din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la actualizarea planului geometric

 Având în vedere necesitatea  actualizării  planurilor  geometrice ale terenurilor deţinute în proprietate privată pentru aducerea în concordanță a situației expuse în actele de drept cu situația la fața locului, în temeiul art. 14, alin.(2), lit. d) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006; art. 18 alin.(4) alin.(5) din Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, cu modificările ulterioare; pct.73, pct.78, pct.90 din Instrucțiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul nr. 70 al ARFC din 04.08.2017; art.4 alin.(1) lit.g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006;  conform avizului comisiei de specialitate; consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se permite actualizarea planului geometric la bunul imobil:

-teren pentru construcția casei de locuit cu nr. cadastral 1017116011 cu suprafața 0,1027 ha proprietar Cojocari Vitalii.

-teren pentru construcția casei de locuit cu nr. cadastral 1017117185 cu suprafața 0,0733 ha proprietar Bumbu Sergiu.

-teren pentru construcții cu nr.cadastral 1017117534 cu suprafața 0,0203 ha proprietar Grosu Margarita.

 1. Executarea deciziei se pune în seama proprietarilot terenurilor vizate, care vor prezenta actele necesare la “Agenția Servicii Publice” or. Anenii Noi pentru efectuarea modificărilor.
 2. Controlul executării deciziei se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

                                                          D E C I Z I E  nr.2/7 

                                                        din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la radierea bunului imobil

 Având în vedere înregistrarea eronată a unui bun imobil și avizul comisiei de specialitate;  în temeiul art. Legii Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, cu modificările ulterioare; Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative , art. 14, alin.(2), lit. b) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006; consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se radiază total din Registrul bunurilor imobile terenul cu nr.cadastral 1017117187 cu suprafața de 0,0186 ha.

2.Secretarul consiliului E.Diacioc va prezenta actele necesare la “Agenția Servicii Publice” or. Anenii Noi pentru efectuarea modificărilor.

3.Controlul executării deciziei se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

D E C I Z I E  nr.2/8

din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la acordul pentru edificarea

construcției pe linia de hotar

 Având în vedere cererea depusă de cet.xxxx și avizul comisiei de specialitate, în temeiul în temeiul art. 14, alin.(2), lit. b) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006; art.8 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006; conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se permite cet.xxxx construirea bunului imobil pe 3 linii de hotar a terenului cu nr.cadastral 1017xxx cu terenurile proprietate publică a UAT Chetrosu, şi anume: hotarul cu str.Luceafărului, hotarul cu str.Arţarilor şi hotarul cu porţiunea de teren public dintre traseul naţional R2 şi proprietatea privată a cet.xxxxx.

 1. Se împuterniceşte primarul L.Zalevschi pentru a semna acordul cu privire la edificarea construcţiei pe liniile de hotar cu terenul proprietate publică a UAT Chetrosu.

3.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

D E C I Z I E  nr.2/9

din 29 noiembrie  2019

Cu privire la rezilierea contractelor de arendă

 Având în vedere cererea depusă de SRL „xxx”, administrator cet.xxx și avizul comisiei de specialitate, în temeiul pct.6.1 lit.b), pct.7.3 lit.a) din Contractele de arendă nr.20 și nr.21 din 23.09.2016; conform art.1288 alin.(3) din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002, cu modificările ulterioare; conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; conform art. 14 alin.(2), lit. b) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se reziliază Contractul de arendă nr.20 și Contractul de arendă nr.21 din 23.09.2016 încheiate cu SRL „xxx”, administrator cet.xxx.

2.Se permite eșalonarea datoriilor acumulate la plata pentru arenda terenurilor, conform anexei.

3.Se stabilește suma de 10 000 lei care urmează a fi achitată până la data de 25 a fiecărei luni, până la achitarea integrală a sumei restante la plata pentru arenda terenului.

4.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

D E C I Z I E  nr.2/10

din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la tăierea arborilor de pe

terenurile proprietate UAT Chetrosu

 Analizând informaţia prezentată de managerii instituţiilor de învăţământ din com.Chetrosu, conform avizului comisiei de specialitate, în temeiul art.14 lit.f1) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se permite tăierea arborilor de pe terenurile publice proprietate a UAT Chetrosu, inclusiv de pe teritoriile instituţiilor subordonate primăriei şi din parcuri.

 1. Executarea deciziei va fi asigurată de primarul L. Zalevschi.

3.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

                                                                                        D E C I Z I E  nr.2/11

din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la organizarea audierilor publice

 În scopul sporirii transparenței în procesul decizional, pentru a asigura respectarea prevederilor “Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi” aprobat prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018; având în vedere avizul comisiei de specialiteta; conform  prevederilor art.8, art.11 al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; conform Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional; în temeiul Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie; Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; în baza art.14 alin.(2) lit.z1) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se organizează audieri publice asupra proiectului de decizie ,,Aprobarea bugetului comunal pentru anul 2020” la 20 decembrie 2019 în sala de ședințe a primăriei  com.Chetrosu.

2.Dna Elena Diacioc, secretarul consiliului local, va asigura informarea cetăţenilor cu privire la consultările publice.

3.Dna Larisa Brailean, contabil-şef al primăriei, autorul proiectului, va asigura prezentarea publică a proiectului de decizie.

4.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

D E C I Z I E  nr.2/12

din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la asocierea comunei Chetrosu

la Congresul Autorităţilor Locale din Moldova

 Având în vedere că descentralizarea şi autonomia locală reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic, că scopul CALM este de a realiza uniune mai strânsă între membrii săi pentru a ocroti şi promova drepturile şi interesele comune, conform avizului comisiei de specialitate, în temeiul art.14 alin.(2) lit.j) din Legea nr.436 din 28.12.2006, cu completări şi modificări ulterioare;  art.8 alin.2, pct.14) din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se aprobă asocierea şi participarea comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, în calitate de membru al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, însuşind prevederile Statutului acesteia.

2.Se aprobă participarea aleşilor locali şi funcţionarilor publici din structura funcţională a Primăriei com.Chetrosu la constituirea asociaţiilor (corpurilor, grupurilor) profesionale din cadrul CALM.

3.Se aprobă plata cotizaţiei anuale de membru al CALM în sumă de 2000 lei, care va fi achitată din soldul disponibil.

4.Reprezentarea comunei în cadrul CALM se asigură de drept de către primarul Leonid Zalevschi.

5.Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului.

6.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

 

D E C I Z I E  nr.2/13

din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la desemnarea unui reprezentant al

 Consiliului comunal în instanța de judecată

 Având în vedere citația 3-6/19 la dosarul civil nr.08-3-656-28022019 expediată de către Judecătoria Anenii Noi, conform căreia Consiliul comunal Chetrosu are calitatea de copârât la examinarea cauzei civile în baza cererii de chemare în judecată Romanov Iurii vs Primăria Chetrosu privind anularea actului administrativ şi recunoaşterea dreptului de proprietate, în conformitate cu art.62 alin.(2) al Codului nr.225 din 30.05.2003 de Procedură Civilă al Republicii Moldova, cu modificările și completările ulterioare; în baza art. 14 alin.(2) lit. w) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, având în vedere avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se desemnează dna Elena Diacioc, secretar al consiliului local, pentru a reprezenta Consiliul comunal Chetrosu în instanța de judecată în calitate de copârât  pentru examinarea cauzei civile în baza cererii de chemare în judecată Romanov Iurii vs Primăria Chetrosu privind anularea actului administrativ şi recunoaşterea dreptului de proprietate.

2.Se împuterniceşte primarul L.Zalevschi pentru a semna procura pe numele secretarului Elena Diacioc.

3.Decizia va fi prezentată la Judecătoria Anenii Noi în termen legal.

4.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc

 

D E C I Z I E  nr.2/14

din 29 noiembrie  2019

 Cu privire la examinarea demersurilor şi cererilor

 Analizând informaţia prezentată de primarul L.Zalevschi, având în vedere avizul comisiei de specialitate, conform cererilor depuse,  în temeiul art.77 din Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act de cererea înaintată de un grup de locuitori de pe str.Mihai Eminescu, s.Todireşti, cu nr.de înregistrare 57 din 10.09.2019 privind asfaltarea unei porţiuni de drum public.

1.1 Problema reparaţiei drumului public  str.Mihai Eminescu, s.Todireşti, se va ţine la control de către Comisia de planificare finanţe şi buget pentru soluţionare pe parcursul anului 2020.

2.Se ia act de cererile înaintate de un grup de locuitori de pe str.Luceafărului, s.Chetrosu, cu nr.de înregistrare 64 şi 65 din 30.09.2019 privind repararea/asfaltarea drumului public şi conectarea la iluminare stradală.

2.1 Problema reparaţiei drumului public şi conectarea iluminatului stradal pe str.Luceafărului,  s.Chetrosu, se va ţine la control de către Comisia de planificare finanţe şi buget pentru soluţionare pe parcursul anului 2020.

3.Se respinge demersul Întovărăşirii Pomicole „Chetrodex” cu nr.de înregistrare 235 din 21.11.2019, cu privire la  conectarea la conducta de gaze naturale de pe teritoriul satului Chetrosu.

3.1 Se solicită  prezentarea calculului hidraulic şi a concluziei specialiştilor cu privire la adaptarea capacităţii conductei pentru deservirea unui număr mai mare de consumatori.

4.Se respinge demersul înaintat de managerul ÎM „GC Chetrosu” Iurie Doloşcan cu nr. de înregistrare 243 din 21.11.2019, cu privire la  înregistrarea bunurilor imobile, şi anume terenurile pe care sunt amplasate 2 sonde arteziene, din motiv că pentru procedura de delimitare este necesară inventarierea terenurilor proprietate a UAT Chetrosu.

4.1.Se va efectua inventarierea terenurilor vizate în termen de până la 31 martie 2020.

5.Se respinge cererea cet.xxx cu nr.de înregistrare 70 din 11.11.2019 cu privire la privatizarea terenului aferent apartamentului la sol, din motiv că lotul de teren cu suprafaţa de 0,03 ha vizat în cerere nu constituie teren aferent.

6.Se respinge demersul înaintat de către directorul grădiniței de copii „Romanița” din s.Todirești, înregistrat cu nr.de intrare 244 din 25.11.2019, cu privire la alocarea surselor financiare din fondul disponibil pentru majorarea salariului pentru bucătarul auxiliar cu 500 lei lunar, din motiv că, conform art.10 al Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar, asemenea adaosuri nu sunt prevăzute ca componente ale salariului lunar.

 1. Se respinge demersul înaintat de către directorul grădiniței de copii „Prichindel” din s.Chetrosu, înregistrat cu nr.de intrare 246 din 28.11.2019, cu privire la alocarea surselor financiare din fondul disponibil pentru majorarea salariului pentru bucătarul auxiliar cu 500 lei lunar, din motiv că, conform art.10 al Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar, asemenea adaosuri nu sunt prevăzute ca componente ale salariului lunar.

8.Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în termenul prevăzut conform legislaţiei.

9.Executarea deciziei  va fi asigurată de  primarul Leonid Zalevschi.

10.Controlul executării deciziei  se pune în seama dnei Lidia Brăila,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Lidia Brăila

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                 ________________   Elena Diacioc