Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

                                         D I S P O Z I Ţ I E   NR.142

                                           din  02 decembrie 2019    

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxprimăria  com.Chetrosu, privind acordarea concediului ordinar şi acordul xxxxxxxxxxxxx, conform contractului individual de muncă nr.41 din 01.01.2019, conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a anului 2019 xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx primăria  com.Chetrosu, începând cu 04 decembrie 2019, pentru perioada de 28 de zile, pînă la 02 ianuarie 2020, inclusiv.

2.Pentru perioada concediului xxxxxxxxxx responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu se numeşte  xxxxxxxxxxx.

3.Prevederile prezentei dispoziţii  vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.

  1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI