Cu privire la  instituirea comisiei de casare a  bunurilor materiale  uzate pe toate instituţiile  subordonate primăriei

Dispoziţiile primarului

                                                                              D I S P O Z I Ţ I E   NR.127

                                                                                 din 25 noiembrie  2019

 Cu privire la  instituirea comisiei de casare

a  bunurilor materiale  uzate pe toate

instituţiile  subordonate primăriei

          În baza p.6 al Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat  prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 al Ministerului Finanţelor, având în vedere prevederile  Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în conformitate cu  lit. g) art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  comisia  de casare a  materialelor  uzate pentru Primăria com.Chetrosu şi  pentru instituţiile  subordonate primăriei   în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:            Leonid Zalevschi           – primar

Membrii comisiei:                   Larisa Brailean              – contabil şef

Vera  Danuţa                – contabil.

  1. Comisia de casare va întocmi actele necesare pentru casarea bunurilor materiale
  2. Dispoziţia în cauză se  aduce la cunoştinţa conducătorilor instituţiilor subordonate primăriei.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al com.Chetrosu                                                          Leonid ZALEVSCHI