Cu privire la corelarea bugetului comunal Chetrosu cu bugetul de stat pe anul 2019

Dispoziţiile primarului

                                              D I S P O Z I Ţ I E   NR.137

                                               din 26 noiembrie  2019

 Cu privire la corelarea bugetului comunal

Chetrosu cu bugetul de stat pe anul 2019

 În scopul acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru implimentarea prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform pct.14 din Decizia nr.8/2 din 14.12.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019 în a doua lectură”, în temeiul prevederilor art. 23 alin.(5) al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  prevederile  art. 29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 287100 lei la  compartimentul Venituri  pe următoarele  capitole:

-191211transferuri curente cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul I pentru învăţământul preşcolar                       -287100.

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  287100 lei   la compartimentul Cheltueli pe  următoarele linii bugetare şi cod ECO

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Grădiniţa Chetrosu

-211180 retribuirea muncii conform statelor                                  -105100lei

-212100 contribuţii asigurări sociale                                              – 24100lei

-212210 primele asigurări medicale                                                –  4800lei

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(08802)P3(00448):Grădiniţa Chetrosu

-211180 retribuirea muncii conform statelor                                  -7500lei

-212100 contribuţii asigurări sociale                                              – 1800lei

-212210 primele asigurări medicale                                       –  300lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Grădiniţa Todireşti

-211180 retribuirea muncii conform statelor                                  -101400lei

-212100 contribuţii asigurări sociale                                              – 23300lei

-212210 primele asigurări medicale                                                –  4600lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(08802)P3(00448):Grădiniţa Todireşti

-211180 retribuirea muncii conform statelo                                    -11100lei

-212100 contribuţii asigurări sociale                                              – 2600lei

-212210 primele asigurări medicale                                       –  500lei

3.Contabilul-şef al primăriei dna L.Brailean va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Modificările prevăzute în dispoziţia respectivă urmează a fi aprobate prin Decizia consiliului comunal la şedinţa imediat următoare.

5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                      Leonid ZALEVSCHI