Deciziile consiliului local adoptate la şedinţa nr.1 din 12 noiembrie 2019

Deciziile consiliului local

                                                             D E C I Z I E  nr.1/1                                                          

                                                        din 12 noiembrie 2019

 Cu privire la  confirmarea legalităţii alegerilor locale generale

din 20 octombrie 2019 şi  validarea  mandatului   primarului com.Chetrosu

 Avînd în vedere  Hotărîrea  Judecătoriei  Anenii Noi  din   28 octombrie 2019 (dosarul nr. 3-113/19),  prevederile art.5 al  Legii  Nr. 768 din  02.02.2000  privind statutul alesului local,  art.6 alin.(2) al Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, în baza art.13 alin.(3¹) lit.a) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală,  Consiliului comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se ia act de Hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi  din 28 octombrie 2019 privind  confirmarea  legalităţii  alegirilor  locale generale  din 20 octombrie 2019 în com.Chetrosu, r-l Anenii Noi  şi validarea  mandatului   primarului   comunei Chetrosu  dnului  Leonid Zalevschi.

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________ Ion Grosu

CONTRASEMNAT:

Secretarul consiliului                            ________________ Elena Diacioc

 

 

                                                           D E C I Z I E  nr.1/2                                                          

                                                        din 12 noiembrie 2019

 Cu privire la validarea mandatelor de consilier local 

în consiliul comunal Chetrosu

 În temeiul Hotărîrei  Judecătoriei  Anenii Noi  din   28 octombrie 2019 (dosarul nr. 3-113/19), art.5 al  Legii  Nr. 768 din  02.02.2000  privind statutul alesului local,  în baza art.13 alin.(3¹) lit.a) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică locală, Consiliului comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se  ia act de Hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi  din 28 octombrie 2019 privind   validarea  mandatelor de consilier local  în consiliul comunal Chetrosu  a următorilor consilieri:

1.Nigai Ghenadie

 1. Cecan Ion
 2. Brăila Lidia
 3. Costeţchi Liudmila
 4. Nigai Bogdan
 5. Grosu Ion
 6. Cliovan Serghei
 7. Ciuntu Anna
 8. Prodan Liliana
 9. Nigai Malvina
 10. Caramanuţa Valeriu
 11. Iachimenco Valentina
 12. Ipatov Nicolai

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion Grosu

CONTRASEMNAT:

Secretarul consiliului                            ________________ Elena Diacioc

 

D E C I Z I E  nr.1/3  

din 12 noiembrie 2019

 Cu privire la iniţierea constituirii şi aprobarea

componenţei numerice  şi nominale a comisiilor consultative

de specialitate a consiliului comunal Chetrosu

pentru perioada mandatului  2019-2023

 În temeiul Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului comunal Chetrosu, aprobat prin Decizia nr.2/1 din 17.07.2015,  în temeiul  art.13 alin.(3¹) lit.c),  art.14 lit.w) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliului comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se iniţiază procedura de constituire a comisiilor consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

 1. Se formează următoarele comisii consultative de specialitate a Consiliului comunal Chetrosu  pe perioada  mandatului 2019-2023:

– Comisia funciară,  protecţia mediului şi amenajarea teritoriului;

– Comisia de planificare, finanţe şi buget;

– Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport;

– Comisia de drept şi  problemele minorilor.

 1. Se aprobă următoarea componenţă numerică şi nominală a comisiilor consultative de specialitate a Consiliului comunal Chetrosu după cum urmează:

1)Comisia funciară,  protecţia mediului şi amenajarea teritoriului – 5 membri:

Preşedinte-Grosu Ion

Secretar -Nigai Malvina

Membri-Caramanuţa Valeriu

-Cecan Ion

-Ipatov Nicolai

 2) Comisia de planificare, finanţe şi buget – 5 membri:

Preşedinte-  Nigai Ghenadie

Secretar-  Brăila Lidia

Membri-  Ciuntu Anna

–   Iachimenco Valentina

–   Prodan Liliana

3) Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport – 5 membri:

Preşedinte-Iachimenco Valentina

Secretar-Nigai Bogdan

Membri-Prodan Liliana

-Costeţchi Liudmila

-Brăila Lidia

4) Comisia de drept şi  problemele minorilor – 5 membri:

Preşedinte-Cecan Ion

Secretar-Ciuntu Anna

Membri-Cliovan Serghei

-Costeţchi Liudmila

-Nigai Ghenadie

4.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama  dlui  L.Zalevschi, primar.

 1. Decizia emisă  va fi  adusă la cunoştinţa publică.

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion Grosu

CONTRASEMNAT:

Secretarul consiliului                            ________________ Elena Diacioc