Modelul Contractul de  furnizare a  apei  potabile  şi  de recepţionare a  apelor  uzate ce urmează a fi încheiat cu ÎM „Gospodăria Comunală Chetrosu” la 1 ianuarie 2020

Uncategorized

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

 Administraţia Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu” Vă informează că de la 1 ianuarie 2020 va fi modificat Contractul de  furnizare a  apei  potabile  şi  de recepţionare a  apelor  uzate.

În acest sens, Vă îndemnăm să ne înaintaţi propuneri argumentate pentru a ajusta modelul contractului.

Totodată, Vă informăm că vor fi organizate întruniri cu locuitorii comunei, după cum urmează:

17.11.2019-la Chetrosu Bîc– în apropierea casei de cultură;

24.11.2019- la Chetrosu Neamţ– în incinta gimnaziului „Gr.Vieru”;

01.12.2019-la Todireşti– în incinta gimnaziului.

 

MODELUL CONTRACTULUI:

 

Întreprinderea  Municipală ’’Gospodaria Comunală Chetrosu’’

Republica Moldova, r-l Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Plopilor nr.4

tel: 265-64-186

_____________________________________________________________________________

Contract

de  furnizare a  apei  potabile  şi  de recepţionare a  apelor  uzate_____ din ,,_____”     _________2019

 

Părţile  contractante

Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”, reprezentată  legal prin Doloșcan Iurie, manager, cu adresa  juridică în raionul Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Plopilor nr.4, cod fiscal 1004600018952, denumită Furnizor,  pe de o parte, şi__________________________, IDNO________________________, tel.:__________ denumit  Consumator,  pe de  altă parte, au

încheiat  prezentul  contract.

Obiectul   contractului

 1. Obiectul contractului este:

a)furnizarea  apei  potabile către Consumator  se efectuează  prin branşamentul din str. ___________________________________ cu  diametrul  de ____ mm;

b)recepţionarea  apelor  uzate  de  la  Consumator   se   efectuează prin branșamentul  cu diametrul de  ____ mm în sistemul de  canalizare  al  Furnizorului;

c)reglementarea  raporturilor  dintre  Furnizor  şi  Consumator   privind  condiţiile  de furnizare  a  apei  şi  recepţionare  a  apelor  uzate,  privind  calcularea și achitarea  plăților pentru  serviciile  prestate.

Evaluarea  consumurilor de apă

2.Consumurile de apă se stabilesc  în baza datelor înregistrate de contorul (ele)   instalat (e) la  branşamentul  sau  în  apartamentul  consumatorului.

3.Citirea  datelor  înregistrate  de  contoare  se face de  către Furnizor, în persoana controlorului, în  prezenţa consumatorului  în  zilele  1-25 a fiecărei luni.

4.Dacă  din  motive întemeiate  n-a  fost  posibilă  citirea  datelor  înregistrate la contoare în zilele stabilite, consumul de apă (volumul apelor evacuate) se va considera  egal  cu  cel  din luna  precedentă, urmînd  ca la citirea  următoare să se reglementeze volumul  de apă  consumat sau, după caz, recepţionat.

5.În  cazurile existenţei unor deficienţe  sau încălcări, volumul apei  consumate şi volumul apelor uzate evacuate se determină  conform  prevederilor Regulamentului de folosire a sistemelor  comunale de alimentare  cu apă  şi  de  canalizare  şi ale  altor  acte  normative în vigoare.

Tarifele pentru apa  consumată  şi apele  evacuate în reţelele  Furnizorului

6.Pentru apa consumată şi apele evacuate în reţelele Furnizorului, Consumatorul  achită după cum urmează:

-serviciul public de alimentare cu apă potabilă-

pentru  persoane fizice-10 lei/m3

pentru  persoane juridice -25 lei/m3

-serviciul public de canalizare-

pentru  persoane fizice-10 lei/m3

pentru  persoane juridice-25 lei/m3.

Calcularea plății pentru prestarea serviciilor de  alimentare  cu  apă,  recepţionare

şi   evacuare a apelor uzate

7.Calcularea și achitarea plății pentru serviciile de alimentare cu apă  şi de canalizare  se face în  corespundere  cu prevederile actelor  normative în  vigoare  şi ale prezentului  contract.

8.În  cazul  lipsei sau defectării contoarelor de măsurare, depistării  unor disfuncţiuni,  şi altor  încălcări, calcularea costului serviciilor  prestate  se  face  conform  сalculelor corespunzătoare situaţiei  concrete.

9.În  cazul  în care a fost imposibilă citirea datelor de la contor în  luna  respectivă, calculul se face în  baza  datelor înregistrate de contoarele de măsurare în luna precedentă  perioadei de facturare.

10.Consumatorul  achită sumele calculate pentru prestarea serviciilor în luna curentă pînă la data de 25 a următoarei luni.

 1. Suma se consideră achitată de Consumator  la data înregistrării sumei în contul bancar al Furnizorului.

12.În cazul neachitării până la data de 25 a lunii curente, pentru fiecare zi de întârziere se calculează penalitate conform legislaţiei în vigoare.

Răspunderea contractuală

13.În cazul unor situaţii de forţă  majoră apărute în legătură cu avariile de la reţelele Furnizorului, în urma cărora a devenit imposibilă  îndeplinirea integrală sau parţială a obligaţiunilor ce decurg din contract, Părţile contractante sînt  scutite de răspundere.

 1. Partea care invocă  forţa majoră trebuie să informeze despre aceasta cealaltă parte, în decurs de 12 ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmările ei încetează, cu informarea  autorităţii  competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţa majoră.

15.Deconectarea neargumentată a Consumatorului de la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare este interzisă, în caz contrar Furnizorul este obligat să compenseze prejudiciul cauzat.

16.Consumatorul sau Furnizorul, poartă răspundere materială pentru prejudiciile cauzate ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a reţelelor, instalaţiilor şi dispozitivelor sau a acţiunilor necompetente ale personalului propriu sau din subordine.

17.Pentru consumatorii casnici deţinători de case de locuit individuale, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă de reţeaua publică de alimentare cu apă a operatorului se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiilor interne de apă şi aparţine consumatorului.

18.Pentru consumatorii casnici proprietari/locatari de apartamente din blocurile locative cu care operatorul a încheiat contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este responsabil de furnizarea apei potabile până la  ieşirea din contorul instalat în apartament.

                                         Drepturile  şi  obligaţiile  Furnizorului

 1. Furnizorul are următoarele drepturi:
 2. a) să  sisteze prestarea  serviciilor de alimentare  cu apă,  recepţionare şi evacuare  a apelor  uzate  în cazul în care:

-Consumatorul  nu achită  serviciile prestate în termenele stabilite;

-Au fost depistate racordări neautorizate la reţelele Furnizorului sau ale Consumatorului;

-Consumatorul nu asigură accesul controlorului la reţelele şi instalaţiile sale;

-Din cauza disfuncţiunilor şi încălcărilor existente în funcţionarea  reţelelor şi instalaţiilor Consumatorului nu este posibilă  prestarea serviciilor la nivel contractual altor consumatori;

-Consumatorul nu respectă regimul şi limita de utilizare a apei şi de evacuare a apelor uzate stabilite prin prezentul contract;

 1. b) să ţină sub supravegherea sa reţelele şi instalaţiile Consumatorului;
 2. c) să monteze dispozitivele de măsurare şi de control la reţelele Consumatorului şi să  ceară de la Consumatorul respectiv modernizarea reţelelor şi instalaţiilor, în  scopul folosirii raţionale a apei şi îmbunătăţirii evidenţei consumurilor de apă  şi volumului apelor evacuate;
 3. d) să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de întârziere a plăţii pentru serviciile furnizate, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii.
 4. Furnizorul are următoarele obligaţii faţă de Consumator:

-să presteze serviciile de alimentare cu apă şi  de canalizare conform  prevederilor prezentului contract;

-să asigure la hotarul de delimitare a instalaţiilor calitatea serviciilor de furnizare a apei şi de evacuare a apelor uzate la nivelul  stabilit în contract şi în actele normative în vigoare;

-să asigure calitatea apei potabile furnizată Consumatorului la nivelul cerinţelor stabilite de organele statale de supraveghere sanitară;

-să întreprindă măsurile de rigoare în vederea reducerii cheltuielilor la prestarea serviciilor;

-să intervină operativ în situaţiile deosebite sesizate de Consumator şi să răspundă tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia;

-să anunţe Consumatorul cu cel puţin 24 ore înainte, despre reducerea sau sistarea temporară a alimentării cu apă în legătură cu efectuarea lucrărilor planificate.

Drepturile şi obligaţiile Consumatorului

 1. Consumatorul are următoarele drepturi:

-în conformitate cu  prevederile legale, să  consume apă şi să evacueze apele uzate prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare  pe care le exploatează  Furnizorul.

 1. Consumatorul are următoarele obligaţii:

-să  încheie  cu Furnizorul în  termene legale, contracte de furnizare a apei şi recepţionare a apelor uzate;

-să informeze în termen de 30 zile calendaristice ÎM „GC Chetrosu” despre încheierea contractului de vînzare-cumpărare, de arendă, de moștenie, sau altă formă de dobîndire a dreptului de proprietate, în urma căruia s-a modificat proprietarul bunului imobil;

-să achite integral şi în termenul suma plăților calculate pentru serviciile prestate de către Furnizor;

-să prezinte datele de pe contor în cazul lipsei controlorului;

-să asigure accesul permanent la rețeaua de apeduct, la căminele de vizitare, dispozitivele de evidenţă etc.;

-să permită reprezentantului Furnizorului accesul la reţele şi  instalaţiile sale  pentru efectuarea controlului,  lucrărilor  de exploatare,  de racordare a unor  noi consumatori, pentru  prelevarea  probelor de  ape uzate, aplicarea sigiliilor, citirea  datelor, efectuarea măsurilor etc.;

-să asigure protecţia şi integritatea sigiliilor aplicate de Furnizor;

-să ţină evidenţa consumului de apă şi al apelor evacuate în reţelele Furnizorului;

-să nu admită deteriorarea şi inundarea reţelelor şi instalaţiilor, depozitarea materialelor şi diferitelor obiecte, amplasarea construcţiilor pe reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, efectuarea lucrărilor la ansamblurile de măsurare a debitului de apă fără prezenţa sau fără acordul prealabil al  reprezentantului Furnizorului, precum şi accesul persoanelor străine la instalaţiile sale;

-să nu permită racordarea la reţelele sale a unor noi utilizatori fără acordul Furnizorului;

-să nu evacueze în reţeaua de canalizare substanţe, deşeuri, reziduuri etc., care ar putea conduce la înfundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a reţelelor Furnizorului;

-să nu admită utilizarea instalaţiilor sanitare în alte scopuri, decît cele pentru care sînt destinate;

-să menţină în stare tehnică normală şi în funcţiune dispozitivele destinate pentru preîntîmpinarea inundării subsolurilor în caz de avarii la reţelele de canalizare.

Drepturile şi obligaţiile comune ale părţilor contractante

23.Furnizorul şi Consumatorul au următoarele drepturi:

a)să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate sau a anexelor acestuia ori de cîte ori apar condiţii noi;

b)să obţină  de la cealaltă Parte contractantă date referitoare la exploatarea reţelelor, la consumurile de apă şi calitatea apelor etc.;

24.Furnizorul  şi  Consumatorul au următoarele obligaţii comune;

a)să exploateze reţelele şi instalaţiile în conformitate cu normele şi prescripţiile tehnice în vigoare;

b)să anunţe în termen de 5 zile calendaristice cealaltă Parte contractantă despre modificările sau completările operate în  contractul încheiat între părţi;

c)să informeze în prealabil cealaltă Parte contractantă despre suspendările preconizate la prestarea serviciilor.

Întreruperea  furnizării apei şi  recepţionării apelor uzate

25.Furnizorul este în drept  să sisteze furnizarea apei şi recepţionarea apelor uzate sau să  reducă   volumul serviciilor prestate cu un preaviz de 5 zile  lucrătoare în cazurile în care:

a)la expirarea contractului acesta nu a fost  prelungit cu acordul părţilor;

b)starea tehnică a reţelelor şi instalaţiilor Consumatorului este nesatisfăcătoare şi Consumatorul nu îndeplineşte cerinţele Furnizorului de a lichida încălcările normelor şi reglementărilor tehnice;

c)consumatorul nu permite reprezentantului Furnizorului să examineze reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare, dispozitivele şi construcţiile aferente, precum şi să exercite controlul şi să citească datele contoarelor, să efectueze măsurările şi să preleveze probele de ape uzate, să aplice sigiliile, să regleze distribuţia apei potabile în cazurile nerespectării limitelor stabilite, precum şi să îndeplinească alte lucrări de exploatare şi întreţinere a sistemelor;

d)există  dispoziţia  organelor teritoriale de supraveghere sanitară;

e)consumatorul nu-şi onorează obligaţiile faţă de Furnizor în ceea ce priveşte dezvoltarea, reconstrucţia, înlocuirea reţelelor  şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare;

f)au  fost  depistate instalaţii  şi construcţii neautorizate  destinate pentru racordarea reţelelor  Consumatorului la sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare ale Furnizorului sau a reţelelor altor consumatori  la  reţelele  Consumatorului.

26.Furnizorul este în drept să sisteze furnizarea şi recepţionarea  apelor uzate, sau să reducă  volumul  serviciilor prestate fără  preaviz în cazurile în care:

a)a fost sistată furnizarea  energiei electrice la obiectivele din ansamblul sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare ale Furnizorului;

b)au  intervenit forţe majore,  inclusiv înrăutăţirea bruscă a calităţii apei la sursă ca urmare  a unor concentraţii mari de poluanţi;

c)au  avut loc avarii mari şi încălcări ale normelor şi prescripţiilor tehnice la exploatarea reţelelor şi instalaţiilor, care pot avea drept consecinţă pagube materiale, inclusiv pot pune în pericol sănătatea oamenilor;

d)este necesar de a mări debitul de apă în locurile  în care trebuie stinse incendiile;

e)a fost depistată folosirea instalaţiilor şi construcţiilor racordate neautorizat.

27.Contractul a fost întocmit în două exemplare, cîte unul  pentru fiecare parte contractantă, cu egală putere juridică.

28.Prezentul contractul de furnizare a apei şi recepţionare a apelor uzate a fost  încheiat pe o perioadă de 3 ani.

 1. În cazul când la expirarea termenului de 3 ani nici una dintre părţi nu îşi exprimă intenţia de a modifica prezentul contract, acesta se consideră prelungit pentru o perioadă nedeterminată.

 

Furnizorul                                                                                                      Consumatorul

Doloşcan Iurie     

                                                                                        

__________________                                                                                   __________________